VII sesja – 11 kwietnia 2003 r.

Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych na VII sesji – Nr 22/VII/2003 – Nr 26/VII/2003

Uchwała nr 26/VII/2003 r. z dnia 11.04.2003 r.

w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy miastami Piedimonte San Germano (Włochy) i Podkową Leśna

Uchwała Nr 26/VII/2003
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 11 kwietnia 2003 roku

w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy miastami
Piedimonte San Germano (Włochy) i Podkową Leśną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę nawiązania współpracy pomiędzy gminami: Piedimonte San Germano (Włochy) i Podkowa Leśna w dziedzinie kultury, sztuki, nauki, techniki, gospodarki, sportu i turystyki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/VII/2003 z dnia 11.04.2003 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Podkowa Leśna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr 25/VII/2003
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 11 kwietnia 2003 roku

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Podkowa Leśna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 z 2002 roku, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje

§1

Ustala się na terenie miasta Podkowa Leśna następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych:
1. punkt sprzedaży napojów alkoholowych może być usytuowany w odległości co najmniej 30 metrów od:
a. szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz jednostek kulturalno-oświatowych
b. obiektów kultu religijnego
c. cmentarzy
d. dworców, stacji i przystanków kolejowych
2. odległość o której mowa w ust. 1 mierzona jest od głównego wejścia do placówki handlowej lub gastronomicznej, w której ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, do głównego wejścia do obiektów wymienionych w ust. 1 pkt a, b, c, d wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

§2

Zezwala się na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Pałacyku-Kasyno przy ul. Lilpopa 16 oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, do 40 metrów od budynku.

§3

Traci moc uchwała nr 172/XLIII/98 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia
05 marca 1998 roku w części dotyczącej usytuowania na terenie miasta Podkowa Leśna punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Podkowa Leśna punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Wg stanu prawnego sprzed ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2002 roku nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy określała w formie uchwały zasady usytuowania i warunków sprzedaży napojów alkoholowych. Aktualna ostatnia nowelizacja w/w ustawy zawiera w swej treści warunki sprzedaży napojów alkoholowych i ich ustalanie nie leży w kompetencji Rady Gminy.

Uchwała nr 24/VII/2003 z dnia 11 .04.2003 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży

Uchwała nr 24/VII/2003
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 11 kwietnia 2003 roku

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 z 2002 roku, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje

§1

Ustala się na terenie miasta Podkowa Leśna:
1. 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
2. 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§2

Traci moc uchwała nr 172/XLIII/98 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 05 marca 1998 roku w części dotyczącej ustalenia na terenie miasta Podkowa Leśna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz uchwała nr 191/XXXIV/2001 Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 26 października 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, na terenie miasta Podkowa Leśna.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Aktualna ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z 2002 roku nr 147, poz. 1231, z późniejszymi zmianami) wprowadziła obowiązek ustalenia w drodze uchwały przez Radę Gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow, 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)do spożycia zarówno w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży., stąd też przedstawiony projekt uchwały wg stanu prawnego na dzień dzisiejszy.

Zaproponowana ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych jest zgodna z obowiązującym do tej pory limitem określonym w uchwałach Rady Miasta Podkowa Leśna nr 172/XLIII/98 z dnia 05 marca 1998 roku oraz191/XXXIV/2001 z dnia 26 października 2001 roku.

Uchwała nr 23/VII/2003 z dnia 11.04.2003 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Podkowa Leśna na rok 2003

Uchwała Nr 23/VII/2003
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 11 kwietnia 2003 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Podkowa Leśna na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231
z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowa Leśna na rok 2003 stanowiący załącznik
Nr 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 23/VII/2003
z dnia 11 kwietnia 2003 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA
NA 2003 ROK

WSTĘP

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Podkowa Leśna na 2003 rok został opracowany na podstawie diagnozy stanu problemów, zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej oraz doświadczeń z roku ubiegłego. Podstawą prawną Programu jest art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 roku (Dz. U.
Nr 230 z roku 1982, poz. 35, z późniejszymi zmianami).

I. PROWADZENIE ZADAŃ PROFILAKTYCZNYCH I EDUKACYJNO-INFORMACYJNYCH

1. Udzielanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej informacji dla osób uzależnionych i ich rodzin o możliwości uzyskania pomocy o poddania się leczeniu odwykowemu od alkoholu
2. Współpraca i pomoc organizacjom przykościelnym w zakresie propagowania idei trzeźwości.
3. Współudział w organizowaniu i finansowaniu szkolnych programów profilaktycznych w szkole samorządowej oraz szkołach społecznych.
4. Współudział w organizowaniu spotkań, wycieczek, obozów letnich
i zimowych dla dzieci i młodzieży, z zadaniem promowania zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.

II. UDZIELANIE POMOCY RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE PROBLEM ALKOHOLOWY ORAZ WSPIERANIE PLACÓWEK MEDYCZNYCH I OPIEKUŃCZYCH POPRZEZ:

1. Współpracę i wspomaganie placówek medycznych obejmujących swym działaniem miasto Podkowa Leśna.
2. Kontynuację współpracy z Domem dla Bezdomnych Matek z Dziećmi Wspólnoty „Chleb Życia” w Brwinowie, jako najbliżej położonego schronienia w przypadku konieczności udzielenia szybkiej pomocy.
3. Współpracę z Zarządem Miejskim PKPS w Podkowie Leśnej poprzez współorganizowanie półkolonii letnich połączonych z zajęciami profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

III. OKREŚLENIE SPOSOBU OGRANICZANIA DOSTĘPNOŚCI NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.

Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, przy współudziale Policji – pod kątem zgodności faktycznie prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z posiadanymi zezwoleniami oraz przestrzegania zasad sprzedaży i reklamy napojów alkoholowych określonych
w art. 131 i 15 w/w ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisach lokalnych i w zezwoleniu.

IV. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PODKOWIE LEŚNEJ

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 60 PLN
(sześćdziesiąt zł.) brutto.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 dla miasta Podkowa Leśna

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany jest przez Rade Gminy corocznie. Wynika to z treści art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami).
Program został opracowany na podstawie dotychczasowych doświadczeń w realizacji tych zadań, został zmodyfikowany w stosunku do lat ubiegłych zgodnie z nowelizacją w/w ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która wprowadziła m.in. ustawowe uregulowanie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz wprowadziła obowiązek określenia w Programie zasad wynagradzania Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwała nr 22/VII/2003 z dnia 11.04.2003 r.

w sprawie opłat oraz ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 22/VII/2003
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 11 kwietnia 2003 r.

w sprawie opłat oraz ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr.142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20.12.1996 r.( Dz. U. z 1997 Nr 9poz 43) Rada Miasta uchwala,
co następuje :

§ 1

Miejsce na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej może zostać sprzedane dla osób zameldowanych w Podkowie Leśnej, dla mieszkańców nie zameldowanych w Podkowie Leśnej lub osób należących do parafii pod wezwaniem św. Krzysztofa.

§ 2

Miejsce na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej może zostać sprzedane tylko w przypadku zgonu osób wymienionych w § 1.

§ 3

Ustala się opłatę za wykupienie 1-go miejsca (dwie kwatery) na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej:
1. dla osób zameldowanych w Podkowie Leśnej w kwocie 800 zł.
2. dla mieszkańców miasta nie zameldowanych w Podkowie Leśnej w kwocie 2.200 zł.
3. dla osób należących do parafii św. Krzysztofa niezamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna w kwocie 2.200 zł.

§ 4

Ustala się opłatę za odnowienie praw do grobu w kwocie 450 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Traci moc uchwała nr 192/XXXIV/2001 z dnia 26 października 2001 r.
w sprawie opłat oraz ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna
w sprawie opłat oraz ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej

Zmiany warunków wykupu wolnych miejsc na cmentarzu komunalnym motywowane są brakiem wolnych miejsc na cmentarzu.
Na dzień dzisiejszy na terenie cmentarza pozostaje 6 miejsc wytyczonych oraz teren na max. 20 grobów, który znajduje się między starą a nową częścią cmentarza. Wymieniona ilość miejsc wystarczy do końca bieżącego roku.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content