Sesja XXX

dnia 30 września 2009 roku

Uchwała nr 135/XXX/2009 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 30 września 2009 roku
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Milanówek, Brwinów.

UCHWAŁA NR 135/XXX/2009
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Milanówek, Brwinów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 i art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z:
1) Gminą Milanówek,
2) Gminą Brwinów

w sprawie przygotowania i realizacji projektu budowy szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie w/w Gmin oraz Miasta Podkowa Leśna.

§ 2

1. Zadanie będzie realizowane na obszarze Gmin wymienionych w § 1. oraz Miasta Podkowa Leśna na zasadach ustalonych przez strony.
2. Środki finansowe na realizację zadania określi odrębna uchwała.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Janusz Radziejowski

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content