Sesja XLIII

22 października 2010 r.

Uchwała 197/XLIII/2010

w sprawie zmiany uchwały Nr 193/XLI/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Warszawskim na budynku Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

Uchwała 197/XLIII/2010

Uchwała 198/XLIII/2010

w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała 198/XLIII/2010

Uchwała 199/XLIII/2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Uchwała 199/XLIII/2010

Uchwała 200/XLIII/2010

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym gruntu na okres do trzech lat.

Uchwała 200/XLIII/2010

Uchwała 201/XLIII/2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu na okres powyżej trzech lat.

Uchwała 201/XLIII/2010

Uchwała 203/XLIII/2010

w sprawie zmiany uchwały nr 45/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 84/XXIII/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

Uchwała 203/XLIII/2010

Uchwała 204/XLIII/2010

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Podkowie Leśnej.

Uchwała 204/XLIII/2010

Uchwała 205/XLIII/2010

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 – 2014.

Uchwała 205/XLIII/2010

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content