Sesja XI

dnia 11 października 2007 roku

Uchwała Nr 41/XI/2007 z dnia 11 października 2007 roku

w sprawie określenia trybu wyboru Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), oraz § 6 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej (załącznik do uchwały Nr 156/XXVII/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Wybór kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej nastąpi w drodze pisemnego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/
Janusz Radziejowski

Uchwała Nr 42/XI/2007 z dnia 11 października 2007 roku

w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Gminami: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Nadarzyn, Milanówek

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 i art. 74 ust.1 i 2 ustawy z 8.03.1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy:
1. Miastem Podkowa Leśna,
2. Gminą Błonie,
3. Gminą Brwinów ,
4. Gminą Leszno,
5. Gminą Michałowice,
6. Gminą Nadarzyn,
7. Gminą Milanówek

na przejęcie od w/w Gmin przez Gminę Milanówek zadania publicznego określonego w art. 7 kultury fizycznej, turystyki, terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych – w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych z infrastrukturą.

§ 2

1. Zadanie będzie realizowane na obszarze Gmin wymienionych w § 1
na zasadach ustalonych przez strony w porozumieniu.
2. Środki finansowe na realizację zadania określonego w § 1 określa odrębna uchwała.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/
Janusz Radziejowski

Uchwała Nr 43/XI/2007 z dnia 11 października 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zmniejsza się planowane dochody budżetu 2.000 zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2.000 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 233.000 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4270 zakup usług remontowych 100.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin [miast] § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.000 zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 2.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł

rozdz. 92116 Biblioteki
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 18.000 zł

§ 3

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 235.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 135.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 100.000 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 16.580.276 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 17.835.702 zł

Uzasadnienie do Uchwały Nr 43/XI/2007
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Zmniejsza się planowane dochody budżetu:
– o 2.000 zł w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej” § 0450 „wpływy z opłaty
administracyjnej za czynności urzędowe” w związku ze zmianami ustawowymi
i zastąpieniem opłaty administracyjnej opłatą skarbową
zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu:
– o 2.000 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” § 6300
„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych”.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu:
– o 100.000 zł w rozdz.70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w związku
z koniecznością remontu dachu w budynku komunalnym przy ul. Jaworowej i remontu
pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Kościelnej;
– o 13.000 zł w rozdz. 75023 „Urzędy gmin [miast]” w związku z koniecznością
kompleksowej archiwizacji dokumentów urzędowych przez wyspecjalizowanych
archiwistów zgodnie z zaleceniem po kontroli przeprowadzonej przez Archiwum
Państwowe;
– o 2.000 zł w rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” z przeznaczeniem na
dofinansowanie akcji prewencyjnej „Czujny sąsiad” [wykonanie tabliczek i naklejek
promujących akcję];
– o 100.000 zł w rozdz. 92113 „Centra kultury i sztuki” na bieżące koszty eksploatacji
i dalsze prace remontowo-wykończeniowe w budynku „Pałacyku – Kasyna”;
– o 18.000 zł w rozdz. 92116 „Biblioteki” w związku z wypłatą świadczeń
emerytalnych dla długoletniego Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Podkowie Leśnej.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu:
– o 133.000 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” § 6300
„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych” przeznaczone na udział w modernizacji oczyszczalni
ścieków w Grodzisku Maz.;
– i o 100.000 zł w rozdz. 92113 „Centra kultury i sztuki” § 2480 „dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” przeznaczone na dotację dla
Miejskiego Centrum Kultury.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/
Janusz Radziejowski

Uchwała Nr 44/XI/2007 z dnia 11 października 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 15.000 zł

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92601 Obiekty sportowe
§ 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień [umów] między j.s.t. 15.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 15.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 15.000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 16.580.276 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 17.835.702 zł

Uzasadnienie do Uchwały Nr 44 /XI/2007
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 15.000 zł w związku z podjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia na temat wspólnej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gmin: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Nadarzyn, Milanówek. Kwota przeznaczona jest na udział w przygotowaniu dokumentacji technicznej.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/
Janusz Radziejowski

Uchwała Nr 45/XI/2007 z dnia 11 października 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 84/XXIII/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Uchwała Nr 45/XI/2007 z dnia 11 października 2007 roku

Uchwała Nr 46/XI/2007 z dnia 11 października 2007 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru ławników do sądów powszechnych

Na podstawie art. 160 § 1 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się regulamin głosowania ławników do sadów powszechnych zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin o którym mowa w § 1 może być wykorzystywany w innych przypadkach głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr 46/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007

Regulamin głosowania wyboru ławników do sadów powszechnych

I. Postanowienia ogólne:

1. Rada Miejska Podkowy Leśnej wybiera 7 ławników, w tym 1 do orzekania z zakresu prawa pracy.
2. Wyboru ławników dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, na ustalonych w niniejszym regulaminie wzorach kart do głosowania.

II. Postanowienia szczegółowe.

1. Na kartach do głosowania nazwiska i imiona kandydatów umieszcza się w porządku alfabetycznym, stosując jednakowy krój i wielkość czcionek.
2. Każda karat musi być opatrzona pieczęcią Rady Miasta.

III. Sposoby głosowania i ustalania wyniku:

1. głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce: „za’ albo „wstrzymuje się”, albo „przeciw” umieszczonej po prawej stronie nazwiska każdego kandydata;
2. postawienie znaku „X” w dwu lub więcej kratkach, przy nazwisku kandydata lub jego brak w każdej z nich skutkuje nieważnością głosu oddanego na tego kandydata;
3. za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali zwykłą większość głosów, tzn. uzyskali więcej głosów „za” niż „przeciw” (nie uwzględnia się głosów „wstrzymujących się”);
4. Głosowanie przeprowadza się na 3 rodzajach kart ostemplowanych pieczęcią Rady Miejskiej:
a) karta do głosowania na ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
b) karta do głosowania na ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie;
c) karta do głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
5. Karty wyjęte z urny nie sporządzone przez Komisję Skrutacyjną, nie opatrzone pieczęcią o której mowa w pkt. II ust. 2 oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół.
2. W protokole Komisja Skrutacyjna określa co najmniej:
a) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania,
b) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów,
c) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania,
d) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności),
e) liczbę głosów nieważnych,
f)liczbę głosów ważnych,
g) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, a nadto stwierdza wynik wyborów.
3. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.
4. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.
5. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/
Janusz Radziejowski

Uchwała Nr 47/XI/2007 z dnia 11 października 2007 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., w związku z art. 160, art. 163 § 1 i art. 164 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Większością głosów wybrano:

1) Elżbietę Marie Wolską-Zdunek, zam. w Podkowie Leśnej;
2) Ewę Jankowską, zam. w Podkowie Leśnej;
3) Roman Zdunek, zam. w Podkowie Leśnej;

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania list wybranych ławników prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października.

§ 3

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/
Janusz Radziejowski

Protokół Komisji skrutacyjnej

Uchwała Nr 48/XI/2007 z dnia 11 października 2007 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., w związku z art. 160, art. 163 § 1 i art. 164 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Większością głosów wybrano:

Iwonę Gotowicką, zam. w Podkowie Leśnej

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania list wybranych ławników prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października.

§ 3

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/
Janusz Radziejowski

Protokół Komisji skrutacyjnej

Uchwała Nr 49/XI/2007 z dnia 11 października 2007 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., w związku z art. 160, art. 163 § 1 i art. 164 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.

Większością głosów wybrano:

1) Krystynę Barbarę Gotowicką, zam. w Podkowie Leśnej;
2) Bogdana Stanisława Wieczorek, zam. w Podkowie Leśnej.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania list wybranych ławników prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października.

§ 3

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/
Janusz Radziejowski

Protokół Komisji skrutacyjnej

Uchwała Nr 50/XI/2007 z dnia 11 października 2007 roku

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880, ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Opiniuje negatywnie projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego” w zakresie § 7 projektu i proponuje się zapis § 7 w brzmieniu: „ Na obszarze całego rezerwatu przyrody zezwala się wyłącznie na wprowadzanie psów na smyczy” ewentualnie w brzmieniu: „ Przejście z psem na smyczy dozwolone jedynie trasą …”.
2. Opiniuje negatywnie projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego” w zakresie § 8.

§ 2

Załącznikiem do uchwały jest uzasadnienie.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 23/VII/2007 Rady Miasta podkowy Leśnej z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 50/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007 roku

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Podkowie Leśnej w Uchwale Nr 50/XI/2007 z dnia października 2007 roku zaopiniowała negatywnie projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego” w zakresie § 7 i 8.

Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego przylega bezpośrednio do zabudowanego obszaru Podkowy Leśnej i obejmuje tę część Lasu Młochowskiego, przez którą prowadzą praktycznie wszystkie wejścia do lasu z terenu miasta. Stanowi więc naturalne miejsce spacerów mieszkańców i przyjezdnych. W tej sytuacji całkowity zakaz wprowadzania psów stałby się zakazem nierealnym. Dlatego też miasto proponuje rozwiązanie kompromisowe – albo wprowadzić nakaz wprowadzania psów tylko na smyczy albo wyznaczyć trasy, na których przejście z psem byłoby dozwolone.

Proponowany przez Wojewodę Mazowieckiego zapis § 8 w brzmieniu „ Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podkowa Leśna, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podkowa Leśna, planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego dotyczące eliminacji lub ograniczeń zagrożeń zewnętrznych:” jest sprzeczny z obowiązującym porządkiem prawnym i niemożliwy do wykonania. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są uchwalane tylko i wyłącznie przez gminy (i inne jednostki samorządu terytorialnego) i tylko one mogą dokonywać w tym zakresie jakichkolwiek zmian. Jeżeli ustawodawca nie pozwala na wprowadzanie zmian do tych aktów nawet w drodze ustawy to tym bardziej uprawnień takich nie posiada Wojewoda. Dodatkowym problemem byłoby rozstrzygnięcie, w jaki sposób Wojewoda wprowadziłby zmiany do studium lub do planu. Samo ogłoszenie rozporządzenia Wojewody w Dzienniku Województwa Mazowieckiego nie zmieniłoby tekstu planu obowiązującego w Podkowie Leśnej. Nie ma też Wojewoda uprawnień do dokonywania samodzielnie zmian w obowiązującym tekście aktu prawa miejscowego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Skoro zaś takich zmian nie byłoby w tekście, to na podstawie czego i kto ustalałby prawidłową treść planu – prawa miejscowego.

W pkt 3 § 8 projektu proponuje się zapis „ … na terenach przyległych do rezerwatu nie prowadzić działań mogących przyczynić się do obniżenia lub znaczącego podwyższenia poziomu wód gruntowych w rezerwacie przyrody”. Na rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego oddziaływają studnie czwartorzędowe. Konieczność zaopatrzenia mieszkańców Podkowy Leśnej w wodę nie pozwala na zaprzestanie korzystania z tych studni, co stoi w wyraźnej sprzeczności z proponowanym zapisem.

W dalszej części zapisu § 8 pkt 4 wprowadza się zapis „…w strefie zabudowy mieszkaniowej sąsiadującej z rezerwatem zachować dużą powierzchnię działek oraz istniejący charakter zabudowy bez możliwości wtórnego podziału istniejących działek poniżej dopuszczalnego standardu oraz zabudowy na działkach mniejszych, (standard minimalnej wielkości działek 1500 – 2000 m2 i udział powierzchni biologicznie czynnej około 80% na działce). Zapis w proponowanej formie spowoduje liczne procesy odszkodowawcze ze strony właścicieli tych działek, które w momencie wejścia w życie rozporządzenia miały działki o powierzchni mniejszej niż 2000 m2 , a których budowlany charakter pozwalał na zabudowanie ich. W konsekwencji Sądy będą zasądzały stosowne odszkodowania z kasy Wojewody. Nawet gdy właściciel wskaże jako stronę miasto, to Podkowa Leśna zawsze będzie wnioskowała o wezwanie w charakterze strony Wojewody, jako osoby odpowiedzialnej za ten zapis.

W § 8 pkt 7 proponowany jest zapis w brzmieniu: „Na gruntach należących do wsi Żółwin w odległości mniejszej niż 100 m od granicy rezerwatu nie wprowadzać nowych obiektów budowlanych”. Żółwin nie znajduje się na terenie jednostki samorządu terytorialnego Podkowy Leśnej. Żółwin „należy” do gminy Brwinów. Z tych względów Podkowa Leśna nie ma żadnych podstaw do podejmowania jakichkolwiek kroków w odniesieniu do miejscowości Żółwin.

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Podkowy Leśnej zaopiniowała negatywnie projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w w/omówionym zakresie.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/
Janusz Radziejowski

Uchwała Nr 51/XI/2007 z dnia 11 października 2007 roku

w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880, ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.

§ 1

Opiniuje negatywnie projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego” w zakresie § 9.

§ 2

Załącznikiem do uchwały jest uzasadnienie.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 24/VII/2007 Rady Miasta podkowy Leśnej z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 51/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007 roku

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Podkowie Leśnej w Uchwale Nr 51/XI/2007 z dnia 11 października 2007 roku zaopiniowała negatywnie projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego” w zakresie § 9.

Proponowany przez Wojewodę Mazowieckiego zapis § 9 w brzmieniu „ Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podkowa Leśna, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podkowa Leśna, planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego dotyczące eliminacji lub ograniczeń zagrożeń zewnętrznych:” jest sprzeczny z obowiązującym porządkiem prawnym i niemożliwy do wykonania. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są uchwalane tylko i wyłącznie przez gminy (i inne jednostki samorządu terytorialnego) i tylko one mogą dokonywać w tym zakresie jakichkolwiek zmian. Jeżeli ustawodawca nie pozwala na wprowadzanie zmian do tych aktów nawet w drodze ustawy to tym bardziej uprawnień takich nie posiada Wojewoda. Dodatkowym problemem byłoby rozstrzygnięcie, w jaki sposób Wojewoda wprowadziłby zmiany do studium lub do planu. Samo ogłoszenie rozporządzenia Wojewody w Dzienniku Województwa Mazowieckiego nie zmieniłoby tekstu planu obowiązującego w Podkowie Leśnej. Nie ma też Wojewoda uprawnień do dokonywania samodzielnie zmian w obowiązującym tekście aktu prawa miejscowego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Skoro zaś takich zmian nie byłoby w tekście, to na podstawie czego i kto ustalałby prawidłową treść planu – prawa miejscowego.

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Podkowy Leśnej zaopiniowała negatywnie projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w w/omówionym zakresie.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/
Janusz Radziejowski

Uchwała Nr 52/XI/2007 z dnia 11 października 2007 roku

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880, ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.

§ 1

1. Odmawia uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek” w zakresie § 7.
2. Opiniuje negatywnie projekt rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”.

§ 2

Załącznikiem do uchwały jest uzasadnienie.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 25/VII/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 52/XI/2007 Rady Miasta w Podkowie Leśnej z dnia 11 października 2007 roku

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Podkowie Leśnej w Uchwale Nr 52/XI/2007 z dnia 11 października 2007 odmówiła odmówiła uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek” w zakresie § 7, ale również zaopiniowała negatywnie przedmiotowy projekt.

Proponowany przez Wojewodę Mazowieckiego zapis § 7 w brzmieniu „ Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podkowa Leśna, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podkowa Leśna, planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego dotyczące eliminacji lub ograniczeń zagrożeń zewnętrznych:” jest sprzeczny z obowiązującym porządkiem prawnym i niemożliwy do wykonania. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są uchwalane tylko i wyłącznie przez gminy (i inne jednostki samorządu terytorialnego) i tylko one mogą dokonywać w tym zakresie jakichkolwiek zmian. Jeżeli ustawodawca nie pozwala na wprowadzanie zmian do tych aktów nawet w drodze ustawy to tym bardziej uprawnień takich nie posiada Wojewoda. Dodatkowym problemem byłoby rozstrzygnięcie, w jaki sposób Wojewoda wprowadziłby zmiany do studium lub do planu. Samo ogłoszenie rozporządzenia Wojewody w Dzienniku Województwa Mazowieckiego nie zmieniłoby tekstu planu obowiązującego w Podkowie Leśnej. Nie ma też Wojewoda uprawnień do dokonywania samodzielnie zmian w obowiązującym tekście aktu prawa miejscowego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Skoro zaś takich zmian nie byłoby w tekście, to na podstawie czego i kto ustalałby prawidłową treść planu – prawa miejscowego.

W pkt 3 § 7 projektu proponuje się zapis „ … na terenach przyległych do rezerwatu nie prowadzić działań mogących przyczynić się do obniżenia lub znaczącego podwyższenia poziomu wód gruntowych w rezerwacie przyrody”. Parów Sójek objęty jest bezpośrednim sąsiedztwem oddziaływania studni czwartorzędowych. Konieczność zaopatrzenia mieszkańców Podkowy Leśnej w wodę nie pozwala na zaprzestanie korzystania z tych studni, co stoi w wyraźnej sprzeczności z proponowanym zapisem.

W dalszej części zapisu § 7 pkt 3 wprowadza się zapis „…zachować dużą powierzchnię działek prywatnych sąsiadujących z rezerwatem oraz istniejący na nich charakter zabudowy; nie dokonywać wtórnego podziału tych działek poniżej dopuszczalnego standardu oraz zabudowy na działkach mniejszych, tj. minimum 2000 m2 i udział powierzchni biologicznie czynnej około 80% na działce; nie zagęszczać zabudowy na tych działkach poprzez realizację dodatkowych obiektów budowlanych”. Zapis w proponowanej formie spowoduje liczne procesy odszkodowawcze ze strony właścicieli tych działek, które w momencie wejścia w życie rozporządzenia miały działki o powierzchni mniejszej niż 2000 m2 , a których budowlany charakter pozwalał na zabudowanie ich i budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami towarzyszącymi. W konsekwencji Sądy będą zasądzały stosowne odszkodowania z kasy Wojewody. Nawet gdy właściciel wskaże jako stronę miasto, to Podkowa Leśna zawsze będzie wnioskowała o wezwanie w charakterze strony Wojewody, jako osoby odpowiedzialnej za ten zapis.

Kolejne punkty § 7 Wojewoda proponuje w brzmieniu: „4) dla strefy zabudowy mieszkaniowej leśnej zlokalizowanej w szczególności na zachód od ulicy Sójek należy zachować i chronić istniejącą zieleń leśną, a w szczególności istniejący drzewostan oraz dokonać zalesień na działkach wylesionych”, 6) na nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej z rezerwatem nie wprowadzać gatunków roślin obcych dla flory polskiej – Niżu Polskiego”. Obydwie propozycje, niewątpliwie słuszne z merytorycznego punktu widzenia, zostały sformułowany w sposób, który nie daje gminie możliwości jego egzekwowania. Samorząd nie posiada narzędzia, przy pomocy którego mógłby wyegzekwować od właścicieli nieruchomości zarówno obowiązek zalesienia własnej działki jaki i dokonywania nasadzeń roślin wskazanych w rozporządzeniu Wojewody.

Z dotychczasowych doświadczeń Podkowy Leśnej wynika, że praktycznie nie jest możliwe „…zapewnienie alternatywnych źródeł zaopatrzenia wodociągu miejskiego Podkowy Leśnej” (§ 7 pkt 8 lit. b). Żaden z sąsiadujących z Podkową Leśną samorządów nie uzdatnia nadwyżek wody ponad własne potrzeby. Co za tym idzie sąsiednie samorządy nie tyle nie chcą co nie mogą zaoferować Podkowie Leśnej wody ze swoich stacji uzdatniania wody. Bo tylko taka dyskusja wchodzi w rachubę. Nie ma bowiem możliwości zaopatrywania Podkowy Leśnej z innych ujęć wody, gdyż wszystkie sąsiednie miejscowości zaopatrują się z tego samego źródła wody co i Podkowa Leśna. Dyskusja więc w przedmiocie zaopatrywania Podkowy Leśnej z innych źródeł wody a nie z innych stacji uzdatniania wody jest bezprzedmiotowa.

Kolejny punkt – § 7 pkt 8 lit d – jest chyba nieporozumieniem. „Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń poprzez realizację kanalizacji ogólnospławnej”, czyli wpuszczanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, stanowi praktycznie zaprzeczenie zasad funkcjonowania kanalizacji sanitarnej. Procesy zachodzące w oczyszczalniach ścieków i koszt ich przesyłu nie dopuszcza, z praktycznego punktu wodzenia, tego rodzaju rozwiązania. Ponadto, obecnie obowiązujące orzecznictwo i prace legislacyjne prowadzone w tym zakresie wykluczają w zasadzie takie propozycje.

Punkt 9 § 7 w brzmieniu: „… w celu zapewnienia dogodnych warunków migracji zwierząt pomiędzy terenami leśnymi miasta Podkowy, Lasem Młochowskim i otaczającymi terenami otwartymi, nie lokalizować pełnych ogrodzeń na wysokich podmurówkach (powyżej 30 cm nad poziomem terenu)”, podobnie jak pkt 4 i 6, jest niewykonalny. Władze miasta nie mają w ogóle wpływu na rodzaj i wysokość ogrodzeń. Starostwo Powiatowe, poprzez służby architektoniczne, ma bardzo ograniczony wpływ na rodzaj ogrodzeń i to tylko od strony ulicy. Cała pozostała działalność właściciela jest niestety sferą przez nikogo niekontrolowana w świetle obowiązujących przepisów. Wprawdzie Podkowa Leśna w przygotowywanym planie zagospodarowania przestrzennego wprowadziła zapisy o zalecanych rodzajach ogrodzeń, które pokrywają się w dużej części z propozycjami zawartymi w projekcie rozporządzenia, jednak nakaz w formie proponowanej jest niewykonalny.

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Podkowy Leśnej odmówiła uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w w/omówionym zakresie.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/
Janusz Radziejowski

Uchwała Nr 53/XI/2007 z dnia 11 października 2007 roku

Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9, art.9 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 9 lit.h) i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591) oraz art.9, art.11 i art.13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich” w Podkowie Leśnej, zwaną dalej: „Centrum”.
2. Centrum uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§ 2

Siedziba Centrum mieści się w Podkowie Leśnej, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polski.

§ 3

Do zadań Centrum należy wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Miasta Podkowy Leśnej. Szczegółowy zakres działalności Centrum określa Statut.

§ 4

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej przekaże Centrum, na podstawie umowy użyczenia budynek „Pałacyk Kasyno” położony w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 posadowiony na działce będącej własnością Miasta Podkowy Leśnej (działka nr ew. 2 obr. 7 ) z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej.

§ 5

1. Działalność Centrum będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Miasta.
2. Centrum może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 6

Nadaje się Centrum Statut stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 53/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007 roku

Statut Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

§ 1

1. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, zwane dalej Centrum, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Siedzibą Centrum jest Pałacyk-Kasyno w Podkowie Leśnej, na terenie Parku Miejskiego, przy ul. Lilpopa 18, a terenem działania obszar Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, ale dla realizacji niektórych postawionych celów może poszerzać zakres oddziaływania.

3. Organizatorem dla Centrum jest Miasto Podkowa Leśna.
4. Centrum jest jednostką organizacyjną Miasta Podkowa Leśna.
5. Centrum uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 2

1. Podstawowym celem działalności Centrum jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
2. Centrum upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Miasta Podkowa Leśna, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność Centrum nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.
3. Centrum prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:
1) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,
6) promocje kultury Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna i lokalnych twórców kultury,
7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
8) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
9) sprawowanie opieki nad zabytkami,
10) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
11) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
12) rozpoznawanie i rozbudzanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
13) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionu,
4. Centrum współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

§ 3

Działalność Centrum przyczynia się do realizacji wizji rozwoju miasta zapisanej w przyjętej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna w latach 2005-2014, szczególnie w części dotyczącej zagadnień szeroko rozumianej kultury, wychowania, wypoczynku, rekreacji oraz ochrony środowiska naturalnego i kulturowego.

§ 4

Realizacja celów, o których mowa w § 2 i 3 następuje w szczególności przez:
1) rozwijanie zainteresowań twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych przez prowadzenie sekcji/klubów zainteresowań i innych form aktywizacji,
2) organizowanie koncertów, seansów filmowych, spektakli, odczytów, wystaw i imprez o podobnym charakterze,
3) prowadzenie nauki języków obcych, szkoleń i kursów wiedzy praktycznej,
4) dokumentowanie historii miasta i szerokie upowszechnianie wiedzy o jego tradycjach,
5) prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany kulturalnej i edukacyjnej, sprzyjającej realizacji celów Centrum i promocji Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz idei Miast-Ogrodów,
6) aktywną współpracę z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi, szczególnie jednostkami oświaty w wychowaniu dzieci i młodzieży.

§ 5

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Podkowa Leśna w konsultacji z właściwą komisją Rady Miasta.
3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz. Regulamin konkursu ustala Burmistrz Miasta.
4. Burmistrz Miasta może powierzyć zarządzanie Centrum osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w § 1 ust. 1. Do osoby, której powierzono zarządzanie Centrum stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.
5. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
6. Dyrektor jest organem zarządzającym Centrum oraz przełożonym pracowników Centrum.
7. Dyrektor składa za Centrum oświadczenia woli oraz reprezentuje je na zewnątrz.

§ 6

1. Przy Centrum może działać Rada Programowa Centrum, zwana dalej Radą.

2. Rada jest organem doradczym Centrum.

3. Rada składa się z 7 członków, powoływanych przez Radę Miasta na 3 letnią kadencję, spośród osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności Centrum, w szczególności twórców, artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

4. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Rada opiniuje roczne programy działalności Centrum i plany działalności Centrum oraz wyraża opinię o ważniejszych zamierzeniach Centrum.

6. Rada może z własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i opinie do Dyrektora oraz organów Miasta w zakresie funkcjonowania Centrum oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

7. Dyrektor przedkłada Radzie do zaopiniowania sprawozdania, o których mowa w § 9 oraz projekt regulaminu organizacyjnego i jego zmian.

8. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów

§ 7

1. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Centrum otrzymuje z budżetu Miasta corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
3. Centrum może uzyskać środki finansowe z:
– wpływów z własnej działalności,
– dotacji z budżetu państwa,
– wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
– spadków, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych,
– innych źródeł.
4. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę.
5. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

§ 8

1. Podstawą działalności Centrum jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora, zaopiniowany przez Radę oraz zatwierdzany przez Radę Miasta.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. Centrum wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

4. Centrum może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.

5. Część działalności Centrum jest nieodpłatna.

§ 9

Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z działalności Centrum w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje finansowe oraz informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2-4, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§ 10

Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora, Rady oraz działających w Centrum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 11

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Miasta, w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/
Janusz Radziejowski

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content