Sesja X

z dnia 26 lipca 2007 roku

Uchwała 38/X/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 a ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje.

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu na kolejny okres, dłuższy niż trzy lata, dla lokalu użytkowego w budynku wolnostojącym, położonym przy ul. Kościelnej 3 w Podkowie Leśnej, na działce o nr ewid. 39 w obrębie 11, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW 24716 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 39/X/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres dłuższy niż trzy lata.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 a ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje.

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na kolejny okres, dłuższy niż trzy lata, dla gruntu położonego przy ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej o powierzchni 100 m2, na działce o nr ewid. 38 w obr. 11 o łącznej powierzchni 1127 m2 , dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW 24716 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 40/X/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli dotyczącej zbadania okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienia przyczyny wzrostu kosztów

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz, 1591 ze zmianami) oraz § 4 ust. 1 Statutu Miasta Podkowa Leśna -załącznik Nr 4 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna, Rada Miasta uchwala, co następuje:

§1

Rada Miasta Podkowy Leśnej zleca Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie dodatkowej kontroli dotyczącej zbadania okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienia przyczyny wzrostu kosztów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content