Sesja VIII

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Uchwała nr 26/VIII/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249 poz. 2104 ze zm.),

po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z wykonania budżetu na 2006 rok oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta,

Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej na rok 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr 27/VIII/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Doraźną Komisję ds. dróg i ciągów pieszych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.

§ 2

W skład komisji wchodzą następujący radni:

– Małgorzata Pabis-Janus
– Zbigniew Bojanowicz
– Mirosław Borkowski
– Zbigniew Musiałek
– Jarosław Chrzanowski
– Kazimierz Głowacki
– Dariusz Murawski

§ 3

Komisja zostaje rozwiązana po wykonaniu zadania dla którego została powołana.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/VIII/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 37 pkt 9 Statutu Miasta Podkowa Leśna (załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie, na podstawie wyboru dokonanego w dniu 26 kwietnia 2007 roku zostaje radny Zbigniew Bojanowicz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29/VIII/2007 z dnia 26 kwietnia2007 roku

w sprawie reasumpcji uchwały nr 17/VI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2007”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Dotychczasowy zapis § 4 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content