Sesja VII

z dnia 12 kwietnia 2007 roku

Uchwała nr 22/VII/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .

Uchwała nr 22/VII/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku

Uchwała nr 23/VII/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku

w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880, ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.

§ 1

1. Odmawia się uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego” w zakresie § 7 projektu i proponuje się zapis § 7 w brzmieniu: „ Na obszarze całego rezerwatu przyrody zezwala się wyłącznie na wprowadzanie psów na smyczy” ewentualnie w brzmieniu: „ Przejście z psem na smyczy dozwolone jedynie trasą …”.
2. Odmawia się uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego” w zakresie § 8.

§ 2

Załącznikiem do uchwały jest uzasadnienie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 23/VII/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 kwietnia 2007r

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Podkowie Leśnej w uchwale nr 23/VII/2007 z dnia 12 kwietnia 2007r. odmówiła uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego” w zakresie § 7 i 8.

Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego przylega bezpośrednio do zabudowanego obszaru Podkowy Leśnej i obejmuje tę część Lasu Młochowskiego, przez którą prowadzą praktycznie wszystkie wejścia do lasu z terenu miasta. Stanowi więc naturalne miejsce spacerów mieszkańców i przyjezdnych. W tej sytuacji całkowity zakaz wprowadzania psów stałby się zakazem nierealnym. Dlatego też miasto proponuje rozwiązanie kompromisowe – albo wprowadzić nakaz wprowadzania psów tylko na smyczy albo wyznaczyć trasy, na których przejście z psem byłoby dozwolone.

Proponowany przez Wojewodę Mazowieckiego zapis § 8 w brzmieniu „ Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podkowa Leśna, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podkowa Leśna, planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego dotyczące eliminacji lub ograniczeń zagrożeń zewnętrznych:” jest sprzeczny z obowiązującym porządkiem prawnym i niemożliwy do wykonania. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są uchwalane tylko i wyłącznie przez gminy (i inne jednostki samorządu terytorialnego) i tylko one mogą dokonywać w tym zakresie jakichkolwiek zmian. Jeżeli ustawodawca nie pozwala na wprowadzanie zmian do tych aktów nawet w drodze ustawy to tym bardziej uprawnień takich nie posiada Wojewoda. Dodatkowym problemem byłoby rozstrzygnięcie, w jaki sposób Wojewoda wprowadziłby zmiany do studium lub do planu. Samo ogłoszenie rozporządzenia Wojewody w Dzienniku Województwa Mazowieckiego nie zmieniłoby tekstu planu obowiązującego w Podkowie Leśnej. Nie ma też Wojewoda uprawnień do dokonywania samodzielnie zmian w obowiązującym tekście aktu prawa miejscowego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Skoro zaś takich zmian nie byłoby w tekście, to na podstawie czego i kto ustalałby prawidłową treść planu – prawa miejscowego.

W pkt 3 § 8 projektu proponuje się zapis „ … na terenach przyległych do rezerwatu nie prowadzić działań mogących przyczynić się do obniżenia lub znaczącego podwyższenia poziomu wód gruntowych w rezerwacie przyrody”. Na rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego oddziaływają studnie czwartorzędowe. Konieczność zaopatrzenia mieszkańców Podkowy Leśnej w wodę nie pozwala na zaprzestanie korzystania z tych studni, co stoi w wyraźnej sprzeczności z proponowanym zapisem.

W dalszej części zapisu § 8 pkt 4 wprowadza się zapis „…w strefie zabudowy mieszkaniowej sąsiadującej z rezerwatem zachować dużą powierzchnię działek oraz istniejący charakter zabudowy bez możliwości wtórnego podziału istniejących działek poniżej dopuszczalnego standardu oraz zabudowy na działkach mniejszych, (standard minimalnej wielkości działek 1500 – 2000 m2 i udział powierzchni biologicznie czynnej około 80% na działce). Zapis w proponowanej formie spowoduje liczne procesy odszkodowawcze ze strony właścicieli tych działek, które w momencie wejścia w życie rozporządzenia miały działki o powierzchni mniejszej niż 2000 m2 , a których budowlany charakter pozwalał na zabudowanie ich. W konsekwencji Sądy będą zasądzały stosowne odszkodowania z kasy Wojewody. Nawet gdy właściciel wskaże jako stronę miasto, to Podkowa Leśna zawsze będzie wnioskowała o wezwanie w charakterze strony Wojewody, jako osoby odpowiedzialnej za ten zapis.

W § 8 pkt 7 proponowany jest zapis w brzmieniu: „Na gruntach należących do wsi Żółwin w odległości mniejszej niż 100 m od granicy rezerwatu nie wprowadzać nowych obiektów budowlanych”. Żółwin nie znajduje się na terenie jednostki samorządu terytorialnego Podkowy Leśnej. Żółwin „należy” do gminy Brwinów. Z tych względów Podkowa Leśna nie ma żadnych podstaw do podejmowania jakichkolwiek kroków w odniesieniu do miejscowości Żółwin.

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Podkowy Leśnej odmówiła uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w w/omówionym zakresie

Uchwała nr 24/VII/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku

w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880, ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.

§ 1

Odmawia się uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego” w zakresie § 9.

§ 2

Załącznikiem do uchwały jest uzasadnienie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 24/VII/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 kwietnia 2007 r.

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Podkowie Leśnej w uchwale nr 24/VII/2007 z dnia 12 kwietnia 2007r. odmówiła uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego” w zakresie § 9.

Proponowany przez Wojewodę Mazowieckiego zapis § 9 w brzmieniu „ Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podkowa Leśna, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podkowa Leśna, planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego dotyczące eliminacji lub ograniczeń zagrożeń zewnętrznych:” jest sprzeczny z obowiązującym porządkiem prawnym i niemożliwy do wykonania. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są uchwalane tylko i wyłącznie przez gminy (i inne jednostki samorządu terytorialnego) i tylko one mogą dokonywać w tym zakresie jakichkolwiek zmian. Jeżeli ustawodawca nie pozwala na wprowadzanie zmian do tych aktów nawet w drodze ustawy to tym bardziej uprawnień takich nie posiada Wojewoda. Dodatkowym problemem byłoby rozstrzygnięcie, w jaki sposób Wojewoda wprowadziłby zmiany do studium lub do planu. Samo ogłoszenie rozporządzenia Wojewody w Dzienniku Województwa Mazowieckiego nie zmieniłoby tekstu planu obowiązującego w Podkowie Leśnej. Nie ma też Wojewoda uprawnień do dokonywania samodzielnie zmian w obowiązującym tekście aktu prawa miejscowego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Skoro zaś takich zmian nie byłoby w tekście, to na podstawie czego i kto ustalałby prawidłową treść planu – prawa miejscowego.

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Podkowy Leśnej odmówiła uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w w/omówionym zakresie.

Uchwała nr 25/VII/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku

w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880, ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.

§ 1

Odmawia się uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek” w zakresie § 7.

§ 2

Załącznikiem do uchwały jest uzasadnienie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 25/VII/2007 Rady Miasta w Podkowie Leśnej z dnia 12 kwietnia 2007r.

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Podkowie Leśnej w uchwale nr 25/VII/2007 z dnia 12 kwietnia 2007r. odmówiła uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek” w zakresie § 7.

Proponowany przez Wojewodę Mazowieckiego zapis § 7 w brzmieniu „ Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podkowa Leśna, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podkowa Leśna, planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego dotyczące eliminacji lub ograniczeń zagrożeń zewnętrznych:” jest sprzeczny z obowiązującym porządkiem prawnym i niemożliwy do wykonania. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są uchwalane tylko i wyłącznie przez gminy (i inne jednostki samorządu terytorialnego) i tylko one mogą dokonywać w tym zakresie jakichkolwiek zmian. Jeżeli ustawodawca nie pozwala na wprowadzanie zmian do tych aktów nawet w drodze ustawy to tym bardziej uprawnień takich nie posiada Wojewoda. Dodatkowym problemem byłoby rozstrzygnięcie, w jaki sposób Wojewoda wprowadziłby zmiany do studium lub do planu. Samo ogłoszenie rozporządzenia Wojewody w Dzienniku Województwa Mazowieckiego nie zmieniłoby tekstu planu obowiązującego w Podkowie Leśnej. Nie ma też Wojewoda uprawnień do dokonywania samodzielnie zmian w obowiązującym tekście aktu prawa miejscowego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Skoro zaś takich zmian nie byłoby w tekście, to na podstawie czego i kto ustalałby prawidłową treść planu – prawa miejscowego.

W pkt 3 § 7 projektu proponuje się zapis „ … na terenach przyległych do rezerwatu nie prowadzić działań mogących przyczynić się do obniżenia lub znaczącego podwyższenia poziomu wód gruntowych w rezerwacie przyrody”. Parów Sójek objęty jest bezpośrednim sąsiedztwem oddziaływania studni czwartorzędowych. Konieczność zaopatrzenia mieszkańców Podkowy Leśnej w wodę nie pozwala na zaprzestanie korzystania z tych studni, co stoi w wyraźnej sprzeczności z proponowanym zapisem.

W dalszej części zapisu § 7 pkt 3 wprowadza się zapis „…zachować dużą powierzchnię działek prywatnych sąsiadujących z rezerwatem oraz istniejący na nich charakter zabudowy; nie dokonywać wtórnego podziału tych działek poniżej dopuszczalnego standardu oraz zabudowy na działkach mniejszych, tj. minimum 2000 m2 i udział powierzchni biologicznie czynnej około 80% na działce; nie zagęszczać zabudowy na tych działkach poprzez realizację dodatkowych obiektów budowlanych”. Zapis w proponowanej formie spowoduje liczne procesy odszkodowawcze ze strony właścicieli tych działek, które w momencie wejścia w życie rozporządzenia miały działki o powierzchni mniejszej niż 2000 m2 , a których budowlany charakter pozwalał na zabudowanie ich i budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami towarzyszącymi. W konsekwencji Sądy będą zasądzały stosowne odszkodowania z kasy Wojewody. Nawet gdy właściciel wskaże jako stronę miasto, to Podkowa Leśna zawsze będzie wnioskowała o wezwanie w charakterze strony Wojewody, jako osoby odpowiedzialnej za ten zapis.

Kolejne punkty § 7 Wojewoda proponuje w brzmieniu: „4) dla strefy zabudowy mieszkaniowej leśnej zlokalizowanej w szczególności na zachód od ulicy Sójek należy zachować i chronić istniejącą zieleń leśną, a w szczególności istniejący drzewostan oraz dokonać zalesień na działkach wylesionych”, 6) na nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej z rezerwatem nie wprowadzać gatunków roślin obcych dla flory polskiej – Niżu Polskiego”. Obydwie propozycje, niewątpliwie słuszne z merytorycznego punktu widzenia, zostały sformułowany w sposób, który nie daje gminie możliwości jego egzekwowania. Samorząd nie posiada narzędzia, przy pomocy którego mógłby wyegzekwować od właścicieli nieruchomości zarówno obowiązek zalesienia własnej działki jaki i dokonywania nasadzeń roślin wskazanych w rozporządzeniu Wojewody.

Z dotychczasowych doświadczeń Podkowy Leśnej wynika, że praktycznie nie jest możliwe „…zapewnienie alternatywnych źródeł zaopatrzenia wodociągu miejskiego Podkowy Leśnej” (§ 7 pkt 8 lit. b). Żaden z sąsiadujących z Podkową Leśną samorządów nie uzdatnia nadwyżek wody ponad własne potrzeby. Co za tym idzie sąsiednie samorządy nie tyle nie chcą co nie mogą zaoferować Podkowie Leśnej wody ze swoich stacji uzdatniania wody. Bo tylko taka dyskusja wchodzi w rachubę. Nie ma bowiem możliwości zaopatrywania Podkowy Leśnej z innych ujęć wody, gdyż wszystkie sąsiednie miejscowości zaopatrują się z tego samego źródła wody co i Podkowa Leśna. Dyskusja więc w przedmiocie zaopatrywania Podkowy Leśnej z innych źródeł wody a nie z innych stacji uzdatniania wody jest bezprzedmiotowa.

Kolejny punkt – § 7 pkt 8 lit d – jest chyba nieporozumieniem. „Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń poprzez realizację kanalizacji ogólnospławnej”, czyli wpuszczanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, stanowi praktycznie zaprzeczenie zasad funkcjonowania kanalizacji sanitarnej. Procesy zachodzące w oczyszczalniach ścieków i koszt ich przesyłu nie dopuszcza, z praktycznego punktu wodzenia, tego rodzaju rozwiązania. Ponadto, obecnie obowiązujące orzecznictwo i prace legislacyjne prowadzone w tym zakresie wykluczają w zasadzie takie propozycje.

Punkt 9 § 7 w brzmieniu: „… w celu zapewnienia dogodnych warunków migracji zwierząt pomiędzy terenami leśnymi miasta Podkowy, Lasem Młochowskim i otaczającymi terenami otwartymi, nie lokalizować pełnych ogrodzeń na wysokich podmurówkach (powyżej 30 cm nad poziomem terenu)”, podobnie jak pkt 4 i 6, jest niewykonalny. Władze miasta nie mają w ogóle wpływu na rodzaj i wysokość ogrodzeń. Starostwo Powiatowe, poprzez służby architektoniczne, ma bardzo ograniczony wpływ na rodzaj ogrodzeń i to tylko od strony ulicy. Cała pozostała działalność właściciela jest niestety sferą przez nikogo niekontrolowana w świetle obowiązujących przepisów. Wprawdzie Podkowa Leśna w przygotowywanym planie zagospodarowania przestrzennego wprowadziła zapisy o zalecanych rodzajach ogrodzeń, które pokrywają się w dużej części z propozycjami zawartymi w projekcie rozporządzenia, jednak nakaz w formie proponowanej jest niewykonalny.

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Podkowy Leśnej odmówiła uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w w/omówionym zakresie.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content