Sesja VI

z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 17/VI/2007 z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2007”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2007”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do uchwały Nr 17/VI/2007 z dnia 29 marca 2007 roku Rady Miasta Podkowy Leśnej

Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2007.

Jednym z długookresowych celów strategicznych Miasta Podkowy Leśnej jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców, rozumianego jako umacnianie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i pomocniczej roli samorządu wobec działań społecznych, wzmacnianie demokracji lokalnej w modelu partycypacyjnym, budowanie zaangażowania i integracji społecznej, wytworzenie poczucia tożsamości i tradycji miejsca, wykształcenie sprawnego systemu komunikacji społecznej, umacnianie więzi sąsiedzkich, życia towarzyskiego i kulturalnego, a także zapewnienie wysokiej jakości usług
z zakresu edukacji podstawowej i ponadpodstawowej, kształcenia ustawicznego dorosłych, wychowania dzieci i młodzieży, usług kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, zdrowotno-opiekuńczych.

Rozdział 1

Cele programu

Celem wprowadzenia Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 jest:
1. tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Podkowy Leśnej, ich udziału w tworzeniu wizerunku miasta i rozwiązywaniu lokalnych problemów;
2. realizacja Strategii Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej.

Rozdział 2

Przedmiot współpracy

Przedmiotem współpracy władz Miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1. realizacja zadań gminy określonych w obowiązujących przepisach,
2. podwyższanie efektywności działań (usług) kierowanych do mieszkańców miasta,
3. rozwiązywanie ważnych problemów związanych z zarządzaniem miastem, w tym problemów społecznych, m.in. poprzez określanie potrzeb mieszkańców i sposobu ich zaspakajania.
4. wspólna promocja miasta i organizacji społecznych działających na jego terenie.

Rozdział 3

Podmioty programu współpracy

Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych i ich kół terenowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami, prowadzących swoją działalność na terenie Miasta Podkowy Leśnej na rzecz jego mieszkańców (bez względu na ich siedzibę).

Rozdział 4

Formy współpracy

1. wzajemne informowanie się o możliwości pozyskania zewnętrznych środków
na działalność własną oraz wspólną organizacji i miasta, w tym również ze środków zagranicznych lub w zakresie współpracy międzynarodowej, oraz współpraca
w pozyskaniu środków ze źródeł innych niż budżet miasta.
2. wzajemna promocja organizacji społecznych oraz miasta.
3. użyczanie oraz wynajmowanie lokali i budynków na działalność statutową podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Podkowy Leśnej.
4. wzajemne konsultacje w sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców w tym powoływanie mieszanych zespołów konsultacyjno-doradczych złożonych
z przedstawicieli organizacji i miasta.
5. realizacja wspólnych przedsięwzięć z organizacjami, w ramach których miasto
i organizacje dzielą się zadaniami.
6. zlecanie realizacji zadań publicznych w drodze konkursu ofert, poprzez powierzanie lub wspieranie zadań wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą i przepisami wykonawczymi.
7. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z miastem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł.
8. informowanie o szkoleniach, konferencjach dotyczących organizacji pozarządowych.
9. umożliwienie prezentacji organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta
i tablicy ogłoszeniowej w urzędzie.

Rozdział 5

Stała forma konsultacji i monitorowania współpracy

1. ze strony urzędu Burmistrz Miasta powołał pracownika koordynującego współpracę z organizacjami pozarządowymi.
2. Burmistrz Miasta powołał stały zespół konsultacyjno-doradczy ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi, pod nazwą Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych. W skład zespołu wchodzi po jednej osobie z każdej
z zarejestrowanych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.
Na posiedzenia zespołu są zapraszani radni oraz przedstawiciele aktywnych, ale nie zarejestrowanych formalnie inicjatyw społecznych. Celem działania Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych jest monitorowanie realizacji rocznego programu współpracy, w tym formułowanie bieżących ocen i wniosków dotyczących współpracy miasta i organizacji pozarządowych. Zespół spotyka się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Uchwała nr 18/VI/2007 z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, późniejszymi zmianami) w związku z art. 70 a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami )oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (DZ.U. z 2002r Nr 46, poz. 430) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2007r następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem:

1) studia uzupełniające magisterskie zgodne z wykształceniem lub potrzebami szkoły,
2) studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami szkoły.

§ 2

1. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w 2007r w wysokości 60% ponoszonych przez nauczyciela opłat, nie więcej jednak niż 900,- zł za semestr.
2. Dofinansowanie o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest na wniosek nauczyciela przez dyrektora placówki oświatowej.
3. Dyrektorzy placówek oświatowych zawierają umowy cywilno prawne z korzystającymi z dofinansowania opłat o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej i Dyrektorom placówek oświatowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

Uchwała nr 19/VI/2007 z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie, czy art. 73 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zm. ), rozumiany w sposób nakładający na gminę obowiązek wypłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi gminne oraz drogi lokalne miejskie, jakie istniały przed dniem 1 stycznia 1999r., jest zgodny z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w związku z art. 191ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483, ze zm., Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje.

§ 1

Postanawia wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o zbadanie, czy art. 73 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zm.), rozumiany w sposób nakładający na gminę obowiązek wypłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi gminne oraz drogi lokalne miejskie, jakie istniały przed dniem 1 stycznia 1999r., jest zgodny z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.

Uchwała nr 20/VI/2007 z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Miasta Podkowa Leśna o obowiązku złożenia przez nich oświadczenia lustracyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmn.), w związku z art.56 ust. 2 i art. 4 pkt 32 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz.1592 z późn. zmn.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powiadamia się Sekretarza i Skarbnika Miasta Podkowa Leśna o obowiązku złożenia przez nich oświadczenia lustracyjnego w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

2. Poucza się, że niezłożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie określonym ustawą skutkuje sankcjami określonymi w art. 57 ustawy, tj. stanowi ona obligatoryjną przesłankę pozbawienia tej osoby pełnionej funkcji publicznej.

3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/VI/2007 z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok

Uchwała Nr 21/VI/2007 z dnia 29 marca 2007 roku

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content