Sesja V

z dnia 13 lutego 2007 roku

Uchwała nr 15/V/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z. późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 10 a, art. 49 ust 2, art.54 ust. 7 i art. 72 ust l w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz . 674 z późn. zmianami),
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się regulamin zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna stanowiący załącznik do uchwały:
1. wysokość stawek dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
2. szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
3. wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od l stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do uchwały nr 15/V/2007 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 litego 2007 roku

REGULAMIN
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego

§ 1

Postanowienia ogólne

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:
1. wynagrodzenia zasadniczego,
2. dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4. nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 2006/97/674 z późn. zmianami).

§ 2

Wynagrodzenie zasadnicze
1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela wynika z kwalifikacji nauczyciela i stopnia awansu zawodowego nauczyciela ustalonego na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionej kopii i realizowanego obowiązkowego wymiaru godzin.
2. Jako wynagrodzenie zasadnicze przyjmuje się minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które są określone w drodze rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
3. Stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela może być w zależności od osiąganych wyników pracy podwyższana nie więcej jednak niż o 20%, a dla dyrektora o 50%. Podwyższone wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli w ramach przyznawanych szkole środków na wynagrodzenia przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Burmistrz.
4. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć otrzymują wynagrodzenie proporcjonalnie do realizowanego wymiaru czasu pracy.

§ 3

Dodatki motywacyjne

1. Przy ustalaniu dla nauczyciela dodatku motywacyjnego należy brać pod uwagę
w szczególności :
a) Uzyskiwanie znaczących osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych tj.
• posiadane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
• osiąganie dobrych efektów kształcenia i wychowania,
• umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
• działanie na rzecz uczniów potrzebujących opieki,
• dobre rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów,
b ) jakość świadczonej pracy, w tym :
• systematyczne i efektywne przygotowywanie się do zajęć,
• prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym pedagogicznej,
• wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
• dbałość o estetykę pomieszczeń szkolnych, pomocy dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych,
• przestrzeganie dyscypliny pracy i przepisów bhp,
• pełnienie dyżurów w wyznaczonych miejscach,
c ) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, w szczególności :
• aktywny udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
• opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami działającymi w szkole,
• prowadzenie lekcji koleżeńskich,
• udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
2. Wysokość środków finansowych w szkole (placówce) na dodatki motywacyjne wynosi średnio 3 % wygrodzenia zasadniczego nauczycieli .
3. Dodatek motywacyjny w każdej placówce przyznawany jest 2 razy w roku :
po zakończeniu pierwszego semestru i po zakończeniu roku szkolnego.
Dodatek motywacyjny wypłacany jest z dołu po zakończeniu w/w okresu .
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela w granicach posiadanych środków finansowych przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Burmistrz.

§ 4

Dodatek funkcyjny
l. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny określony w poniższej tabeli :

Stanowisko kierownicze Miesięcznie % wynagrodzenia zasadniczego
Przedszkola :
a) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie
b) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie
do 20 %

do 50 %
Szkoły (zespoły szkół) :
a) dyrektor szkoły liczącej :
• do 8 oddziałów
• 9 do 16 oddziałów
• 17 i więcej oddziałów
b) wicedyrektor szkoły
c) kierownik świetlicy

do 30 %
do 60 %
do 80 %
do 30 %
do 20 %
2. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. l powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony,
traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie
wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie,
a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje
wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
po 3 miesiącach zastępstwa.
6. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
7. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu :

Pełniona funkcja Miesięcznie % wynagrodzenia zasadniczego
stażysty (mgr z p.p)
wychowawca klasy i oddziału przedszkolnego do 15 %
opiekun stażu do 10 %
doradca metodyczny do 20 %

8. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek określonych
w regulaminie w ramach przyznanych na ten cel środków, uwzględniając wielkość i złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji oraz jakość pracy związanej z pełnionym stanowiskiem kierowniczym ustala, dla dyrektora Burmistrz, dla wicedyrektora i innych osób zajmujących stanowiska kierownicze lub pełniących funkcje przyznaje dyrektor szkoły.
9. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 5

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. l , uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
2a. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw płaci się jak godziny
ponadwymiarowe.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym
nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
• zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
• wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,
• chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień – traktuje
się jak godziny faktycznie odbyte.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
5. Za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach zielonych (białych) szkół – jak za 10 godzin ponadwymiarowych za każdy tydzień .
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 6

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć
w szkole położonej na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tysięcy mieszkańców przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zgodnie z art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela. Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest od liczby członków rodziny.
2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. l zalicza się nauczyciela oraz wspólnie
z nim zamieszkujących : współmałżonka oraz dzieci do czasu ukończenia szkoły
i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
4. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.
5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego.
7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły (przedszkola), a dyrektorowi – organ prowadzący szkołę.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
• nie świadczenia pracy, za które przysługują wynagrodzenia,
• pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
• odbywania zasadniczej służby wojskowej; przeszkolenia wojskowego, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta, korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
9. Dodatek mieszkaniowy wynosi :
• 1 osoba 60,-zł
• 2 osoby 75,-zł
• 3 osoby 90,-zł
• 4 osoby i więcej 105,-zł

10. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest z góry.

§ 7

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
1. Zgodnie z art. 49 ust. l pkt l co najmniej 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń przeznacza się na nagrody organu prowadzącego i dyrektora.
2. Podział środków na nagrody wg zasad :
• 20%funduszu na nagrody przyznawane przez Burmistrza dyrektorom i nauczycielom,
• 80 % funduszu na nagrody przyznawane nauczycielom i wicedyrektorom przez
dyrektorów szkół i zespołów szkół.
3. Wysokość nagrody organu prowadzącego dla dyrektora i nauczycieli: nie mnie
niż 60% wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela .
4. Wysokość nagrody dyrektora nie może być niższa niż 40% wynagrodzenia
zasadniczego danego nauczyciela.
5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane z okazji :
• Dnia Edukacji Narodowej,
• ważnych wydarzeń w życiu szkoły,
• zakończenia roku szkolnego.
6. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznawane nauczycielowi
po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
7. Przy przyznawaniu nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze
się pod uwagę w szczególności :
• aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli,
• inicjowanie i organizowanie imprez szkolnych, międzyszkolnych i wycieczek,
• prowadzenie zespołów przedmiotowych,
• osiąganie wysokich efektów kształcenia i wychowania,
• osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,
• stosowanie w pracy nowoczesnych metod nauczania (wprowadzanie innowacji, wdrażanie nowych programów, opracowywanie programów autorskich),
• realizacja działań na rzecz podwyższania jakości szkoły.,
• realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły .
8. Z wnioskiem o przyznanie nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród może
wystąpić rada rodziców (lub inna reprezentacja rodziców).
9. Przy przyznawaniu dyrektorom szkół nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze
się pod uwagę w szczególności :
• przestrzeganie prawa oświatowego,
• prawidłową współpracę z organem prowadzącym szkołę oraz innymi jednostkami,
• umiejętności organizacyjne,
• dbałość o wysoki poziom nauczania,
• wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym,
• kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole,
• realizacja działań na rzecz podwyższania jakości szkoły,
• realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym,
10. Wnioski o nagrodę Burmistrza mogą składać:
• rada pedagogiczna,
• rada rodziców (lub inna reprezentacja rodziców),
• dyrektor szkoły.
11. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis
umieszcza się w jego aktach osobowych.

§ 8

Postanowienia końcowe.

1. Przepisy Karty Nauczyciela oraz właściwe przepisy prawne określają wysokość oraz
zasady wypłacania nauczycielom :

• dodatków za wysługę lat oraz za warunki pracy,
• nagród jubileuszowych,
• dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
• świadczenia urlopowego,
• dodatku za pracę w porze nocnej,
• zasiłku na zagospodarowanie,
• odpraw z tytułu rozwiązywania stosunku pracy,
• odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę,
• dodatek dla nauczycieli zatrudnionych w mieście do 5tys. mieszkańców,
• odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
• środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
2. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się środki finansowe
w wysokości 0,5 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną .

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Miasta z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007r.

Uchwała nr 16/V/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku

w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w zawiązku z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zmianami), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Wskazać Pana Kazimierza Głowackiego jako kandydata do Rady Muzeum
im. A. i J. Iwaszkiewiczów.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 127/XXXII/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie wytypowania kandydata do Rady Muzeum im. Jarosława Iwaszkiewicza.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content