Sesja IX

z dnia 28 czerwca 2007 roku

Uchwała 30/IX/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Miasta Podkowy Leśnej opinie o kandydatach na ławników sądów powszechnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.)

Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół, w poniższym składzie, który przedstawi na sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych:

1. Przewodniczący Zespołu – Michał Czaykowski
2. Sekretarz Zespołu – Małgorzata Choroś
3. Członkowie Zespołu:
– Anna Łukasiewicz
– Zbigniew Bojanowicz

§ 2

Zespół przedstawi swoją opinię Radzie Miasta Podkowy Leśnej, w terminie do 30 września 2007 roku.

§ 3

Zespół działa do czasu dokonania wyboru ławników przez Radę Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 31/IX/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie Regulaminu funduszu zdrowotnego – określającego rodzaj świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust.1 w związku z art. 91d pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) Rada Miasta w Podkowie Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin funduszu zdrowotnego, określający szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli pracujących zawodowo oraz nauczycieli emerytów i rencistów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31 / IX /2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2007

REGULAMIN
FUNDUSZU ZDROWOTNEGO

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin określa:
1. Rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
2. Tryb przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
3. Szczegółowe zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w tym osoby uprawnione do korzystania z pomocy zdrowotnej.

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin Funduszu Zdrowotnego”,
2) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum, dla której organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna,
3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 2,
4) nauczycielu – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych lub emerytowanych (lub przebywających na rencie), w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt.2.

Rozdział II
TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY ZDROWOTNEJ

§ 3.
1.W budżecie gminy przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określane są na każdy rok w planach finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna.
2. Środkami, o których mowa w pkt.1 zarządzają dyrektorzy szkół.
3. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym dyrektorzy szkół powołują Komisje Zdrowotne w składzie co najmniej trzech osób.
4. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu.
5. Wnioski w sprawie przyznania zasiłku pieniężnego należy składać w terminach:
1) do 15 marca
2) do 15 czerwca
3) do 15 września
4) do 30 listopada
danego roku budżetowego.
Posiedzenia komisji odbywać się będą raz na kwartał w terminach: do 30 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 15 grudnia danego roku budżetowego.
6. Decyzję ostateczną o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje dyrektor szkoły.
7. W ramach przyznanych środków finansowych dla szkoły pomoc zdrowotna może być przyznana dyrektorowi szkoły. Decyzję w tym przypadku podejmuje Komisja Zdrowotna w porozumieniu z organem prowadzącym.
8. Członkowie komisji Zdrowotnej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji o stanie zdrowia nauczyciela ubiegającego się o pomoc zdrowotną.

Rozdział III
RODZAJE, ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY ZDROWOTNEJ

§ 4.
Ze świadczeń Funduszu Zdrowotnego mogą korzystać:
1. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin, zajęć, bez względu na datę zatrudnienia.
2. Nauczyciele szkół po przejściu na emeryturę lub rentę bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.
§ 5.
1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.
2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:
1) przewlekłą chorobą nauczyciela,
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
4) koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych,
5) koniecznością skorzystania z usług z zakresu protetyki dentystycznej.
3. Wysokość przyznanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od:
1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych, biorąc pod uwagę sytuację materialną nauczyciela (konieczność stosowania specjalistycznych leków, zapewnienia dodatkowej opieki choremu, itp.),
2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia.
Wysokość jednorazowego zasiłku nie może przekroczyć 1.000,- złotych.
4. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela wniosku do dyrektora szkoły.
Z inicjatywą przyznania pomocy zdrowotnej mogą wystąpić również:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna szkoły,
c) organizacja związkowa, do której nauczyciel należy,
d) opiekun lub członek rodziny, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do osobistego podejmowania czynności w tym zakresie.
5. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,
3) oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.
6. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku budżetowym. W uzasadnionych, szczególnie ciężkich przypadkach, pomoc może być przyznana powtórnie w danym roku.
7. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej będzie uzależniona od posiadanych środków.
8. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb, świadczenia zdrowotne będą przyznawane w części lub nie będą przyznawane.

Uchwała 32/IX/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2007 – 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2007 – 2010, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała 33 /IX/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2007, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33 / IX /2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2007 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Podkowy Leśnej na rok 2007

Głównym celem programu jest propagowanie modelu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogu, uzależnień i przemocy poprzez oddziaływanie profilaktyczne skierowane do na dzieci i młodzież oraz działania skierowane do osób dorosłych uzależnionych od alkoholu.

I. Program obejmuje cztery obszary działań:
1. profilaktyka – działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna
i zapobiegawcza,
2. pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu,
3. przeciwdziałania przemocy i agresji w rodzinie i w środowisku lokalnym,
4. ograniczanie dostępności napojów alkoholowych na terenie miasta.

II. Realizacja programu:

1. Profilaktyka – działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna
i zapobiegawcza, realizowana poprzez:
• wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki, opartych o kształtowanie dojrzałych postaw i wartości oraz uzupełnianie szkolnych programów nauczania o wiedzę nt. szkodliwości alkoholu,
• prowadzenie punktu odrabiania lekcji dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
• organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
• zorganizowanie „Bezpiecznego skate-parku” na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury – opiekunowie realizujący programy autorskie,
• zorganizowanie „Sportowy Wakacji” dla dzieci i młodzieży w sierpniu każdego roku,
• wspieranie inicjatyw kulturalno – sportowych propagujących zdrowe spędzanie czasu wolnego,
• współdziałanie z sąsiednimi gminami, organizacjami społecznymi i parafią św. Krzysztofa w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
• szkolenie własnej kadry realizatorów programów profilaktycznych (nauczyciele, instruktorzy),
• propagowanie regionalnych i ogólnopolskich programów i kampanii na rzecz ograniczania spożywania napojów alkoholowych,
• prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na rzecz profilaktyki uzależnień od alkoholu na terenie gminy oraz
w sąsiednich gminach i powiecie grodziskim.

2. Pomoc terapeutyczna realizowana poprzez:
• współpracę z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów
alkoholowych, pomocą psychospołeczną i prawną osobom uzależnionym (placówki odwykowe, poradnie uzależnień, grupy wsparcia, kuratorzy sądowi, placówki oświatowe, GKRPA gmin sąsiednich), poprzez finansowanie ponadpodstawowego programu terapii dla osób wychodzących z choroby alkoholowej,
• wspieranie inicjatyw tworzenia grup samopomocowych osób i rodzin zagrożonych problemem alkoholowym (grupa AA) poprzez finansowanie zajęć edukacyjnych, integracyjnych i rekreacyjnych,
• kierowanie osób uzależnionych na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu, kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawach obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

3. Przeciwdziałanie przemocy i agresji w rodzinie realizowane poprzez:
• koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę z:
1. Komisariatem Policji,
2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
3. przedstawicielami służby zdrowia,
4. poradnią uzależnień,
5. Sądem Rejonowym,
6. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim,
7. Gminnym Ośrodkiem Pracy z Rodziną w Brwinowie,
8. Domem dla Bezdomnych Matek z Dziećmi Wspólnoty „Chleb Życia” w Brwinowie (w przypadku konieczności udzielenia szybkiej pomocy),
oraz szkołami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej,
• organizowanie wypoczynku dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie poprzez finansowanie kosztów turnusów wypoczynkowych i terapeutycznych,
• udostępnianie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy w najbliżej położonych ośrodkach pomocy terapeutycznej.

4. Ograniczanie dostępności napojów alkoholowych realizowane poprzez:
• kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
• przeprowadzenie szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

III. Realizatorami programu są:

1. w zakresie profilaktyki – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeszkoleni pedagodzy szkolni, organizacje i podmioty posiadające udokumentowane kwalifikacje do przeprowadzania zajęć,
2. w zakresie prowadzenie punktu odrabiania lekcji – Zespół Szkół w Podkowie Leśnej,
3. w zakresie przeprowadzania rozmów motywujących do podjęcia leczenia – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Uzależnień,
5. w zakresie wydawania opinii o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6. w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – burmistrz miasta,
7. w zakresie ograniczania dostępności napojów alkoholowych – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

IV. Zasady finansowania programu:

1. Finansowanie realizacji zadań programu będzie dokonywane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia burmistrza miasta.
2. Zadania realizowane w ramach niniejszego programu mogą być również finansowane z dotacji celowych Wojewody Mazowieckiego, Ministra Sportu, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także darowizn, zapisów i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.

V. Zasady wynagradzania członków GKRPA

Ustala się miesięczną dietę dla przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 120 zł. (sto dwadzieścia zł.) brutto, a dla członków komisji w wysokości 100 zł. (sto zł.) brutto.

Uchwała 34/IX/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Podkowy Leśnej oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami] w zw. z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych [Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ] Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Miasta Podkowy Leśnej i jej jednostek organizacyjnych – z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zwanych dalej wierzytelnościami wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.
2. Ilekroć uchwała dotyczy należnych od przedsiębiorcy wierzytelności stanowiących środki publiczne należy ją traktować jako pomoc publiczną dla przedsiębiorców, czyli przysporzenie bezpośrednio lub pośrednio przez organy udzielające pomocy korzyści finansowych określonym przedsiębiorcom i stosować przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej [Dz. U. Nr 123, poz. 1291 ze zmianami].

§ 2

Wierzytelnościami, o których mowa w § 1 są w szczególności:
a. czynsze,
b. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
c. opłaty za wodę i kanalizację,
d. opłaty z tytułu wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
e. inne, z wyłączeniem opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.

§ 3

1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
a. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie
z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego albo na zaspokojenie wierzytelności,
b. wierzytelności nieściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
c. nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
d. ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,
e. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,
f. przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze.

2. Umorzenie następuje z urzędu, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt a, b, d i f może nastąpić również na wniosek dłużnika.
3. Decyzja o umorzeniu wierzytelności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych
w ust. 1.
4. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności, w decyzji umorzeniowej oznacza się termin zapłaty pozostałej części. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.
5. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy przesłanki uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.

§ 4

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności gminnych jak również rozłożyć płatności całości lub części na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Miasta.
2. Od wierzytelności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od udzielenia ulgi do dnia upływu ustalonych terminów spłaty.
3. Jeżeli dłużnik uchybi terminowi spłaty, wierzytelność wraz z należnymi odsetkami staje się natychmiast wymagalna na dotychczasowych zasadach.

§ 5

1. Do umarzania wierzytelności uprawniony jest:
a. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza jednorazowo 10.000 złotych,
b. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miasta właściwej do spraw budżetu, jeżeli kwota wynosi od 10.000 do 20.000 złotych,
c. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, po uzyskaniu zgody Rady Miasta, jeżeli kwota przekracza 20.000 złotych.
2. Przez kwotę wierzytelności, o której mowa w ust. 1, rozumie się wierzytelność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych wierzytelność główną wraz z odsetkami umownymi ustalone na dzień wydania decyzji.
3. Kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 6

1. Wnioski o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie należności na raty rozpatrują merytorycznie kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy referatów, przedkładając Burmistrzowi Miasta odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem i niezbędną dokumentacją.
2. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Skarbnika Miasta.

§ 7

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty wierzytelności oraz odsetek za zwłokę następuje w formie właściwej dla stosunku prawnego, z którego wierzytelność wynika, tj.:
a. w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno – prawnym w drodze decyzji,
b. w odniesieniu do wierzytelności o charakterze cywilno – prawnym w drodze porozumienia,
c. w sytuacjach przewidzianych w § 3 ust. 1 pkt c w drodze jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza Miasta.

§ 8

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych w trybie § 3 i § 4 wg stanu na dzień 31 grudnia roku budżetowego wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uchwała 35/IX/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Miasta pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Remont ul. 1-go Maja w Podkowie Leśnej” [obecnie ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej].

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, udzielona zostanie w formie dotacji celowej
ze środków budżetu na 2007 rok, w wysokości 250.000 złotych [słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych].

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 36/IX/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 54.646 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane
z innych źródeł 10.000 zł
§ 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane
z innych źródeł 29.735 zł
§ 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane
z innych źródeł 9.911 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.000 zł

rozdz. 85295 Pozostała działalność
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 3.000 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 57.546 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 446 zł
§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 808 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 269 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 71 zł § 4128 składki na Fundusz Pracy 78 zł
§ 4129 składki na Fundusz Pracy 26 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.883 zł
§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe 25.885 zł
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe 8.628 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.600 zł
§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia 2.856 zł
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia 952 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.300 zł
§ 4308 zakup usług pozostałych 108 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych 36 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 3110 świadczenia społeczne 2.000 zł

rozdz. 85295 Pozostała działalność
§ 3110 świadczenia społeczne 3.000 zł

III. Zmniejsza się rezerwę budżetu 2.900 zł

w dziale 758 Różne rozliczenia
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 rezerwy 2.900 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 115.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 15.000 zł

rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 115.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł

rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom 700 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 14.300 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 16.569.316 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 17.654.742 zł

Uchwała 37/IX/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 170.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170.000 zł

II. Zwiększa się deficyt budżetu miasta w części „przychody
z tytułu innych rozliczeń krajowych” § 955 170.000 zł

Zwiększa się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 16.569.316 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 17.824.742 zł

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content