Sesja IV

z dnia 21 grudnia 2006 roku

Uchwała nr 8/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1)od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,69 zł od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych – 3,65 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni;

2)od budynków lub ich części:
a)mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3)od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (t.j.: Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od
01 stycznia 2007 roku.

________________
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Uchwała nr 9/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a)budynki i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1,
b)budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych,
c)powierzchnie zajęte przez lokatorów na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność osób fizycznych, a w przypadku, gdy cały budynek zajęty jest przez lokatorów zwolnieniu podlega również powierzchnia gruntu.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 111/XXX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 09 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

_____________________________
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transport kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Uchwała nr 10/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007

Uchwała nr 10/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

Uchwała nr 11/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 14 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Stawkę roczną podatku od posiadania psów w wysokości 50,00 zł od jednego psa.

§ 2

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3

Podatek płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.

§ 4

Zwolnieniu z podatku od posiadania psów podlega posiadanie psów przez właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych gruntów położonych na terenie miasta Podkowa Leśna.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 114/XXX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 09 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnień.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2007 r.

____________
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106 EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Uchwała nr 12/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 19 pkt 1 lit a i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej:
– przy sprzedaży z:
a) samochodu, przyczepy, straganu, stołu – 8,00 zł,
b) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza – 5,00 zł

§ 2

1.Opłata targowa wnoszona jest do w kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
2.Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną przez emerytów, rencistów i osoby sprzedające własne produkty rolne.

§ 4

Traci moc uchwała nr 113/XXX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 09 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2007 r.

_____________________
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 92/62/WE z dnia
17.06.1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.

Uchwała nr 13/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość diet za pracę w Radzie Miasta Podkowy Leśnej w następujących kwotach:
– dla Przewodniczącego Rady Miasta dieta miesięczna 1000 zł.
– dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta dieta miesięczna 625 zł.
– dla przewodniczących stałych komisji dieta miesięczna
570 zł.
– dla pozostałych radnych dieta miesięczna 440 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Traci moc uchwała nr 118/XXXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zmieniona uchwałami: 140/XXVIII/2013 z 31.01.2013 r. oraz 293/XLIII/2017 z 21.12.2017 r.

Uchwała nr 14/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta

Uchwała nr 14/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content