Sesja II

z dnia 5 grudnia 2006 roku

Uchwała nr 4/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR 4 /II/2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 pkt 1, art. 20 ust. 2 i 3 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej ustala się następująco:
1.wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 4.200 zł.,

2.dodatek funkcyjny w kwocie 1.420 zł.,

3.dodatek specjalny liczony łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 40 %, tj. 2.248 zł.

4.dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynikającej z dokumentów pracowniczych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content