XXXVII sesja Rady Miasta (absolutoryjna)

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Uchwała nr 147/XXXVII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zm.)

Rada Miasta Podkowy Leśnej postanawia:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za rok 2004 w brzmieniu określonym w załączniku, stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uchwała nr 148/XXXVII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zm.)

Rada Miasta Podkowy Leśnej postanawia:

§ 1

Udzielić Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2004 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uchwała nr 149/XXXVII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm.)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 125.390 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 125.000 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin 390 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 250.390 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 324 stypendia dla uczniów 390 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 125.000 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 125.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.883.891 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.456.890 zł

Uchwała nr 148/XXXVII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zm.)

Rada Miasta Podkowy Leśnej postanawia:

§ 1

Udzielić Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2004 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uchwała nr 149/XXXVII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm.)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 125.390 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 125.000 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin 390 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 250.390 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 324 stypendia dla uczniów 390 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 125.000 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 125.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.883.891 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.456.890 zł

Uchwała nr 150/XXXVII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 136/XXXIII/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska na budowę IX etapu sieci wodociągowej w mieście Podkowa Leśna oraz uchwały Nr 137/XXXIII/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska na budowę IX etapu sieci kanalizacyjnej w mieście Podkowa Leśna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 113 i art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W § 2 uchwały Nr 136/XXXIII/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska na budowę IX etapu sieci wodociągowej w mieście Podkowa Leśna i w § 2 uchwały
Nr 137/XXXIII/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska na budowę IX etapu sieci kanalizacyjnej w mieście Podkowa Leśna otrzymuje następujące brzmienie:

” Spłata kredytu następować będzie z wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w latach 2006 – 2010″

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 151/XXXVII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie wyrażenia stanowiska wobec wniosku Radnej Marii Wolskiej do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wstrzymanie wykonania decyzji przyznającej Miastu Podkowie Leśnej środki pomocowe ZPORR na finansowanie projektu Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich”

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami) zważywszy na wniosek Pani Radnej Marii Wolskiej skierowany do Marszałka Województwa Mazowieckiego pismem nr 22/05 z dnia 30-03-2005 roku o wstrzymanie wykonania decyzji przyznającej Miastu Podkowie Leśnej środki pomocowe ZPORR na finansowanie projektu „Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich”, który to projekt został uprzednio zatwierdzony w ramach Planu Rozwoju Lokalnego oraz wpisany do Strategii Rozwoju Miasta przyjętej odnośną uchwałą Rady Miasta Podkowy Leśnej,
uchwala się co następuje:

§1

Rada Miasta wyraża dezaprobatę dla działań Radnej Marii Wolskiej uznając je za niezgodne z uprzednimi uchwałami Rady Miasta w sprawie Pałacyku i sprzeczne z interesem wspólnoty samorządowej Podkowy Leśnej.

§2

Rada Miasta stwierdza nieprawdziwość zarzutów zawartych w powołanym na wstępie piśmie, że okoliczności istotne dla sprawy ustalono na podstawie fałszywych dowodów i załączników.

§3

Rada Miasta apeluje do Radnej Marii Wolskiej o wycofanie wniosku o którym mowa w tytule uchwały, sprostowanie zawartych w nim informacji zgodnie ze stanem faktycznym oraz poinformowanie o powyższym stanowisku wszystkich podmiotów zaangażowanych w niniejszą sprawę.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 152/XXXVII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Wiewiórek w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, nieruchomości zabudowanej budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej 189 m2, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 120 i 121/1 w obrębie 6 o łącznej powierzchni 2766 m2, położonej przy ul. Wiewiórek 2/4 w Podkowie Leśnej, będącej własnością Miasta Podkowa Leśna, dla której prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim Księga Wieczysta Nr 25096, na rzecz istniejącego Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 oraz Podkowiańskiego Gimnazjum nr 3, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content