XXXVI sesja Rady Miasta

z dnia 21 kwietnia 2005 roku

Uchwała nr 142/XXXVI/2005

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu płacowego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Na wniosek Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Podkowie Leśnej Rada Miasta zatwierdza wartość 1 punktu płacowego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, określonego w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna nr 181 / XXXII / 2001 z dnia 23.08.2001 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 r.

Uchwała nr 143/XXXVI/2005

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz .1591 ,późniejszymi zmianami) w związku z art. 70 a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U .z 2003 r Nr 118 poz . 1112 , z późniejszymi zmianami ) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów , form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły ,wojewodów , ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( DZ.U. z 2002 r Nr 46 poz. 430 ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala ,co następuje :

§ 1

Ustala się na 2005 r następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli ,które będą objęte dofinansowaniem :

1) studnia uzupełniające magisterskie zgodne z wykształceniem lub potrzebami szkoły ,
2) studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami szkoły .

§ 2

1. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w 2005 r w wysokości 50 % ponoszonych przez nauczyciela opłat ,nie więcej jednak niż 900,- zł za semestr .
2. Dofinansowanie o którym mowa w ust. 1 ,przyznawane jest na wniosek nauczyciela przez dyrektora placówki oświatowej .
3. Dyrektorzy placówek oświatowych zawierają umowy cywilno prawne z korzystającymi z dofinansowania opłat o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna i Dyrektorom placówek oświatowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

Uchwała nr 144/XXXVI/2005

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – STRACIŁA MOC UCHWAŁĄ NR 160/XXVII/2016 Z 13 LIPCA 2016 R.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt . 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.. 1591 z. późn. zm.), oraz na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256 , poz .2572 z późn. zmianami, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala , co następuje :

§ 1

Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zameldowanych na terenie miasta, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin o którym mowa w § 1 , określa :
1. rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
2. warunki otrzymania świadczeń,
3. formy pomocy materialnej,
4. tryb i sposób przyznawania świadczeń,
5. tryb i sposób wstrzymywania i cofania świadczeń ,
6. przepisy przejściowe.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2005

Załącznik do Uchwały Nr 144/XXXVI/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku Rady Miasta Podkowy Leśnej

REGULAMIN
UDZIELANIA UCZNIOM POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin określa: rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, warunki otrzymania świadczeń, formy pomocy materialnej, tryb i sposób przyznawania świadczeń, tryb i sposób wstrzymywania i cofania świadczeń oraz przepisy przejściowe.

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwaną dalej pomocą materialną, są:
a. stypendium szkolne;
b. zasiłek szkolny.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a. kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn.zm.). Kryterium dochodowe jest ustalane na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielanej niniejszym regulaminem,
b. kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, póz. 2255, ze zm.).
4. Pomoc materialna przysługuje uczniom legitymującym się stałym zameldowaniem na terenie Miasta Podkowy Leśnej:

§ 2

Kryteria udzielania pomocy materialnej

1. Pomoc materialną może otrzymać uprawniony znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a
w szczególności, gdy w rodzinie występuje:
a. bezrobocie,
b. niepełnosprawność,
c. ciężka lub długotrwała choroba,
d. wielodzietność,
e. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
f. alkoholizm lub narkomania,
g. rodzina jest niepełna,
h. wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Za trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 uważa się sytuację, gdy
miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego.

§ 3

Formy realizacji stypendium szkolnego.

1. Stypendium szkolne może być udzielane osobom uprawnionym w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów ,
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 – 3 w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-3, nie jest celowe,
5) stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie,
2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
3. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów -osiemnastokrolności kwoty zasiłku rodzinnego.
4. Stypendium szkolne nie przysługuje uprawnionemu, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 5
5. Uprawniony, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów -osimnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.
6. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty zasiłku
rodzinnego i nie może przekraczać miesięcznie 200 % tej kwoty.
6.1 Wysokość stypendium w zależności od dochodu na osobę w rodzinie,
przedstawia się następująco:
a) dochód do wysokości 30 % kryterium dochodowego – 200 % kwoty zasiłku rodzinnego,
b) dochód od 31 % do 60 % kryterium dochodowego – 140 % kwoty zasiłku rodzinnego,
c) dochód od 61 % do 90 % kryterium dochodowego – 110% kwoty zasiłku rodzinnego,
d) dochód od 91 % do 100 % kryterium dochodowego – 80% kwoty zasiłku rodzinnego.

§ 4

Zasiłek szkolny

1. Do otrzymania zasiłku szkolnego są uprawnione osoby znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.
4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§5

Tryb i sposób przyznawania świadczeń pomocy materialnej

1. Pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.
2. Do załatwiania spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz, powołuje Komisję Socjalną, określając jej regulamin.
3. Burmistrz zapewnia warunki finansowe i organizacyjne pracy Komisji Socjalnej.
4. Do składania wniosków o udzielenie świadczenia w postaci stypendium szkolnego bądź zasiłku szkolnego są uprawnieni:
a. rodzice uczniów którzy nie osiągnęli pełnoletności po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły ,
b. pełnoletni uczniowie lub słuchacze kolegiów po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły , kolegium lub ośrodka,
c. dyrektorzy szkół, kolegiów i ośrodków,
d. świadczenia pomocy materialnej mogą być również przyznawane z urzędu po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły , kolegium lub ośrodka,
5. Wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów przy składaniu wniosku.
6. Wprowadza się wzory wniosków o stypendium szkolne (załącznik Nr 1 do
regulaminu) i zasiłek szkolny (załącznik Nr 2 do regulaminu).
7. Wniosek skierowany do Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej składa się w sekretariacie Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej ul .Akacjowa 39/41
8. Terminy
a. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,
b. Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
c. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminów .
9. Pomoc materialna przyznana w formie pieniężnej ,realizowana jest w kasie Urzędu
Miasta lub przelewem na rachunek bankowy.
10. Pomoc materialna przyznana , w innej formie niż podana w ust. 9 ,realizowana jest
w sposób ściśle ustalony przez Komisję Socjalną.

§ 6

Tryb i sposób wstrzymywania i cofania pomocy materialnej

1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uprawniony otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu
nieuprawnionego pobrania stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość należności
podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji
administracyjnej. W przypadkach szczególnych Burmistrz może odstąpić od żądania
takiego zwrotu.

§ 7

Przepisy przejściowe

1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od dnia l stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. uprawnieni mogą składać do dnia 31 maja 2005 r.
2. Stypendium szkolne przyznane na wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone za okres od dnia 1 stycznia 2005 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Załącznik nr 2 do Regulaminu

Uchwała nr 145/XXXVI/2005

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół – Samorządowej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 18a ust, 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, póz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§1

Zezwala się na gromadzenie dochodów własnych w Zespole Szkół – Samorządowej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy.

§2

1.Środki gromadzone przez szkołę wymienioną w § 1 na rachunku dochodów własnych, mogą być pozyskiwane z następujących źródeł:
1) wpłaty na żywienie dzieci w stołówce szkolnej,
– wpłaty rodziców
– wpłaty osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – na dożywianie uczniów (wychowanków),
2) wpłaty osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, przeznaczone na organizację wycieczek i wyjazdów śródrocznych („zielonych szkół),
3) organizowanie imprez dochodowych (np. zabawy, festyny, konkursy, itp.),
4) z innych wpływów , w ramach obowiązujących przepisów prawa.

§3

1. Środki gromadzone na rachunku dochodów własnych wraz z odsetkami przeznacza się na:
1) zakup artykułów żywnościowych, zakup pomocy naukowych i sprzętu szkolnego,
zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania placówki i związanych z promowaniem placówki na zewnątrz,
2) dofinansowanie prowadzonych w szkole konserwacji, remontów i inwestycji,
3) finansowanie organizacji szkolnego ruchu turystyczno-krajoznawczego oraz wyjazdów śródrocznych („zielonych szkół)
4) finansowanie zakupów na cele placówki określone przez darczyńcę przekazującego darowiznę pieniężną na rzecz placówki.

§4

Obsługę finansowo – księgową dochodów własnych wykonuje Miejski Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół.

§5

Środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów własnych niewykorzystane w danym roku bieżącym przechodzą na rok następny.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§7

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 146/XXXVI/2005

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 5 a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala co następuje :

§ 1

1. Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla gminy.

2. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzone z inicjatywy Rady Miasta Podkowy Leśnej, burmistrza lub co najmniej 250 mieszkańców.

3. O przeprowadzeniu konsultacji postanawia Rada Miasta w drodze uchwały.

4. Konsultacje mogą być skierowane do wszystkich mieszkańców albo
ograniczone do określonej grupy mieszkańców, zainteresowanej
rozstrzygnięciem sprawy.

5. Uchwała Rady Miasta, o której mowa w ust. 3 określa :

1) przedmiot konsultacji i terytorialny jej zakres,
2) termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji,
3) formę konsultacji.

6. Uchwałą, o której mowa w ust. 3 Rada Miasta powołuje komisję do przeprowadzenia konsultacji, ustala jej skład i zadania.

§ 2

Konsultacje mogą być przeprowadzane w szczególności w formie:
1) głosowania,
2) zbierania odpowiedzi na postawione pytania,
3) zbierania opinii do wyłożonego projektu uchwały lub innego dokumentu,
4) badania opinii publicznej.

§ 3

Konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami posiadającymi w dniu konsultacji czynne prawo wyborcze.

§ 4

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami powinno być wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej oraz w innych miejscach zamieszczania ogłoszeń na terenie objętym konsultacjami co najmniej na 7 dni przed przewidywanym terminem ich przeprowadzenia.

§ 5

Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami, komisja, o której mowa w § 1 ust. 6, sporządza
protokół zawierający informacje o :

1) przedmiocie konsultacji,
2) liczbie mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacji,
3) wyniku konsultacji.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Burmistrz ogłosi uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Straciła moc uchwałą Nr 221/XXXV/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content