XXXII sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej

z dnia 24 lutego 2005 roku

Uchwała nr 127/XXXII/2005

w sprawie wytypowania kandydata do rady Muzeum im. Jarosława Iwaszkiewicza

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala,

§ 1

Wytypować Panią Alinę Stencką na kandydata do Rady Muzeum im. Jarosława Iwaszkiewicza

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 128/XXXII/2005

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Podkowy Leśnej na rok 2005

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Podkowy Leśnej na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2005 stanowiący załącznik
do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 128/XXXII/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2005 rok

Głównym celem programu jest propagowanie modelu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, uzależnień i przemocy poprzez oddziaływanie profilaktyczne na dzieci i młodzież oraz działania skierowane do osób dorosłych uzależnionych od alkoholu i innych używek.
Program jest kontynuacją zadań realizowanych w mieście od 1997 r. i jest zgodny z założeniami Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005 i zgodny z Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2002 – 2005.

I. Program obejmuje pięć obszarów działań:
1. profilaktyka,
2. terapia,
3. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
4. przeciwdziałanie przestępstwom w ruchu drogowym,
5. ograniczanie dostępności napojów alkoholowych.

II. Realizacja programu:

1. Profilaktyka realizowana poprzez:
– wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki, opartych o kształtowanie dojrzałych postaw i wartości oraz uzupełnianie szkolnych programów nauczania o wiedzę nt. szkodliwości alkoholu, narkotyków i innych używek,
– prowadzenie punktu odrabiania lekcji dla dzieci w rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami,
– organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami,
– wspieranie inicjatyw kulturalno – sportowych propagujących zdrowe spędzanie czasu wolnego – np. skate park i inne formy sportu i rozrywki,
– propagowanie kultury spożywania napojów alkoholowych,
– współdziałanie z organizacjami społecznymi i parafią św. Krzysztofa w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom,
– szkolenie własnej kadry realizatorów programów profilaktycznych (nauczyciele, instruktorzy),
– wspieranie inicjatyw tworzenia grup samopomocowych osób i rodzin zagrożonych problemem uzależnień,
– udział mieszkańców w ogólnopolskich programach i kampaniach na rzecz ograniczania spożywania napojów alkoholowych oraz ograniczania innych uzależnień,
– prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na rzecz profilaktyki wszelkich uzależnień na terenie gminy oraz w sąsiednich gminach i powiecie grodziskim.

2. Terapia realizowana poprzez:
– prowadzenie rozmów interwencyjno-terapeutycznych podczas
dyżurów członków komisji z osobami uzależnionymi m.in. od
alkoholu i innych używek – kierowanie ich na badania i leczenie,
– kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawach
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
– kierowanie na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu i innych używek oraz ich finansowanie,
– współdziałanie z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych i innych uzależnień, pomocą osobom uzależnionym (placówki odwykowe, grupy wsparcia, kuratorzy sądowi, placówki oświatowe, komisje gmin sąsiednich),
– wspieranie uczestnictwa w indywidualnej terapii odwykowej np. poprzez refundację kosztów dojazdu,
– zakup usług, zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych na temat choroby alkoholowej i innych uzależnień oraz o możliwości leczenia.

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane poprzez:
– koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę z Komisariatem Policji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przedstawicielami służby zdrowia, Sądem Rejonowym, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej, Centrum Pomocy Rodzinie „Tarcza”,
– kontynuacja współpracy z Domem dla Bezdomnych Matek z Dziećmi Wspólnoty „Chleb Życia” w Brwinowie, jako najbliżej położonego schronienia w przypadku konieczności udzielenia szybkiej pomocy,
– udostępnianie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy w najbliżej położonych ośrodkach pomocy terapeutycznej.

4. Przeciwdziałanie przestępstwom w ruchu drogowym poprzez
– sfinansowanie zakupu alkomatu dla Komisariatu Policji dla zwiększenia wykrywalności kierowców będących pod wpływem alkoholu,
– edukacja w zakresie przepisów ruchu drogowego prowadzona w szkołach.

5. Ograniczanie dostępności napojów alkoholowych realizowane poprzez:
– kontrolowanie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi (zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zawarte są w odrębnym regulaminie),
– szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

III. Realizatorami programu w szczególności są:
1. w zakresie profilaktyki – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeszkoleni pedagodzy szkolni, organizacje i podmioty posiadające udokumentowane kwalifikacje do przeprowadzania zajęć,
2. w zakresie prowadzenie punktu odrabiania lekcji – Zespół Szkół w Podkowie Leśnej,
3. w zakresie przeprowadzania rozmów motywujących podjęcie leczenia – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. w zakresie wydawania opinii o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5. w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – burmistrz miasta,
6. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, komisariat policji w Podkowie Leśnej,
7. w zakresie przeciwdziałania przestępstwom w ruchu drogowym związanym ze spożywaniem alkoholu – komisariat policji w Podkowie Leśnej,
8. w zakresie ograniczania dostępności napojów alkoholowych – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, komisariat policji w Podkowie Leśnej.

IV. Zasady finansowania programu:
1. Finansowanie realizacji zadań Programu będzie dokonywane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych przez prowadzących tę sprzedaż przedsiębiorców.
2. Zadania realizowane w ramach niniejszego programu mogą być również finansowane z dotacji celowych Wojewody Mazowieckiego, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także darowizn, zapisów i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.

V. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 60 zł (sześćdziesiąt zł.) brutto.

Uchwała nr 129/XXXII/2005

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami (podmiotami) prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami
( podmiotami ) prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami (podmiotami) prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik do uchwały nr 129/XXXII/2005 z dnia 24 lutego 2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej

Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami (podmiotami) prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

Wstęp

Jednym z długookresowych celów strategicznych Miasta Podkowy Leśnej jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców, rozumianego jako umacnianie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i pomocniczej roli samorządu wobec działań społecznych, wzmacnianie demokracji lokalnej w modelu partycypacyjnym, budowanie zaangażowania i integracji społecznej, wytworzenie poczucia tożsamości i tradycji miejsca, wykształcenie sprawnego systemu komunikacji społecznej, umacnianie życia sąsiedzkiego, towarzyskiego i kulturalnego, a także zapewnienie wysokiej jakości usług z zakresu edukacji podstawowej i ponadpodstawowej, kształcenia ustawicznego dorosłych, wychowania dzieci i młodzieży, usług kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, zdrowotno-opiekuńczych.

Realizacja tak zakrojonego programu wobec szczupłości posiadanych środków finansowych wymaga jego rozłożenia na dłuższy okres. W roku 2005 zapoczątkowane będą działania systemowe – takie, które nie wymagają wydatkowania środków, a także ograniczony zestaw działań, na które miasto może sobie finansowo pozwolić w bieżącym roku budżetowym. Intencją władz miasta będzie rozszerzanie zakresu współpracy w latach następnych, w miarę dostępności środków.

§ 1

Celem wprowadzenia Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 jest:
a) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Podkowy Leśnej, ich udziału w tworzeniu wizerunku miasta i rozwiązywaniu lokalnych problemów;
b) realizacja Strategii Rozwoju Miasta- Ogrodu Podkowy Leśnej.

§ 2

Przedmiotem współpracy Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
a) realizacja zadań gminy określonych w obowiązujących przepisach;
b) podwyższanie efektywności działań (usług) kierowanych do mieszkańców miasta;
c) rozwiązywanie ważnych problemów związanych z zarządzaniem miastem, w tym problemów społecznych, m.in. poprzez określanie potrzeb mieszkańców i sposobu ich zaspakajania;
d) wspólna promocja miasta i organizacji społecznych działających na jego terenie.

§ 3

1. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych i ich kół terenowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanych dalej organizacjami (bez względu na ich siedzibę), prowadzących swoją działalność na terenie Miasta Podkowy Leśnej na rzecz jego mieszkańców.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, potwierdzają wolę współpracy i działań na rzecz społeczności lokalnej w ramach Podkowiańskiego Forum Organizacji Pozarządowych, funkcjonującego jako zespół konsultacyjny przy Burmistrzu Miasta, poprzez wypełnienie i aktualizowanie (nie rzadziej niż co 12 miesięcy) ankiety w Urzędzie Miejskim, która będzie stanowiła również informację o tej organizacji na stronie internetowej Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej (www.podkowalesna.pl).
3. Zasady działania Forum określi odrębnie Burmistrz Miasta w konsultacji z organizacjami. W spotkaniach Forum mogą uczestniczyć radni. W zależności od tematyki zapraszani będą przedstawiciele placówek (gminnych i niepublicznych) działających na rzecz miasta.

§ 4

Formy współpracy to:
1. Wzajemne informowanie się o możliwości pozyskania zewnętrznych środków na działalność własną oraz wspólną organizacji i miasta, w tym również ze środków zagranicznych lub w zakresie współpracy międzynarodowej, oraz współpraca w pozyskaniu środków ze źródeł innych niż budżet miasta.
2. Wzajemna promocja organizacji społecznych oraz miasta.
3. Użyczanie oraz wynajmowanie lokali i budynków na działalność statutową podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Podkowy Leśnej.
4. Wzajemne konsultacje w sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców w tym powoływanie mieszanych zespołów konsultacyjno-doradczych złożonych z przedstawicieli organizacji i miasta.
5. Realizacja wspólnych przedsięwzięć z organizacjami, w ramach których miasto i organizacje dzielą się zadaniami. Zakres i podział zadań będzie uzgadniany z organizacjami w toku konsultacji w ramach Podkowiańskiego Forum Organizacji Pozarządowych (patrz pkt. 4) odbywających się co najmniej raz na kwartał.
W tym trybie m.in. przewiduje się przygotowanie i realizację w roku 2005:
a) programu obchodów 80-lecia powstania Miasta- Ogrodu Podkowy Leśnej;
b) przedsięwzięć kulturalno-społecznych odbywających się w mieście na przestrzeni roku;
c) uspołecznienie procesu redagowania Biuletynu Miasta.
6. Zlecanie realizacji zadań publicznych w drodze konkursu ofert, poprzez powierzanie lub wspieranie zadań wraz z udzielaniem dotacji.

Uchwała nr 130/XXXII/2005

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gruntu położonego przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej na okres powyżej trzech lat.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gruntu położonego przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej na okres powyżej trzech lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.),
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu z Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o o., na okres pięciu lat, 100 m2 gruntu stanowiącego część nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 190 w obrębie 4, położonej przy ul. Jeleniej 25 w Podkowie Leśnej, będącej własnością Miasta Podkowy Leśnej, dla której prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim Księga Wieczysta Nr 21674, z przeznaczeniem na utrzymywanie i eksploatację istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 131/XXXII/2005

w sprawie załatwienia skargi na działalność burmistrza miasta Podkowy Leśnej dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

w sprawie załatwienia skargi na działalność burmistrza miasta Podkowy Leśnej dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w zw. z art. 229 pkt 3 Kpa, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uznać skargę Pani ……………………, wniesioną w trybie art. 227 Kpa za bezzasadną.

§ 2

Uzasadnienie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, jest integralną częścią uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. Nr 1 do uchwały Nr 131/XXXII/2005

UZASADNIENIE

Radna …………………….. złożyła skargę na zaniechanie burmistrza polegające na nieprzekazaniu projektantom wniosków i opinii złożonych przez Komisję Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej.
Na podstawie uchwały Nr 101/XXIX/2004 z dnia 30 września 2004 r Rady Miasta Podkowy Leśnej, Komisja Rewizyjna stwierdziła, co następuje.

Według wyjaśnień sekretarz miasta termin składania wniosków minął dawno temu i ani burmistrz nie ma obowiązku przekazywania opinii komisji projektantom ani projektanci nie mają już obowiązku uwzględniania opinii i wniosków. Jeśli do tej pory takie wnioski były przekazywane i analizowane, działo się to wyłącznie z uprzejmości projektantów.

WNIOSEK: Z wyjaśnień złożonych przez sekretarz miasta firma GADER nie ma obowiązku przyjmować wniosków, które wpłynęły po terminie. W związku z brakiem stosownej informacji kieruje się prośbę do Urzędu Miasta o sprawdzenie, czy wnioski komisji zostały przesłane do firmy GADER do grzecznościowego rozpatrzenia. Niniejszym komisja uznaje skargę w tej kwestii za niezasadną.

Rada, akceptując stanowisko Komisji Rewizyjnej, podjęła przedmiotową uchwałę.

Uchwała nr 132/XXXII/2005

w sprawie załatwienia skargi na działalność burmistrza miasta Podkowy Leśnej dotyczecej podziału nieruchomości położonej w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa

w sprawie załatwienia skargi na działalność burmistrza miasta
Podkowy Leśnej dotyczącej podziału nieruchomości położonej w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w zw. z art. 229 pkt 3 Kpa, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uznać skargę Pani …………………, wniesioną w trybie art. 227 Kpa za bezzasadną.

§ 2

Uzasadnienie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, jest integralną częścią uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. Nr 1 do uchwały Nr 132/XXXII/2005

UZASADNIENIE

Na podstawie uchwały Nr 100/XXIX/2004 z dnia 30 września 2004 r Rady Miasta Podkowy Leśnej, Komisja Rewizyjna stwierdziła, co następuje.

Radna …………… złożyła skargę na którą składają się następujące zarzuty:
1. Burmistrz celowo nie dopełnił swoich obowiązków w zakresie przywrócenia pierwotnego stanu prawnego nieruchomości.
2. Burmistrz nie powiadomił projektantów z firmy GADER o nieważności decyzji o podziale nieruchomości.

Ad 1. W dniu 12 grudnia 2002 SKO wydało decyzję o nieważności podziału nieruchomości przy ulicy Lilpopa 18, która uprawomocniła się z dniem 5 marca 2003. Według dokumentów przedstawionych komisji przez pracowników UM, Urząd 18 marca 2003 wysłał pismo do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sadu rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z prośbą
o przywrócenie stanu ewidencji sprzed podziału. Przedstawiono potwierdzenie dostarczenia pisma z dnia 24 marca 2003. Do dnia 20 września 2004 Wydział Ksiąg Wieczystych nie dokonał czynności mających na celu przywrócenie poprzedniego stanu ewidencji, Pracownicy Urzędu związani z gospodarką komunalną interweniowali w tej sprawie (wizyty i telefony) wiele razy i mają na to potwierdzenie w postaci m.in. notatek służbowych. W sprawie opieszałości Wydziału KW interweniował również prokurator.

WNIOSEK: W świetle wyjaśnień złożonych przez urzędników oraz po zapoznaniu się z dokumentami komisja stwierdza, że nie zaniedbano działań mających na celu dokonanie zmian w księdze wieczystej. Pracownicy Urzędu związani z gospodarką nieruchomościami dołożyli należytej staranności w wykonaniu działań związanych z tematem skargi. Niniejszym komisja uznaje skargę w tej kwestii za niezasadną.

Ad 2. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez pracowników Urzędu, firma GADER została powiadomiona o stanie prawnym działki ale odpowiedzialna za sprawy zagospodarowania przestrzennego miasta pani Anna Łowińska-Fedorowska poleciła wstrzymać się ze zmianami w projekcie planu do czasu zatwierdzenia stanu w ewidencji, gdyż projekt powinien się opierać na aktualnym stanie. W chwili obecnej projekt planu jest już uaktualniony w zgodzie z decyzją SKO.

WNIOSEK: Na podstawie wyjaśnień pracowników Urzędu komisja ustaliła, że firma GADER została powiadomiona o przywróceniu pierwotnej ewidencji działek ale była zobowiązana prowadzić prace na aktualnych podkładach. Niniejszym komisja uznaje skargę w tej kwestii za niezasadną.

Rada, akceptując stanowisko Komisji Rewizyjnej, podjęła przedmiotową uchwałę.

Uchwała nr 133/XXXII/2005

w sprawie załatwienia skargi na działalność burmistrza miasta Podkowy Leśnej dotyczącej sposobu powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

w sprawie załatwienia skargi na działalność burmistrza miasta
Podkowy Leśnej dotyczącej sposobu powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w zw. z art. 229 pkt 3 Kpa, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uznać skargę Pani …………………., wniesioną w trybie art. 227 Kpa za bezzasadną.

§ 2

Uzasadnienie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, jest integralną częścią uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. Nr 1 do uchwały Nr 133/XXXII/2005

UZASADNIENIE

Radna ………………….. złożyła skargę w sprawie sposobu powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Na podstawie uchwały Nr 101/XXIX/2004 z dnia 30 września 2004 r Rady Miasta Podkowy Leśnej, Komisja Rewizyjna stwierdziła, co następuje.

Odnosząc się do szeregu zarzutów zawartych w skardze pani radnej ……………………., na podstawie przedstawionych materiałów, komisja ustaliła, że:
– komisja urbanistyczno-architektoniczna jest organem doradczym burmistrza,
– zgodnie ze swoim regulaminem komisja nie ma obowiązku włączać w swoje obrady osób z zewnątrz,
– w gronie specjalistów jest ekspert do spraw środowiska
– nie wszyscy członkowie komisji są wyłącznie architektami, dwaj z nich są autorytetami w dziedzinie urbanistyki.

WNIOSEK: W świetle zebranych informacji, komisja uznała skargę za bezzasadną, gdyż:
– ustalenie składu oraz sposób korzystania z jej rad jest wyłącznym uprawnieniem burmistrza,
– członkowie komisji spełniają wymogi zawarte w przepisach, w szczególności w składzie komisji jest ekspert do spraw środowiska.

Rada, akceptując stanowisko Komisji Rewizyjnej, podjęła przedmiotową uchwałę.

Uchwała nr 134/XXXII/2005

w sprawie przyjęcia programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014

w sprawie przyjęcia programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz uchwały Nr 36/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 Rady Miasta Podkowy Leśnej
w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniej Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna, Rada Miasta uchwala,

§ 1

1. Przyjmuje się program pod nazwą ” Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna”
2. Tekst programu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 134/XXXII/2005
Załącznik nr 1 do uchwały nr 134/XXXII/2005

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content