XXXI sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej

z dnia 29 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr 117/XXXI/2004 Rady Miasta

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 pkt 1, art. 20 ust. 2 i 3 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 264 ze zmianami) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej ustala się następująco:
1. wynagrodzenie zasadnicze według kategorii zaszeregowania grupy XX
w wysokości – 4.200 zł.,
2. dodatek funkcyjny według stawki 8 w kwocie, tj. 1.420 zł.,
3. dodatek specjalny liczony łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 30 % miesięcznie.
4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynikającej z dokumentów pracowniczych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3

Traci moc uchwała nr 58/XV/2003 rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 08 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 20 listopada 2004 r.

Uchwała Nr 118/XXXI/2004 Rady Miasta

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość diet za pracę w Radzie Miasta Podkowy Leśnej
w następujących kwotach:
– dla Przewodniczącego Rady Miasta dieta miesięczna 1.000 zł.
– dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta dieta miesięczna 625 zł.
– dla przewodniczących stałych komisji dieta miesięczna 570 zł.
– dla pozostałych radnych dieta miesięczna 440 zł.

§ 2

W sprawach rozliczania zwrotów kosztów podróży służbowych stosuje się przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Traci moc uchwała nr 59/XV/2003 z dnia 08 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta i jej komisjach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 119/XXXI/2004 Rady Miasta

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.) – Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc załącznik do zarządzenia Nr 5/2/90 Burmistrza Miasta Podkowa Leśnej z dnia 28 września 1990 r. stanowiącego statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Podkowie Leśnej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1. Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 września 1990 r. Nr 27/VI/90 w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
2. art. 17 ust. 1 pkt.18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź. zmianami).

Rozdział II

Informacje o Ośrodku Pomocy Społecznej

§ 1

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną powołaną na podstawie art. 9 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zmianami) w związku z art. 17 ust. 1 pkt.18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź. zmianami).
2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, który jest organem wykonawczym Gminy.
3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie.

§ 2

Siedziba Ośrodka mieści się w miejscowości Podkowa Leśna, a terenem działania jest teren miasta Podkowy Leśnej.

Rozdział III
Zasady finansowania

§ 3

1. Ośrodek jest jednostką budżetową, finansowaną z budżetu Gminy Podkowy Leśnej i budżetu Wojewody.
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i materialną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 4

1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje działalnością Ośrodka i jest za nią odpowiedzialny.
2. Zadania pomocy społecznej Kierownik realizuje przy pomocy pracowników socjalnych.
3. Kierownika Ośrodka zatrudnia Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej.

§ 5

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej z upoważnienia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej zleconych gminie i zadań własnych gminy.

§ 6

W czasie nieobecności Kierownika decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie podpisuje Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej.

Rozdział V
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 7

1. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnieni są:
– specjalista pracy socjalnej,
– główny księgowy,
– kasjer.

2. Pracownicy pracują na podstawie zakresu obowiązków pracownika.

§ 8

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoły o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. (art. 116, ust. 1, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 64, poz. 593 z póź. zmianami).

Rozdział VI
Cele i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 9

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej jest realizatorem zadań pomocy społecznej w Gminie Podkowa Leśna.

§10

Zadania pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek:
1. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
2. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami i rozporządzeniami świadczeń z pomocy społecznej,
3. Uaktywnianie osób i rodzin w celu nauki zaspokajania ich i ich rodzin potrzeb we własnym zakresie,
4. Pomoc w formie usług opiekuńczych osobom i rodzinom wymagającym pomocy osób drugich,
5. Praca socjalna, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, jak również na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
6. Inne formy pomocy wynikające z analizy bieżących potrzeb osób i rodzin.

§ 11

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia pomocy powinna być odpowiednia do okoliczności uzasadniającej udzielenia pomocy w miarę posiadanych środków finansowych. Gmina nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokojenia jej niezbędnych potrzeb życiowych.

§ 12

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje dwojakiego rodzaju zadania w zakresie pomocy społecznej;
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
– zadania własne gminy.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
8) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniem psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkania chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14) dożywianie dzieci;
15) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym należy:
1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie di nich osób wymagających opieki;
4) Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
Środki na realizację i obsługę zadań zleconych zapewnia budżet Wojewody.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13

Ośrodek posiada pieczęć o treści; ”OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ” ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna
tel.758-98-98

§ 14

Zmiany statutu Ośrodka mogą być dokonywane wyłącznie na wniosek Kierownika lub Burmistrza Miasta, po uzgodnieniu z Kierownikiem Ośrodka w drodze uchwały Rady Miasta.

Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej działa w oparciu o statut zatwierdzony przez Radę Miasta podkowy Leśnej.

§ 2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zwany dalej „Ośrodkiem” wykonuje dwojakiego rodzaju zadania w zakresie pomocy społecznej;
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, Ośrodek kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę,
– zadania własne gminy, ustalenia przekazane przez burmistrza,
– zadania wynikające z innych szczególnych ustaw.

§ 3

1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik, zatrudniony przez Burmistrza.
2. Kierownik Ośrodka odpowiada za organizację pomocy społecznej na terenie miasta Podkowa Leśna.

§ 4

Ośrodek zatrudnia;
– specjalistę pracy socjalnej,
– głównego księgowego,
– kasjera

§ 5

Do wspólnych zadań pracowników Ośrodka należy zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka jak również zapobieganie powstawaniu marginalizacji.

§ 6

Do podstawowych zadań kierownika Ośrodka należy;
– kierowanie całokształtem Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,
– prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
– wydawanie decyzji administracyjnych przyznających lub odmawiających przyznanie pomocy,
– zapewnienie właściwej obsługi klientów,
– opracowanie planów w zakresie pomocy społecznej i sporządzanie sprawozdań z działalności Ośrodka,
– współpraca z organizacjami lokalnymi, pozarządowymi, z kościołem katolickim, związkami wyznaniowymi, fundacjami,
– analizowanie potrzeb ludności w zakresie pomocy społecznej,
– kierowanie wniosków o ustalenie niepełnosprawności i niezdolności do pracy do organów określonych odrębnymi przepisami,
– organizowanie pomocy w formie finansowej, w naturze, usługowej oraz pracy socjalnej na terenie miasta Podkowy Leśnej.

Do podstawowych zadań głównego księgowego należy;
– dekretacja dowodów księgowych,
– realizacja budżetu Ośrodka,
– przygotowywanie projektów zmian w budżecie,
– sporządzanie sprawozdań z działalności Ośrodka,
– prowadzenie obsługi księgowej,
– prowadzenie spraw płacowych pracowników,
– rozliczanie należności z Urzędem Skarbowym i z ZUS.

Do zadań pracownika socjalnego należy;
– praca socjalna,
– dokonywanie analizy i oceny zjawisk,
– udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
– udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
– współpraca z innymi specjalistami w celu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym m.in. z policją, szkołą,
– inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudna sytuację życiową,
– przestrzeganie tajemnicy zawodowej.

Da zadań kasjera należy;
– przyjmowanie gotówki do kasy na podstawie pokwitowań wystawionych w kwitariuszach K-103,
– odprowadzanie gotówki do banku z tytułu przyjętych wpłat,
– podejmowanie gotówki z banku na podstawie czeków gotówkowych,
– sporządzanie raportów kasowych,
– przechowywanie gotówki w kasie w wysokości dopuszczalnej na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 7

1. Wykazy obowiązków oraz odpowiedzialności poszczególnych pracowników Ośrodka zawierają zakresy czynności pracowników.
2. Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników regulują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i kodeks pracy.

uchwała Nr 120/XXXI/2004 Rady Miasta

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.),
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu do lat 6, lokalu użytkowego o powierzchni 90,0 m2, w budynku wolnostojącym położonym przy
ul. 1-go Maja 3 w Podkowie Leśnej, na działce numer ewidencyjny 38
w obrębie 11, dla której prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim w Księga Wieczysta Nr 24716.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 121/XXXI/2004 Rady Miasta

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 200.000 zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 200.000 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 200.000 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90.000 zł

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 12.803.533 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 13.969.673 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uchwała Nr 122/XXXI/2004 Rady Miasta

z dnia 29 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr 122/XXXI/2004
Rady Miasta Podkowy Leśnej
Z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt . 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.. 1591 z. późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 10 a ,art. 49 ust. 2, art.54 ust. 7 i art.72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt .l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r r. Nr 118, poz . 1112 z późn. zm.),
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala , co następuje :

§ 1

Ustala się regulamin zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna stanowiący załącznik do uchwały :
1. wysokość stawek dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków,
2. szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw,
3. wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§2

Traci moc Uchwała Nr 126/XXIV/2000 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 sierpnia 2000 r

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r do 31 grudnia 2005 r

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do uchwały nr 122/XXXI/2004
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29.12.2004 r.
REGULAMIN
zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia , a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 10a,art.49 ust.2, art. 54 ust. 7 oraz art. 72 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r Nr 118,poz.1112, z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1

Postanowienia ogólne

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:
1. wynagrodzenia zasadniczego,
2. dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4. nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela.

§ 2

Wynagrodzenie zasadnicze
1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela wynika z kwalifikacji nauczyciela i stopnia awansu zawodowego nauczyciela ustalonego na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionej kopii i realizowanego obowiązkowego wymiaru godzin.
2. Jako wynagrodzenie zasadnicze przyjmuje się minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które są określone w drodze rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
3. Stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela może być w zależności od osiąganych wyników pracy podwyższana nie więcej jednak niż o 20%, a dla dyrektora 50% . Podwyższone wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli w ramach przyznawanych szkole środków na wynagrodzenia przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Burmistrz.
4. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć otrzymują wynagrodzenie proporcjonalnie do realizowanego wymiaru czasu pracy.

§ 3

Dodatki motywacyjne
1. Przy ustalaniu dla nauczyciela dodatku motywacyjnego należy brać pod uwagę w szczególności :
a ) posiadaną aktualną ocenę,

b ) uzyskiwanie znaczących osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych tj.
– posiada osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce ,
– osiąganie dobrych efektów kształcenia i wychowania ,
– umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
– działanie na rzecz uczniów potrzebujących opieki,
– dobre rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów ,

c ) jakość świadczonej pracy w tym :
– systematyczne i efektywne przygotowywanie się do zajęć,
– prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym pedagogicznej,
– wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
– dbałość o estetykę pomieszczeń szkolnych ,pomocy dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych,
– przestrzeganie dyscypliny pracy i przepisów bhp ,
– pełnienie dyżurów w wyznaczonych miejscach,

d ) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć o których mowa w art..42 ust 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela w szczególności :
– aktywny udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
– opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami działającymi w szkole,
– prowadzenie lekcji koleżeńskich,
– udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
2. Wysokość środków finansowych w szkole(placówce) na dodatki motywacyjne wynosi średnio 5 % wygrodzenia zasadniczego nauczycieli .
3. Dodatek motywacyjny w każdej placówce przyznawany jest2 razy w roku :
po zakończeniu pierwszego semestru i po zakończeniu roku szkolnego
Dodatek motywacyjny wypłacany jest z dołu po zakończeniu w/w okresu ..
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela w granicach posiadanych środków finansowych przyznaje dyrektor szkoły , a dla dyrektora szkoły Burmistrz..

§ 4

Dodatek funkcyjny
l. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny określony w poniższej tabeli :
Stanowisko kierownicze Miesięcznie %
wynagrodzenia zasadniczego
Przedszkola :
a) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie
b) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie
do 20 %

do 50 %
Szkoły (zespoły szkół) :
a) dyrektor szkoły liczącej :
– do 8 oddziałów
– 9 do 16 oddziałów
– 17 i więcej oddziałów
b)wicedyrektor szkoły
c)kierownik świetlicy

do 30 %
do 60 %
do 80 %
do 30 %
do 20%
2. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. l powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.
6. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
7. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu :

Pełniona funkcja Miesięcznie % średniego wynagrodzenia
stażysty o którym mowa w art.30 ust 3 KN
wychowawca klasy i oddziału przedszkolnego do 5 %
opiekun stażu do 5 %
doradca metodyczny do 20 %

8. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek określonych w regulaminie w ramach przyznanych na ten cel środków uwzględniając wielkość i złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji oraz jakość pracy związanej z pełnionym stanowiskiem kierowniczym ustala , dla dyrektora Burmistrz dla wicedyrektora i innych osób zajmujący stanowiska kierownicze lub pełniących funkcje przyznaje dyrektor szkoły.
9. dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 5

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2 . Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. l , uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
2a.Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw płaci się jak godziny ponadwymiarowe.
3 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
– zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
– wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,
– chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień
– traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
4 Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w Kartcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub – gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
5 Za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach zielonych (białych) szkół – jak za 10 godzin ponadwymiarowych za
każdy tydzień .
6 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 6

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole położonej na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tysięcy mieszkańców przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zgodnie z art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela. Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest od liczby
członków rodziny.
2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. l zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących : współmałżonka oraz dzieci do czasu ukończenia szkoły i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
4. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.
5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego.
7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły (przedszkola), a dyrektorowi – organ prowadzący szkołę
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
– nie świadczenia pracy, za które przysługują wynagrodzenia,
– pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
– odbywania zasadniczej służby wojskowej; przeszkolenia wojskowego, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
– korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
9. wysokość dodatku liczona jest wg procentowego średniego wynagrodzenia
nauczyciela stażysty określonego w ustawie Karta Nauczyciela wg członków
rodziny nauczyciela:
– 1 osoba 4 %
– 2 osoby 5 %
– 3 osoby 6 %
– 4 osoby i więcej 7 %
Wysokość dodatku zaokrąglamy do pełnych złotych w ten sposób, że do 0,50 zł.
liczymy w dół, a co najmniej 0,50 zł. liczymy w górę.
10.Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest z dołu..

§ 7

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
1. Zgodnie z art. 49 ust. l pkt l co najmniej 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń przeznacza się na nagrody organu prowadzącego i dyrektora.
2. Podział środków na nagrody wg zasad :
– 20%funduszu na nagrody przyznawane przez Burmistrza dyrektorom i nauczycielom
– 80 % funduszu na nagrody przyznawane nauczycielom i wicedyrektorom
przez dyrektorów szkół i zespołów szkół..
3. Wysokość nagrody organu prowadzącego dla dyrektora i nauczycieli nie mniej niż
60% wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela .
4 Wysokość nagrody dyrektora nie może być niższa niż 40% wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela.
5 Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane z okazji :
– Dnia Edukacji Narodowej,
– ważnych wydarzeń w życiu szkoły
– zakończenia roku szkolnego
6 Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznawane nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
7 Przy przyznawaniu nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę w szczególności :
– :aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli,
– organizowanie imprez szkolnych. międzyszkolnych i wycieczek,
– prowadzenie zespołów przedmiotowych,
– osiąganie wysokich efektów kształcenia i wychowania,
– przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych ,artystycznych i zawodów sportowych,
– stosowanie w pracy nowoczesnych metod nauczania(wprowadzanie innowacji, wdrażanie nowych programów, opracowywanie programów autorskich) ,
– realizacja działań na rzecz podwyższania jakości szkoły.
8 Przy przyznawaniu dyrektorom szkół nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę w szczególności :
– współpracę z organem prowadzącym, solidne i terminowe wykonywanie zadań ,
– umiejętności organizacyjne,
– dbałość o wysoki poziom nauczania ,
– wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym,
– kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole ,
– realizacja działań na rzecz podwyższania jakości szkoły.
9 Wnioski o nagrodę Burmistrza mogą składać:
– rada pedagogiczna,
– rada rodziców (lub inna reprezentacja rodziców),
– dyrektor szkoły,
10 Nauczyciel któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom którego odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.

§ 8

Postanowienia końcowe.

1. Przepisy Karty Nauczyciela oraz właściwe przepisy prawne określają wysokość oraz
zasady wypłacania nauczycielom :

– dodatków za wysługę lat oraz za warunki pracy
– nagród jubileuszowych,
– dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
– świadczenia urlopowego,
– dodatku za pracę w porze nocnej,
– zasiłku na zagospodarowanie,
– odpraw z tytułu rozwiązywania stosunku pracy,
– odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę,
– dodatek dla nauczycieli zatrudnionych w mieście do5tys.mieszkańców,
– odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
– środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
2 W budżecie jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się środki finansowe w
wysokości 0,5 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na pomoc zdrowotną .

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Miasta z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r do 31 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr 123/XXXI/2004 Rady Miasta

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian w uchwałach Nr 110, 111, 114/XXX/2004
z dnia 09grudnia 2004 r., odpowiednio w sprawie:
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok,
– zwolnień w podatku od nieruchomości,
– określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.

§ 1

1. W każdej z tych uchwał w miejsce dotychczasowych zapisów:
„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2005 r. ”

wprowadza się odpowiednio zapis:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku”.

2. Do każdej z uchwał wprowadza się zapis w brzmieniu:
„Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej”

§ 2

Pozostałe zapisy w/w uchwał pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Uchwała NR 124/XXXI/2004 Rady Miasta

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 112/XXX/2004 z dnia 09 grudnia 2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z póż. zm.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 październiaka 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 roku (M.P. Nr 43, poz. 753). – Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.

§ 1

W uchwale Nr 112/XXX/2004 z dnia 09 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

1. w § 1 pkt 1 lit. b wyraz „od” zastępuje się wyrazem „powyżej”,

2. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku”.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały Nr 112/XXX/2004 z dnia 09 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Uchwała Nr 125/XXXI/2004 Rady Miasta

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały 113/XXX/2004 z dnia 09 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami ), art. 15 ust. 1 i art. 19 ust. 1 litera a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity : Dz.U. z 2002 roku Nr 9 , poz. 84 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną przez emerytów, rencistów i osoby sprzedające własne produkty
rolne”,
2. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej”,
3. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: ” Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku”.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Uchwała Nr 126/XXXI/2004 Rady Miasta

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 115/XXX/2004 z dnia 09 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18, art. 19 pkt 1 litera d i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.

§ 1

W uchwale Nr 115/XXX/2004 z dnia 09 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej
1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ustala się stawkę opłaty administracyjnej w wysokości 199,50 zł za wydanie
wypisu ze „Studium Miasta Podkowy Leśnej”
2. ustala się stawkę opłaty administracyjnej w wysokości 199,50 zł za wydanie
wyrysu ze „Studium Miasta Podkowy Leśnej” .

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku”.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały Nr 115/XXX/2004 z dnia 09 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content