XXVIII sesja Rady MIasta Podkowy Leśnej

z dnia 16 września 2004 roku

Uchwała 94/XXVIII/2004

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm),

Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się program pod nazwą „Plan Rozwoju Lokalnego” Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej.
2. Tekst programu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Miasta przyjmuje do wiadomości sposób procedowania i rezultat prac komisji ds. strategii rozwoju miasta oraz zobowiązuje Burmistrza Miasta do przedstawienia tekstu strategii do zatwierdzenia Radzie Miasta w terminie do 31 grudnia 2004 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowy Leśnej.

Załącznik

Uchwała 95/XXVIII/2004

w sprawie zabezpieczenia środków własnych niezbędnych do zrealizowania projektów objętych Programem Rozwoju Lokalnego w latach 2005 – 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Zgodnie z załącznikiem nr 1 wyróżnia się poniższe zadania inwestycyjne
objęte Programem Rozwoju Lokalnego:

– Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku,
– Budowa sali sportowej z zapleczem i boiskiem,
– Remont Budynku Ośrodka Zdrowia – termpomodernizacja, winda dla osób starszych i niepełnosprawnych
– Społeczeństwo informacyjne – projekt e-Mazowsze.

§ 2

Zaplanować środki na finansowanie powyższych zadań inwestycyjnych w uchwale budżetowej na rok 2005 i 2006 w sposób wskazany w załączniku nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

Uchwała Nr 96/XXVIII/2004

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
w związku z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 29.400 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 3.000 zł

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 26.400 zł

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu 86.400 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.
emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 60.000 zł

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 26.400 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 46.000 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4270 zakup usług remontowych 5.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
§ 3110 świadczenia społeczne 3.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4300 zakup usług pozostałych 18.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 103.000 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 25.000 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.
emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego
§ 3110 świadczenia społeczne 60.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
§ 4300 zakup usług pozostałych 18.000 zł

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 12.676.188 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 13.831.188 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie do uchwały Nr / /2004
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu:
– o kwotę 3.000 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego
z 11 sierpnia 2004 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat
zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu:
– o kwotę 60.000 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego
z 11 sierpnia 2004 r. – w związku z faktycznymi potrzebami wypłat świadczeń rodzinnych.

Przenosi się planowane dochody budżetu:
– w kwocie 26.400 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego
z dnia 01 września 2004 r. z § 2010 „dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej” do § 2030 „dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin” w związku ze zmianami w ustawie o pomocy społecznej, na mocy której finansowanie ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym od dnia 1 maja 2004 r.

Przenosi się planowane wydatki budżetu:
– zmniejsza się wydatki w kwocie 25.000 zł. w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” , ponieważ wspólne przedsięwzięcie dotyczące
remontu ulicy 1-go Maja nie znalazło się w budżecie Starostwa
Grodziskiego na 2004 r.,
– a zwiększa się je w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”
w kwocie 5.000 zł. z przeznaczeniem na równanie ulic i w kwocie
20.000 zł. z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu utwardzania
ulic gruntowych;

– zmniejsza się wydatki w kwocie 18.000 zł. w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” ,
– a zwiększa się je w kwocie 18.000 zł. w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” .
Zmiana pomiędzy rozdziałem dotyczącym utrzymania czystości i porządku w mieście, a rozdziałem dotyczącym jego oświetlenia pozwoli na wykorzystanie oszczędności wynikających z efektu przetargu na sprzątanie miasta w 2004 r. i przeznaczenie ich na wybudowanie dodatkowych punktów świetlnych, na które posiadamy już projekty i konieczne uzgodnienia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content