XXVI sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej,

zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 5 ust. 2 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej – załącznik nr 3 do Statutu Miasta Podkowy Leśnej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 79 póz. 1990r, która odbędzie się 30 lipca 2004 roku (piątek) o godz. 1830 w świetlicy Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej ul. 1 Maja 20

Uchwała Nr 93/XXVI/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 lipca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
w związku z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 56.194 zł
w dziale 758 Różne rozliczenia
rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 55.480 zł

rozdz. 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 714 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 111.194 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4270 zakup usług remontowych 111.194 zł

§ 2

I. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 55.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 40.000 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 15.000 zł

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 12.732.228 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 13.887.228 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content