XXIX Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej

z dnia 30 września 2004 roku

Uchwała Nr 97/XXIX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Komisji Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W skład Komisji Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej powołuje się:

Pana Aleksandra Szymańskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 98/XXIX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu powołuje się:

Panią Magdalenę Kicka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 99/XXIX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W skład Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji powołuje się:

Panią Ewę Domaradzką

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 100/XXIX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Zlecić Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej przeprowadzenie kontroli działalności Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej w zakresie objętym skargą radnej Marii Wolskiej przekazaną przy piśmie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie Nr 1171 Go/04 z dnia 31 maja 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 101/XXIX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zlecić Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej przeprowadzenie kontroli działalności Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej w zakresie objętym skargą radnej Marii Wolskiej przekazaną przy piśmie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie Nr 1191AR/04 z dnia 31 maja 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 102/XXIX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Podkowy Leśnej na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231
z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2004 stanowiący załącznik
Nr 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 102/XXIX/2004 z dnia 30 września 2004 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
NA 2004 ROK

WSTĘP

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Podkowy Leśnej na 2004 rok został opracowany na podstawie diagnozy stanu problemów, zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej oraz doświadczeń z lat ubiegłych. Program nawiązuje do działań miasta w zakresie udzielania pomocy społecznej. Podstawą prawną Programu jest art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami).

I. PROWADZENIE ZADAŃ PROFILAKTYCZNYCH I EDUKACYJNO-INFORMACYJNYCH

1. Udzielanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej informacji dla osób uzależnionych i ich rodzin o możliwości uzyskania pomocy o poddaniu się leczeniu odwykowemu od alkoholu.
2. Współpraca i pomoc organizacjom przykościelnym w zakresie propagowania idei trzeźwości.
3. Współudział w organizowaniu i finansowaniu szkolnych programów profilaktycznych w szkole samorządowej oraz szkołach społecznych.
4. Współpraca z organizacjami społecznymi, które w swej działalności statutowej mają ujęte działania profilaktyczne w zakresie uzależnień i patologii społecznych.
5. Współudział w organizowaniu przedsięwzięć promujących zdrowy, wolny od nałogów styl życia, takich jak: wycieczki, obozy letnie i zimowe, budowa skate-parku, organizacja punktu odrabiania lekcji oraz innych form zorganizowanej opieki i rozrywki dla dzieci i młodzieży.

II. UDZIELANIE POMOCY RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE PROBLEM ALKOHOLOWY ORAZ WSPIERANIE PLACÓWEK MEDYCZNYCH I OPIEKUŃCZYCH POPRZEZ:

1. Współpracę i wspomaganie placówek medycznych obejmujących swym działaniem miasto Podkowę Leśną.
2. Kontynuację współpracy z Domem dla Bezdomnych Matek z Dziećmi Wspólnoty „Chleb Życia” w Brwinowie, jako najbliżej położonego schronienia w przypadku konieczności udzielenia szybkiej pomocy.
3. Współpracę z Zarządem Miejskim PKPS w Podkowie Leśnej poprzez współorganizowanie półkolonii letnich połączonych z zajęciami profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

III. OKREŚLENIE SPOSOBU OGRANICZANIA DOSTĘPNOŚCI NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych – przy współudziale Policji – pod kątem zgodności faktycznie prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z posiadanymi zezwoleniami oraz przestrzegania zasad sprzedaży i reklamy napojów alkoholowych określonych w art. 131 i 15 w/w ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisach lokalnych i w zezwoleniu.

IV. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PODKOWIE LEŚNEJ

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 60 zł. brutto (sześćdziesiąt zł.)

Uchwała Nr 103/XXIX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie uznania skargi na bezczynność burmistrza miasta Podkowy Leśnej za bezzasadną.

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w zw. z art. 229 pkt 3 Kpa, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uznać skargę Pani ……………………., wniesioną w trybie art. 227 Kpa na bezczynność burmistrza miasta Podkowy Leśnej, za bezzasadną.

§ 2

Uzasadnienie w formie protokołu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, jest integralną częścią uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 104/XXIX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) i art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za I półrocze 2004 r. w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content