XLVIII sesja Rady Miasta z dnia 16 lutego 2006 roku (budżetowa)

z dnia 16 lutego 2006 roku

Uchwała nr 181/XLVIII/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Podkowy Leśnej na 2006 rok

Uchwała Nr 181/XLVIII/2006
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 16 lutego 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Podkowy Leśnej na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 16.000.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
– z tego spłata pożyczek i kredytów w wysokości 1.214.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 343.605 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1a,
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 44.000 zł.
3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią załącznik nr 1b.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 16.636.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 343.605 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
– wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości 44.000 zł.

§ 3

Deficyt budżetu, po uwzględnieniu zaplanowanych spłat pożyczek i kredytów, wynosi 1.850.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt z BOŚ w kwocie 350.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta,
w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4

Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią załącznik nr 3.

§ 5

Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne stanowi załącznik nr 4.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł.

§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 4.890.000 zł., zgodnie
z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wysokości 560.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
w wysokości 727.834 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Ustala się plan wydatków na projekt współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 2.500.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.;
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami.

§ 14

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 1b
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Objaśnienia do budżetu miasta Podkowy Leśnej na 2006 rok
Uchwała nr 185/XLIX/2006 – zmiana w budżecie miasta
Uchwała nr 198/L/2006 – zmiana w budżecie miasta
Uchwała nr 199/LI/2006 – zmiana w budżecie miasta
Uchwała nr 201/LII/2006 – zmiana w budżecie miasta
Uchwała nr 209/LIII/2006 – zmiana w budżecie miasta
Uchwała nr 211/LIII/2006 – zmiana w budżecie miasta
Uchwała nr 212/LIV/2006 – zmiana w budżecie miasta
Uchwała nr 215/LV/2006 – zmiana w budżecie miasta

Uchwała nr 182/XLVIII/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska na budowę X etapu sieci kanalizacyjnej w mieście Podkowa Leśna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciąga się kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na kwotę 350.000 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł.) na budowę X etapu sieci kanalizacyjnej w mieście Podkowa Leśna.

§ 2

Spłata kredytu następować będzie z wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3

Wyraża się zgodę na zabezpieczenie udzielonego kredytu w formie weksla „in blanco”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 183/XLVIII/2006 dnia 16 lutego 2006 roku

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Uchylona uchwałą Nr 120/XIV/2020 z dnia 30.01.2020 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1) przeprowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, w celu
o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 8 zł.;
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do całkowitego zajęcia- 10 zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 2 stosuje się także do chodników,
placów, zatok postojowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości – 10 zł.
4. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w celu o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, o powierzchni mniejszej niż 1 m2, stosuje się stawki jak za 1 m2.
5. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3

Ustala się następujące roczne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, o którym mowa w § 1 pkt 2 przez rzut poziomy urządzenia umieszczonego:
1) w pasie drogowym – 0 zł. za m2;
2) na drogowym obiekcie inżynierskim – 0 zł.za m2.

§ 4

1. Ustala się następujące dzienne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 przez:
1) rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 0,30 zł. z m2
2) rzut poziomy innych obiektów ( np. ogródki gastronomiczne) – 1 zł. za m2
2. Ustala się stawkę dzienną opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym
w wysokości :
1) za 1 m2 powierzchni reklamy – 1 zł.
2) za 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o wykonywanej działalności, godzinach otwarcia i nazwisku właściciela, której powierzchnia nie przekracza 1m2 – 0,50 zł.

§ 5

Wnioski złożone przed wejściem uchwały załatwiane są na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwała nr 184/XLVIII/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr 184/XLVIII/2006
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia16 lutego 2006

Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

Jednym z długookresowych celów strategicznych Miasta Podkowy Leśnej jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców, rozumianego jako umacnianie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i pomocniczej roli samorządu wobec działań społecznych, wzmacnianie demokracji lokalnej w modelu partycypacyjnym, budowanie zaangażowania i integracji społecznej, wytworzenie poczucia tożsamości i tradycji miejsca, wykształcenie sprawnego systemu komunikacji społecznej, umacnianie więzi sąsiedzkich, życia towarzyskiego i kulturalnego, a także zapewnienie wysokiej jakości usług z zakresu edukacji podstawowej i ponadpodstawowej, kształcenia ustawicznego dorosłych, wychowania dzieci i młodzieży, usług kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, zdrowotno-opiekuńczych.

Rozdział 1

Cele programu

Celem wprowadzenia Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 jest:
1. tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Podkowy Leśnej, ich udziału w tworzeniu wizerunku miasta i rozwiązywaniu lokalnych problemów;
2. realizacja Strategii Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej.

Rozdział 2

Przedmiot współpracy

Przedmiotem współpracy władz Miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1. realizacja zadań gminy określonych w obowiązujących przepisach,
2. podwyższanie efektywności działań (usług) kierowanych do mieszkańców miasta,
3. rozwiązywanie ważnych problemów związanych z zarządzaniem miastem, w tym problemów społecznych, m.in. poprzez określanie potrzeb mieszkańców i sposobu ich zaspakajania.
4. wspólna promocja miasta i organizacji społecznych działających na jego terenie.

Rozdział 3

Podmioty programu współpracy

Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych i ich kół terenowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami, prowadzących swoją działalność na terenie Miasta Podkowy Leśnej na rzecz jego mieszkańców (bez względu na ich siedzibę).

Rozdział 4

Formy współpracy

1. wzajemne informowanie się o możliwości pozyskania zewnętrznych środków na działalność własną oraz wspólną organizacji i miasta, w tym również ze środków zagranicznych lub w zakresie współpracy międzynarodowej, oraz współpraca w pozyskaniu środków ze źródeł innych niż budżet miasta.
2. wzajemna promocja organizacji społecznych oraz miasta.
3. użyczanie oraz wynajmowanie lokali i budynków na działalność statutową podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Podkowy Leśnej.
4. wzajemne konsultacje w sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców w tym powoływanie mieszanych zespołów konsultacyjno-doradczych złożonych z przedstawicieli organizacji i miasta.
5. realizacja wspólnych przedsięwzięć z organizacjami, w ramach których miasto i organizacje dzielą się zadaniami.
6. zlecanie realizacji zadań publicznych w drodze konkursu ofert, poprzez powierzanie lub wspieranie zadań wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą i przepisami wykonawczymi.
7. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z miastem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł.
8. informowanie o szkoleniach, konferencjach dotyczących organizacji pozarządowych.
9. umożliwienie prezentacji organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta i tablicy ogłoszeniowej w urzędzie.

Rozdział 5

Stała forma konsultacji i monitorowania współpracy

1. ze strony urzędu Burmistrz Miasta powołał pracownika koordynującego współpracę z organizacjami pozarządowymi.
2. Burmistrz Miasta powoła stały zespól konsultacyjno-doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pod nazwą Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych.
3. w skład zespołu będzie wchodziło po jednej osobie z każdej z zarejestrowanych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.
4. na posiedzenia zespołu będą zapraszani zainteresowani radni oraz mogą być zapraszani przedstawiciele aktywnych, ale nie zarejestrowanych formalnie inicjatyw społecznych.
5. celem działania Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych będzie monitorowanie realizacji rocznego programu współpracy, w tym formułowanie bieżących ocen i wniosków dotyczących współpracy miasta i organizacji pozarządowych.
6. zespól będzie się spotykał nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content