XLIV sesja Rady Miasta

z dnia 20 października 2005 roku

Uchwała nr 169/XLIV/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta

UCHWAŁA Nr 169/XLIV/2005
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 października 2005 r
w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm.)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 35.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92116 Biblioteki
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 4.000 zł

rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 25.000 zł
II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 35.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 4300 zakup usług pozostałych 6.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92116 Biblioteki
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 4.000 zł

rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.900 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.800 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 4.300 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.477.126 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.050.125 zł

Uchwała nr 170/XLIV/2005

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2005 r.

UCHWAŁA NR 170/XLIV/2005
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) i art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za I półrocze 2005 r. w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uchwała nr 171/XLIV/2005

w sprawie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnycj

UCHWAŁA NR 171/XLIV/2005
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 października 2005r.

w sprawie inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art.18 ust. 2 pkt 9 e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) , Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Z uwagi na niewspółmiernie wysokie koszty budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na niektórych obszarach Podkowy Leśnej, jak również mając na względzie,
że zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i kanalizacji należy do zadań własnych gmin oraz prawo każdego mieszkańca do równego traktowania, w sytuacji, gdy mieszkaniec nie ma innej możliwości podłączenia się do sieci – Miasto Podkowa Leśna pokryje koszty przyłączy wodno-kanalizacyjnych wykonanych przez mieszkańców na odcinku dróg gminnych, w których powinna być przeprowadzona sieć wod-kan, licząc odległość od istniejącej już sieci wod-kan do możliwie najbliższego punktu w drodze gminnej, z którego możliwe jest bezpośrednie podłączenie posesji do sieci wod-kan, po uzgodnieniu warunków technicznych z Miastem, licząc wg cen ryczałtowych:
– 1 mb przyłącza wodociągowego – 50% ceny płaconej w danym roku, przez Miasto wykonawcy sieci wodociągowej,
– 1 mb przyłącza kanalizacyjnego – 50% ceny płaconej w danym roku, przez Miasto wykonawcy sieci kanalizacyjnej
– za wykonanie studzienki kanalizacyjnej – 50% ceny kosztorysowej opartej o aktualne tabele SEKOCENBUDU,
– za wykonanie hydrantu – 50% ceny kosztorysowej opartej o aktualne tabele SEKOCENBUDU.

§ 2

W każdym przypadku przystąpienie do wykonania uchwały wymaga zawarcia przez Burmistrza umowy z mieszkańcami.

§ 3

Środki finansowe na pokrycie kosztów opisanych w § 1 będą pochodziły
z wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uchwała nr 172/XLIV/2005

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

UCHWAŁA Nr 172/XLIV/2005
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 października 2005 r

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta -Ogrodu Podkowy Leśnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Nadać Panu Bohdanowi Skaradzińskiemu honorowe obywatelstwo Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna za zasługi na rzecz społeczności podkowiańskiej, a w szczególności za działania na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 173/XLIV/2005

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

UCHWAŁA Nr 173/XLIV/2005
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 października 2005 r

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta -Ogrodu Podkowy Leśnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Nadać Panu Janowi Jarco honorowe obywatelstwo Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna ze względu za zasługi na rzecz społeczności podkowiańskiej, a w szczególności za działania na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content