XLII sesja Rady Miasta

z dnia 11 sierpnia 2005 roku

Uchwała NR 162/XLII/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm.)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 88 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin 88 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 400.088 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów 88 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 400.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.761.833 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.334.832 zł

Uchwała Nr 163/XLII/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 roku

w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Przedszkole publiczne prowadzone przez miasto finansowane jest z budżetu miasta w zakresie realizacji podstaw programowych określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W zakresie pozostałych kosztów ustala się częściową odpłatność przez rodziców w wysokości określonej w § 2.

§ 2

1. Ustala się opłatę miesięczną na częściowe pokrycie przez rodziców kosztów świadczeń opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza obowiązujące podstawy programowe w roku szkolnym 2005/2006:
a) klasy „0” 6 godzin z jednym posiłkiem – 45 zł.
b) pozostałe – 165 zł.
2. Opłata miesięczna wpłacana jest z góry, do piętnastego dnia każdego miesiąca.
3. Rezygnacja z usług opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolu w trakcie trwania roku szkolnego musi być poprzedzona pisemnym oświadczeniem
z miesięcznym wyprzedzeniem.
4. Za dzieci przyjmowane do przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego wnoszona jest opłata proporcjonalna do ilości dni pozostających do końca miesiąca.

§ 3

1. Ponoszone przez rodziców opłaty za wyżywienie – pokrywają w całości koszty produktów zużywanych do przyrządzania posiłków. Odpłatność ta będzie waloryzowana w zależności od wzrostu cen produktów zużywanych do przygotowania posiłków.
2. Miesięczna opłata za wyżywienie wnoszona jest z góry, do piętnastego dnia każdego miesiąca.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż jeden dzień, opłata podlega zwrotowi w wysokości stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności, z wyjątkiem pierwszego dnia nieobecności
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku poinformowania dyrektora placówki, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o mającej nastąpić nieobecności dziecka, przysługuje zwrot stawki żywienia również za pierwszy dzień nieobecności.

§ 4

Rodzice lub opiekunowie dziecka przyjętego do przedszkola składają pisemne zobowiązanie do ponoszenia opłat za świadczenia określone w § 2 i § 3.

§ 5

Dochodzenie zapłaty należności, o której mowa w § 2 i § 3 niniejszej uchwały, dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6

1. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zwolnienie
w całości lub w części z opłaty stałej wymienionej w § 2, w drodze indywidualnych decyzji wydawanych przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Odpłatność za drugie dziecko z danej rodziny uczęszczające do przedszkola może być, na wniosek rodzica lub opiekuna, obniżona o 25%.
3. Na wniosek rodzica lub opiekuna, zwalnia się z opłat trzecie i każde kolejne dziecko z danej rodziny uczęszczające do przedszkola.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 8

Traci moc uchwała nr 35/X/2003 z dnia 01 lipca 2003r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z przedszkola z późniejszymi zmianami.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwała Nr 164/XLII/2005 z dnia 11 sierpnia 1005 roku

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 13 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Dotychczasową nazwę ul. Krokusowa (dz. ew. nr 93, 146 obr. 8), zmienia się na ulicę Konwalii.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwała Nr 165/XLII/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
na terenie Miasta Podkowy Leśnej dla obszarów:
1) działek nr ew. 24, 25, 26, 27, 28, 29, obręb 02 i nr ew. 1, 2, 6, obręb 03,
2) działki nr ew. 4/2, obręb 01,
3) działek nr ew. 15, 16 obręb 02,
4) działki nr ew. 171 obręb 02.

§ 2

Granice obszarów objętych planem zostały określone w załączniku graficznym, stanowiącym integralną część uchwały.

§ 3

Plany zostaną sporządzone w skali 1:1000.

§ 4

Tracą moc:
1) uchwała Nr 146/XXXIX/97 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 03 września 1997 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w „Miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna”.
2) uchwała Nr 191/XLVIII/98 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 18 czerwca 1998 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w „Miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna”.
3) uchwała Nr 48/XI/99 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 18 czerwca 1999 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w „Miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna”.
4) uchwała nr 61/XVI/2003 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 18 grudnia 2003 r.
w sprawie kontynuacji prac przy sporządzeniu zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowy Leśnej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Uchwała Nr 166/XLII/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do podpisania Umowy o dofinansowanie i ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania przekazanych środków.

Na podstawie art. 18 ust. l oraz ust.2 pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 12.10.2001 r.. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§1

Upoważnia się Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do przyjęcia środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu inwestycyjnego pn.:
„Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich” nr Z/2.14/III/3.1/575/04, w kwocie równej 2.092.666,00 PLN ( słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych ) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytetu 3 – Rozwój lokalny.

§2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Podkowa Leśna do podpisania Umowy nr Z/2.14/III/3.1/575/04/U/55/05 o dofinansowanie projektu określonego w § l oraz wyraża się zgodę na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania przekazanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 100% wartości przyznanego dofinansowania powiększonej o należne odsetki w wysokości ustalonej jak zaległości podatkowe (13% w skali roku) obliczonymi za okres 5 lat co stanowi kwotę 3.453.644,20 PLN ( słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote i 20/100 groszy ) w dwóch niżej wymienionych formach i kwotach.
1. notarialnego oświadczenia o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego na rzecz Wojewody Mazowieckiego do kwoty 2.203.644,20 PLN ( słownie: dwa miliony dwieście trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote i 20/100 groszy), na co składa się kwota 842.666 PLN ( słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące i sześćset sześćdziesiąt sześć złotych ) i kwota 1.360.978,20 PLN ( jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy i dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 20/100 groszy ) jako kwota odsetek.
2. weksela In blanco z klauzulą bez protestu obowiązujący do wysokości 1.250.000 PLN ( jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych ).

§ 3

Źródłem pokrycia przyszłego zobowiązania, o którym mowa w § 2 będą wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 167/XLII/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie użytkowania części gruntu położonego przy ul. Błońskiej 46/48 w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala,
co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnego użytkowania na czas nieograniczony na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazownia Warszawska, bądź jej następców prawnych, pasa gruntu szerokości 1,0 m (wzdłuż przyłącza gazowego) stanowiącego część nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 137 w obrębie 3 (o powierzchni 1405 m²), położonej przy ul. Błońskiej 46/48 w Podkowie Leśnej, będącej własnością Miasta Podkowa Leśna, dla której prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku mazowieckim Księga Wieczysta Nr 50557.
2. Użytkowanie polegać będzie na przeprowadzeniu i zainstalowaniu w pasie gruntu, opisanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przyłącza gazowego oraz na prawie dostępu w celu wykonania czynności związanych z remontami, eksploatacją i konserwacją przyłącza.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content