XLI sesja Rady Miasta

z dnia 21 lipca 2005 roku

Uchwała Nr 161/XLI/2005 z dnia 21 lipca 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm.)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 354 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin 354 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 45.354 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów 354 zł

rozdz. 80104 Przedszkola
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 45.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
§ 4300 zakup usług pozostałych 45.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.761.745 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.334.744 zł

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content