LIII sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 września 2006 roku

Uchwała nr 209/LIII/2006

Uchwała nr 210/LIII/2006

w sprawie zmiany uchwały Nr 138/XXXIII/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 58 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i uchwały Nr 69/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie porozumienia dotyczącego udziału samorządów w prywatyzacji PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. W § 2 uchwały Nr 138/XXXIII/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, zapis „2005 r.” zastępuje się zapisem „2006 r. – 2007 r.”.
2.Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 211/LII/2006

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content