LII sesja Rady Miasta z dnia 13 lipca 2006 roku – 7 posiedzeń (13.07; 20.07; 27.07; 3.08; 07.09; 14.09; 21.09)

Uchwała nr 200/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej

z dnia 13 lipca 2006 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn.
„ Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz do zabezpieczenia roszczeń z tytułu tej umowy.

Na podstawie art. 18 ust.1 oraz ust. 2 pkt. 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej umowy
o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół
im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej” do kwoty 165.580,68 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i 68/100 groszy) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in blanco” Miasta Podkowy Leśnej i podpisanie deklaracji do weksla.

§ 2

Realizacja zobowiązania w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( Dz. U. Nr 28 poz. 237 ) następowała będzie z wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 201/LII/2006 podjęta na IV posiedzeniu LII sesji Rady Miasta w dniu 3 sierpnia 2006 roku

Uchwała nr 202/LII/2006 z dnia 7 września 2006 roku

Uchwała nr 203/LII/2006 z dnia 7 września 2006 roku

Uchwała nr 204/LII/2006 z dnia 14 września 2006 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Miasta Podkowa Leśnej – Włodzimierza Sobocińskiego wskutek śmierci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 205/LII/2006 z dnia 14 września 2006 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Miasta Podkowa Leśnej – Wojciecha Skowrona wskutek zrzeczenia się mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 206/LII/2006 z dnia 14 września 2006 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z § 37 ust. 9 – zał. nr 3 do uchwały nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowy Leśnej „Organizacja wewnętrzna oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej”, Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku głosowania jawnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji odwołano Pana Wojciecha Skowrona.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 207/LII/2006 z dnia 14 września 2006 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z § 37 ust. 9 – zał. nr 3 do uchwały nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowy Leśnej „Organizacja wewnętrzna oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej”, Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku głosowania jawnego na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji został powołany p. Adam Leszczyński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 208/LII/2006 z dnia 14 września 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych na okres powyżej trzech lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.),

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przedłużenie o okres 5 lat umów najmu lokali użytkowych, w budynku wolnostojącym położonym przy ul. Błońskiej 46/48 w Podkowie Leśnej, na działce numer ewidencyjny 137 i 138 w obrębie 3, dla której prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim Księga Wieczysta Nr 50557 na cele związane z funkcjonowaniem Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr.../LII/2006 z dnia 21 września 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Uchwała nie została przyjęta

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content