L sesja Rady Miasta z 27 kwietnia (absolutoryjna)

Uchwała nr 196/L/2006

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249 poz. 2104 ze zm.),
Rada Miasta Podkowy Leśnej postanawia:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za rok 2005 w brzmieniu określonym w załączniku, stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
opis sprawozdania
gospodarka pozabudżetowa
wydatki
przychody i rozchody
realizacja dochodów
sprawozdanie o dochodach budżetowych (tabela)
realizacja wydatków
sprawozdanie o wydatkach

Uchwała nr 197/L/2006

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249 poz. 2104 ze zm.),
Rada Miasta Podkowy Leśnej postanawia:

§ 1

Udzielić Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2005 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uchwała nr 198/L/2006

w sprawie zmian w budżecie miasta

UCHWAŁA Nr 198/ L /2006
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 149.000 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 149.000 zł
(modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę)

II. Zmniejsza się rozchody budżetu miasta przeznaczone na spłatę
pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie z tytułu
umorzenia jednej z nich 149.000 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 100.000 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi gminne
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 100.000 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł
(modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę)

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 16.000.594 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 17.521.278 zł

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content