Kadencja 1998 – 2002

Wykaz uchwał Rady Miejskiej podjętych w kadencji 1998 – 2002.

Sesja nr I

Wykaz uchwał

Uchwała nr II w sprawie ….

Uchwała nr I w sprawie

Sesja Nr II

Uchwały przyjęte przez Radę Miasta w dniu …

w sprawie powołania zespołu dokonującego oceny kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku art. 163 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Powołać zespół dokonujący oceny kandydatów na ławników do sądów powszechnych w składzie:

1. Aleksander Daszewski
2. Gerard Jaryczewski
3. Małgorzata Pabis-Janus
4. Maria Wolska

§ 2

Przewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji spośród swojego grona.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna