Statut Miasta – uchwała i zmiany

Uchwała nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 102/XXIV/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR 102/XXIV/2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 5 do Statutu Miasta Podkowy Leśnej przyjętego uchwałą nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku litera c) otrzymuje brzmienie „Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2009 roku.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uchwała Nr 169/XXXVII/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR 169/XXXVII/2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowy Leśnej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 21 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Skarbnika miasta – głównego księgowego budżetu powołuje rada w trybie uchwały na wniosek burmistrza.”

2. § 21 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Odwołania skarbnika miasta dokonuje rada w trybie uchwały na wniosek złożony przez burmistrza.”

3. § 22 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący rady wykonuje czynności z zakresu wskazanego w: art. 8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).”

4. § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Pracownikiem Urzędu Miejskiego zatrudnionym w drodze powołania jest skarbnik miasta – główny księgowy budżetu. Stosunek pracy z nim nawiązuje burmistrz.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uchwała Nr 185/XXXIX/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR 185/XXXIX/2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 3 do uchwały nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowy Leśnej wprowadza się następujące zmiany:

Po § 51. dodaje się „Rozdział VI Rozpatrywanie skarg w trybie art. 229 pkt 3 k.p.a.”
w brzmieniu:

„ § 52.
Rada Miasta Podkowy Leśnej rozpatruje skargi w trybie art. 229 pkt 3 k.p.a.

§ 53.
1. Skarga kierowana jest przez Przewodniczącego Rady Miasta do właściwej merytorycznie Komisji – celem zbadania skargi, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady w sposób umożliwiający przedstawienie skargi, wraz z projektem uchwały Rady Miasta, na sesji wypadającej w okresie jednego miesiąca od dnia złożenia skargi.
2. Przewodniczący Rady zawiadamia składającego skargę o podjętych czynnościach.

§ 54.
1. Komisja Rady Miasta rozpatrująca skargę:
a) występuje do Burmistrza Miasta bądź kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej miasta o złożenie dodatkowych wyjaśnień w zakresie zarzutów podniesionych
w skardze oraz o udostępnienie dokumentacji źródłowej w danej sprawie,
b) występuje do Rady Miasta z wnioskiem o zlecenie przeprowadzenia kompleksowej kontroli w zakresie przedmiotu skargi przez Komisję Rewizyjną bądź merytoryczną Komisję Rady Miasta.
2. Komisja badająca skargę następnie przygotowuje projekt uchwały Rady Miasta w tej sprawie wraz z uzasadnieniem.

§ 55.
W sprawach nie cierpiących zwłoki, w szczególności z uwagi na zagrożenie interesu społecznego, w tym miasta, Przewodniczący Rady Miasta z urzędu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może skierować skargę do rozpatrzenia na najbliższej sesji Rady, z pominięciem trybu przewidzianego w niniejszej uchwale. W takim przypadku Przewodniczący Rady przygotowuje projekt uchwały, o jakim mowa w § 54 ust. 2.

§ 56.
Rada Miasta na sesji podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi, w której:
1. uznaje skargę za zasadną z ewentualnym zaleceniem sposobu jej załatwienia,
2. uznaje skargę za bezzasadną, jeżeli zarzuty skargi nie znajdują potwierdzenia w toku jej rozpatrywania.”

§ 2.

Niniejszą uchwałę stosuje się do wszystkich złożonych i nierozstrzygniętych do dnia wejścia w życie tej uchwały skarg, do których rozpatrzenia właściwa jest Rada Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwała Nr 31/VI/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 117/XX/2016 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 329/XLVIII/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content