XXXVIII sesja Rady Miasta w dniu 22 czerwca 2017 r.

 

Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek”

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lub najem, na okres 15 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna (ul. Bażantów 13)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna (ul. Helenowska 23)

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie PARK & RIDE w Mieście Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content