XXXV sesja Rady Miasta w dniu 30 marca 2017 r.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2017 roku”

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miastem Milanówek porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania koncepcji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content