XXIV sesja Rady Miasta w dniu 24 maja 2016 r.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Miasta Milanówek, Miasto Piastów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Pruszków i Miasto Żyrardów” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020”

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content