XVI sesja Rady Miasta w dniu 26 listopada 2015 r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna w sprawie organizowania i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezję Wschodnią

Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Miasto Podkowa Leśna niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2016 rok
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w mieście Podkowa Leśna na lata 2016-2018

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content