XLIII sesja Rady Miasta w dniu 21 grudnia 2017 r.

 

1 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

2 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

3 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

4 i 5 Projekty uchwał w sprawie przyjęcia WPF na lata 2018-2028 oraz w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2018 rok

6 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna

7 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

8 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2018 rok

9 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

10 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

14 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content