XXXII sesja

27 czerwca 2013 r.

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR ……./………/2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………………2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
W związku z powyższym wnoszę o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekt uchwały

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR ……./………/2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………………2012 roku

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok
2. sprawozdaniem finansowym za 2012 rok;
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;
4. informacją o stanie mienia Miasta Podkowy Leśnej;
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta należy
do wyłącznej właściwości rady gminy. W związku z powyższym wnoszę o podjęcie uchwały
w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej z wykonania budżetu za 2012 r.  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej z wykonania budżetu za 2012 r.  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Projekt uchwały

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”.

PROJEKT UCHWAŁY Komisji Rewizyjnej z dnia 19.06.2013 roku

UCHWAŁA NR …../……./2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………… 2013 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”.

podstawa prawna: do uzupełnienia przez obsługę prawną RM

Ze względu na opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do zaplanowanych terminów Rada Miasta uchwala:

§ 1

1. Wprowadzenie w UM audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły. Audyt dotyczy okresu od 2007 roku do czerwca 2013 roku. Jego celem jest usprawnienie funkcjonowania UM pod względem organizacyjnym oraz w zakresie istniejącej gospodarki finansowej, wskazanie poprawnych praktyk, podniesienie wiedzy zarządczej oraz kompetencji zespołu odpowiedzialnego za realizację inwestycji w mieście. Zakres audytu obejmuje ocenę pod względem organizacyjnym zgodności procedur realizacji inwestycji, począwszy od etapu planowania i projektowania, z przyjętymi założeniami oraz wymogami prawa. Cel i zakres zadania mają być osiągnięte przez niezależną i obiektywną i ocenę funkcjonowania jednostki audytowanej poprzez audytora wyłonionego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kryteria wyboru audytora Rada Miasta przedstawi Burmistrzowi do dnia 15.09.2013 roku. Z audytu zostanie sporządzony raport, zawierający ocenę każdego z etapów procesu inwestycyjnego oraz wnioski i zalecenia. Rekomendacje i zalecenia audytorskie zostaną wykorzystane dla poprawy jakości zarządzania inwestycjami przez UM Podkowa Leśna.
2. Źródło finansowania z budżetu miasta kosztów audytu wskaże KR, jako wiodąca w kwestii kontroli, po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 1-sze półrocze 2013 roku w porozumieniu z Komisją BFiI oraz Burmistrzem Miasta.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Na XXXI Sesji w dniu 13.06.2013 roku Rada Miasta Podkowa Leśna przyjęła Stanowisko w sprawie wprowadzenia w UM audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”.
Rada Miasta przyjęła to Stanowisko w głosowaniu imiennym stosunkiem głosów 8 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących.

Na posiedzeniu w dniu 19.06.2013 roku Komisja Rewizyjna, jako wiodąca w kwestiach kontroli, podjęła zgodnie ze Statutem Miasta inicjatywę uchwałodawczą i przygotowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia przedmiotowego audytu. W treści przedłożonego projektu uchwały Komisja Rewizyjna odniosła się wyłącznie do zapisów przyjętego przez Radę Miasta Stanowiska.
Komisja sformułowała także nieujęty w Stanowisku zapis dotyczący zakresu audytu ( w tekście projektu uchwały zaznaczony na czerwono) i wnosi poprzez Pana Przewodniczącego Rady Miasta do komisji merytorycznych o jego przedyskutowanie, ewentualne uzupełnienia i zaopiniowanie. Komisja proponuje, aby treść tego zapisu została ostatecznie przyjęta na Sesji Rady Miasta .
Komisja Rewizyjna projekt uchwały w sprawie audytu przyjęła jednogłośnie, 4 za.

Projekt uchwały

w sprawie powołania przez Radę Miasta Podkowa Leśna zespołu do określenia kryteriów wyboru audytora, który przeprowadzi w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audyt zewnętrzny organizacyjny, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”.

PROJEKT UCHWAŁY Komisji Rewizyjnej z dnia 19.06.2013 roku

UCHWAŁA NR …../……./2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………… 2013 r.

w sprawie powołania przez Radę Miasta Podkowa Leśna zespołu do określenia kryteriów wyboru audytora , który przeprowadzi w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audyt zewnętrzny organizacyjny, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”.

podstawa prawna: do uzupełnienia przez obsługę prawną RM

Rada Miasta uchwala:

§ 1

1. Powołanie zespołu do określenia kryteriów wyboru audytora. Zakres i tryb działania zespołu określa zał. nr do projektu uchwały.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK nr 1
do projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do określenia kryteriów wyboru audytora

Rada Miasta Podkowa Leśna powołuje 7 – mio osobowy zespół do określenia kryteriów wyboru audytora, który przeprowadzi w UM Podkowa Leśna audyt zewnętrzny organizacyjny procesu inwestycyjnego zadania pod nazwą „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej wraz z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”.
Audytor zostanie wyłoniony w procedurze zgodnie z obowiązującym prawem.

W skład zespołu wchodzą przewodniczący wszystkich komisji Rady Miasta:
KR – Adam Krupa
KBFiI – Helena Skowron
KKOSiSS – Maciej Foks
KŁPBiOŚ – Grzegorz Smoliński
Doraźnej Komisji ds. zmian w Statucie Miasta – Anna Łukasiewicz
oraz po jednym przedstawicielu wskazanym przez Radę Szkoły i Radę Rodziców.

W swoich pracach zespół może posiłkować się społeczną pomocą ekspertów w kwestiach istotnych dla prac zespołu, np. z dziedziny audytu, zamówień publicznych, itp.

Przewodniczący KR zwołuje pierwsze posiedzenie zespołu, na którym jego członkowie dokonują ze swego grona wyboru przewodniczącego do kierowania dalszymi pracami zespołu.

Postanowienia zespołu, wnioski i stanowiska przyjmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Posiedzenia zespołu odbywają się jawnie i są protokołowane.

Zespół jest zobowiązany przedłożyć Radzie Miasta swoje stanowisko w sprawie określenia kryteriów wybory audytora do 20.08.2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta jest zobowiązany do wniesienia stanowiska zespołu na Sesję Rady Miasta nie później niż do 15.09.2013 roku.

Przyjęcie przez Radę Miasta stanowiska zespołu jest równoznaczne z zakończeniem prac zespołu nie wymaga odrębnej uchwały RM.

UZASADNIENIE:

Na XXXI Sesji w dniu 13.06.2013 roku Rada Miasta Podkowa Leśna przyjęła Stanowisko w sprawie wprowadzenia w UM Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”.

W Stanowisku Rada Miasta zapisała udział radnych w wyborze audytora na etapie postępowania kwalifikacyjnego przy określaniu oczekiwanych kwalifikacji audytora.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 19.06.2013 roku, jako komisja wiodąca w kwestiach kontroli, zgodnie ze Statutem Miasta wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą i przyjęła jednogłośnie , 4 za, przedłożony Radzie Miasta projekt uchwały wraz z załącznikiem nr 1.

Zdaniem komisji zaproponowany skład zespołu gwarantuje pełną reprezentację Rady Miasta i bezpośredni przepływ informacji do komisji merytorycznych oraz umożliwia przedstawicielom samorządu szkolnego udział w pracach zespołu.

Terminy przyjęte w odniesieniu do zakończenia prac zespołu oraz przyjęcia przez RM sprawozdania dają możliwość Burmistrz Miasta do przeprowadzenia procedury wyłonienia audytora oraz zakończenia przez niego audytu do końca 2013 roku.

Projekt uchwały

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały

Projekt uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR ……/…../2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………………….. 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji
Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 37 i 39 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta (zał. nr 3 do uchwały nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna – Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. nr 79, poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej zmienionej uchwałą nr 16/IV/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej i uchwałą nr 105/XX/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia
20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt 1 ww. uchwały otrzymuje brzmienie:

„do Komisji Rewizyjnej:
Jarosław Kubicki, Adama Krupa, Helena Skowron, Grzegorz Smoliński, Agnieszka Świderska.”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZADANIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia
20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Wprowadzenie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej związane jest z rezygnacją radnej Anny Łukasiewicz i radnego Zbigniewa Bojanowicza z członkostwa w tej Komisji.
Wobec powyższego wnoszę o zmianę uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content