XXXI sesja

13 czerwca 2013 r.

Projekt uchwały

w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR ……../………/2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 3 „Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej” do uchwały nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku Rady Miasta Podkowy Leśnej
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowy Leśnej wprowadza się następujące zmiany:

§ 20 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący obrad może czynić umotywowane uwagi dotyczące tematu, formy
i czasu trwania wystąpienia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach–przywołać mówcę do porządku.
2. Jeżeli wypowiedź radnego lub innej osoby stanowi powtórzenie uprzednio zgłoszonych opinii, odbiega od przedmiotu obrad, uchybia ich powadze, narusza czyjekolwiek dobra osobiste albo łamie prawo, przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek radnych lub na wniosek osoby dotkniętej wypowiedzią, może w każdej chwili odebrać mówcy głos i może pouczyć, że mówca powinien odwołać wypowiedziane słowa, albo opuścić salę obrad.
3. Przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie sesji Rady każdej osobie, która swym zachowaniem zakłóca porządek albo uchybia powadze obrad.
4. Możliwe jest odwołanie się bezpośrednio do Rady, która rozstrzyga natychmiast sprawę w głosowaniu jawnym. W razie nierozstrzygnięcia decyzję podejmuje Przewodniczący.
5. Zapisy ust. 1-4 mają odpowiednio zastosowanie do Przewodniczących Komisji Rady podczas posiedzeń Komisji.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Dotychczasowe brzmienie zapisów dotyczących zachowania porządku w czasie obrad
na sesjach i komisjach Rady Miasta:
㤠20.
1.Przewodniczący obrad może czynić umotywowane uwagi dotyczące tematu, formy
i czasu trwania wystąpienia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach –przywołać mówcę do porządku.
2.Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego lub uczestnika sesji
w sposób oczywisty zakłócają obrady, uchybiają powadze sesji, bądź naruszają godność osobistą, przewodniczący może odebrać głos.
3. Radny pozbawiony głosu może odwołać się do rady. Odebranie głosu i odwołanie się
do rady powinny być odnotowane w protokole.
4. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali osobom spoza rady zakłócającym porządek obrad, naruszającym powagę sesji, bądź dobra osobiste osób oraz znieważających instytucje.”

proponujemy zastąpić następującym:
㤠20.
Przewodniczący obrad może czynić umotywowane uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpienia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach–przywołać mówcę
do porządku.
2. Jeżeli wypowiedź radnego lub innej osoby stanowi powtórzenie uprzednio zgłoszonych opinii, odbiega od przedmiotu obrad, uchybia ich powadze, narusza czyjekolwiek dobra osobiste albo łamie prawo, przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek radnych lub na wniosek osoby dotkniętej wypowiedzią, może w każdej chwili odebrać mówcy głos i może pouczyć, że mówca powinien odwołać wypowiedziane słowa, albo opuścić salę obrad.
3. Przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie sesji Rady każdej osobie, która swym zachowaniem zakłóca porządek albo uchybia powadze obrad.
4. Możliwe jest odwołanie się bezpośrednio do Rady, która rozstrzyga natychmiast sprawę
w głosowaniu jawnym. W razie nierozstrzygnięcia decyzję podejmuje przewodniczący.
5. Zapisy ust. 1-4 mają odpowiednie zastosowanie do przewodniczących komisji Rady podczas posiedzeń komisji.”

Potrzebę pilnego wprowadzenia zmian w obowiazującym statucie w proponowanym zakresie uzasadnia się koniecznością przekazania zdecydowanego sygnału radnym, mieszkańcom
i pracownikom urzędu, że dotychczasowe naganne praktyki nie są akceptowalne. Radni i inni uczestnicy spotkań mają prawo i obowiązek pracować na sesjach i na komisjach nie będąc narażeni na obraźliwe uwagi i zachowania ze strony osób zakłócających porządek.
W kontekście powtarzających się incydentów zakłócających przebieg sesji i komisji tematycznych oraz skarg radnych na zachowanie uczestników spotkań proponuje się zmianę regulaminu w zaproponowanym brzmieniu. Komisja statutowa pracuje nad nowelizacją statutu Miasta. Proponowane zapisy znowelizowanego statutu proceduralnie umożliwiają podjecie nieco dalej idących kroków by umożliwić przewodniczącym efektywne prowadzenie obrad sesji i komisji. W związku z powyższym Komisja statutowa zgłasza w trybie inicjatywy uchwałodawczej Projekt uchwały, wprowadzając tym samym porządkujące zmiany
do aktualnie istniejącego statutu w Regulaminie Rady Miasta stanowiącym załącznik nr 3.

Członkowie
Doraźnej Komisji Rady
dla opracowania projektu zmian
w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Projekt uchwały

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich

UCHWAŁA NR …..XXIX/2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia………. 2013r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. nr 5 poz. 13 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do zawarcia z Gminą Brwinów porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Brwinów wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich dotyczących linii komunikacyjnej Brwinów – Podkowa Leśna – Żółwin – Owczarnia, na terenie Miasta Podkowa Leśna.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uruchomienie linii autobusowych łączących obszar Gminy Brwinów: miasta Brwinów z miejscowościami Żólwin i Owczarnia wymaga zawarcia stosownego porozumienia, ponieważ autobusy te będą działać na obszarze więcej niż jednej Gminy. Całkowity koszt funkcjonowania tych linii będzie ponoszony przez Gminę Brwinów.

Kierownik Referatu
Gospodarki Miejskiej
/-/
Katarzyna Kowalewska

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

Zawarte w dniu ……………2013r. w Brwinowie pomiędzy:
Gminą Brwinów z siedzibą w Brwinowie, ul. Grodziska 12 reprezentowaną przez:
Arkadiusza Kosińskiego – Burmistrza Gminy Brwinów
a
Miastem Podkowa Leśna z siedzibą w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41 reprezentowaną przez: Małgorzatę Stępień-Przygoda – Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

regulujące zasady organizacji gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r.,
nr 5, poz. 13 ze zm.) pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna, w wykonaniu
uchwały nr …………………………………………. z dnia …………………Rady Miejskiej
w Brwinowie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów
a Miastem Podkowa Leśna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich
oraz
uchwały nr……………………………………………z dnia ……………… Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów
a Miastem Podkowa Leśna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

§ 1

1. Miasto Podkowa Leśna powierza Gminie Brwinów wykonywanie zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich dotyczących linii komunikacyjnej Brwinów – Podkowa Leśna – Żółwin – Owczarnia, która na terenie Miasta Podkowy Leśnej przebiega następującymi ulicami:
• Brwinowską (drogą powiatową),
• Lotniczą,
• Główną (na której znajduje się jedyny przystanek autobusowy i zawrotka),
• Lotniczą,
• Brwinowską,
• Jana Pawła II (drogą powiatową)
Gmina Brwinów przyjmuje to zadanie do wykonania.
2. Przejęcie przez Gminę Brwinów praw i obowiązków składających się na realizację zadań określonych w ust. 1 nastąpi w dniu 1 września 2013r..
3. Gmina Brwinów będzie pokrywała całkowity koszt obsługi linii komunikacyjnej o której mowa w ust.1.

§ 2

Rolę przewoźnika w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pełnić będzie przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę Brwinów w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm).

§ 3

1. Dla realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 przewoźnik oznaczony w § 2 będzie nieodpłatnie korzystał z przystanku autobusowego zlokalizowanego na ulicy Głównej
w Podkowie Leśnej .
2. Miasto Podkowa Leśna jest obowiązane do utrzymywania przystanku autobusowego
na swoim terenie w obecnie istniejącym stanie oraz w czystości w obrębie przystanku.
3. Miasto Podkowa Leśna zobowiązane jest do zamieszczania i utrzymywania w należytym stanie informacji dotyczącej rozkładu jazdy.

§ 4

W ramach uprawnień i obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 porozumienia, Gmina Brwinów przejmuje na siebie podejmowanie decyzji w sprawie wysokości opłat za przejazd.

§ 5

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania porozumienia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 6

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej
ze stron.

§ 8

Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

GMINA BRWINÓW MIASTO PODKOWA LEŚNA

Projekt uchwały

w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem jest Miasto Podkowa Leśna oraz warunków i zasad korzystania z tego obiektu.

UCHWAŁA NR …..XXIX/2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia………. 2013r.

w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem jest Miasto Podkowa Leśna oraz warunków i zasad korzystania z tego obiektu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. nr 5 poz. 13 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Określa się przystanek komunikacyjny na ulicy Głównej w Podkowie Leśnej, stanowiący własność Miasta Podkowy Leśnej, udostępniony operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom – przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, wykonującym regularnie przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2

Warunki i zasady korzystania z przystanku, którego właścicielem jest Miasto Podkowa Leśna
określono w załączniku nr1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR …..XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia ………… 2013r.

Warunki i zasady korzystania z przystanku, którego właścicielem jest Miasto Podkowa Leśna

§1

Z przystanku znajdującego się na ulicy Głównej w Podkowie Leśnej (droga gminna nr 150515W, numer przystanku 01) może nieodpłatnie korzystać wyłącznie operator publicznego transportu zbiorowego i przewoźnik – przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, wykonujący regularne i regularne specjalne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym posiadający potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym wyłoniony przez Gminę Brwinów w drodze przetargu.

§2

1. Z przystanku mogą korzystać wyłącznie upoważnieni przewoźnicy w celu umożliwienia wsiadania i wysiadania pasażerów.
2. Dopuszcza się zatrzymywanie, w obrębie przystanków, jednocześnie więcej niż jednego pojazdu, jeżeli warunki techniczne na to pozwalają.
3. Gmina Brwinów ma obowiązek przedłożenia rozkładów jazdy właścicielowi przystanku.
4. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas konieczny do obsługi pasażerów.
5. Pojazdy powinny zatrzymać się na wysokości znaku oznaczającego przystanek.
6. Przewoźnicy i operatorzy obowiązani są do korzystania z przystanku w sposób umożliwiający innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach.
7. Zabrania się ustawiania na przystanku dodatkowych słupków oraz umieszczania na nich reklam i innych informacji bezpośrednio nie związanych z realizacją przewozów.
8. Miasto Podkowa Leśna zobowiązane jest do utrzymywania w należytym stanie informacji dotyczącej rozkładu jazdy.

§3

Właściciel przystanku może odmówić zgody na dalsze korzystanie przystanku w przypadku stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa i organizacji ruchu w mieście.
Uzasadnienie
Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr5, poz. 13 ze zm. ) wprowadzono delegację dla organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały, przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, które udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom – przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.
Miasto Podkowa Leśna jest właścicielem jednego przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego na ulicy Głównej w Podkowie Leśnej ( droga gminna nr 150515W).
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Kierownik Referatu
Gospodarki Miejskiej
/-/
Katarzyna Kowalewska

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content