XXVII sesja

22 stycznia 2013 r.

Projekt uchwały

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok

Projekt uchwały  Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Załącznik nr 3  Załącznik nr 4

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

UCHWAŁA NR …../…../2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………….2013 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 40 ust. Statutu Miasta Podkowa Leśna – załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia
20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 79, poz. 1990 ze zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok, stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan pracy jest w trakcie opracowania przez Komisję

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

UCHWAŁA NR ……/……./2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………….. 2013 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm,) oraz § 40 ust. Statutu Miasta Podkowa Leśna – załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia
20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 79, poz. 1990 ze zm ), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok, stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan pracy jest w trakcie opracowania przez Komisję

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

UCHWAŁA NR ……/……/2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………………. 2013 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej
na 2013 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm,) oraz § 40 ust. Statutu Miasta Podkowa Leśna – załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990
ze zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok, stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podkowa Leśna,
18.01.2013 roku
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Podkowa Leśna
Bogusław JESTADT

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2013 ROK

1. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście – publicznego, drogowego, pożarowego,
energetycznego, ekologicznego.
2. Ocena stanu dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu drogowego w mieście oraz
monitorowanie działań UM związanych z jej uaktualnianiem i wdrażaniem.
3. Zapoznanie się i dyskusja nad wynikami analizy aktualności zagospodarowania
przestrzennego miasta.
4. Monitorowanie:
a) realizacji udrażniania i naprawy rowów odwadniających, przepustów i cieków
wodnych;
b) wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz programu
usuwania azbestu;
c) działań UM w zakresie zagospodarowania parków miejskich, terenu CKiIO ( b.MOK),
terenu szkoły samorządowej i innych terenów miejskich;
d) działań UM dotyczących ochrony środowiska, ochrony drzewostanu w mieście i Lesie
Młochowskim, w tym w szczególności pomników przyrody;
e) działań UM w zakresie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Programu
Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt Domowych.
5. Opiniowanie projektów uchwał i składanie wniosków na Sesje RM.
6. Opracowywanie i składanie wniosków bieżących komisji i wniosków budżetowych.

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

UCHWAŁA NR …../…../2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………. 2013 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm,) oraz § 40 ust.3 Statutu Miasta Podkowa Leśna – załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia
20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 79, poz. 1990 ze zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok, stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan pracy w trakcie opracowania przez Komisję

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

UCHWAŁA NR …../…../2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………….2013 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 40 ust. Statutu Miasta Podkowa Leśna – załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia
20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 79, poz. 1990 ze zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok, stanowiący załącznik niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie za 2012r
z działalności
Doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna
dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna
oraz Plan Pracy na 2013r.

Uchwałą nr 109/XXI/2012 z dnia 28 czerwca 2012r Rada Miasta powołała Doraźną Komisję Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej.
W skład Komisji wymienionej zostali powołani radni :
1. Anna Dobrzyńska-Foss,
2. Anna Łukasiewicz,
3. Zbigniew Jachimski,
4. Jarosław Chrzanowski,
5. Bogusław Jestadt.
Uchwałą nr 112/XXII/2012 z dnia 24 lipca 2012r Anna Łukasiewicz została powołana na Przewodniczącą Komisji.
Komisja została powołana w celu przeanalizowania obowiązującego statutu i opracowania projektu zmian. Działalność komisji ulegnie zakończeniu z chwilą uchwalenia przez Radę Miasta zmian statutu.

W 2012 r Komisja odbyła 7 spotkań w trybie dwutygodniowym.
I. 3 wrzesnia
– Omówienie harmonogramu i procedury opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej.
– Podział zadań pomiędzy członków Doraźnej Komisji.
– Wstępne zebranie uwag od członków Doraźnej Komisji.
II. 24 wrzesnia
– Uchwalenie regulaminu pracy komisji
– Analiza Statutu Miasta Podkowy Leśnej z uwzględnieniem zgłoszonych uwag i postulatów zmian.
III. 8 października
– Analiza Statutu Miasta Podkowy Leśnej z uwzględnieniem zgłoszonych uwag i postulatów zmian c.d.
Uwzględniając zgłaszane w procesie konsultacji uwagi , członkowie komisji zagłosowali za podjeciem prac nad przygotowaniem projektu Kodeksu Etyki dla radnych Podkowy Leśnej bieżącej kadencji.
IV. 29.pażdziernika
– Analiza Statutu Miasta Podkowy Leśnej z uwzględnieniem zgłoszonych uwag i postulatów zmian c.d.
V. 19 listopada
Zakończono omawianie projektu Kodeksu Etycznego i zadecydowano o przedstawieniu Radzie Miasta Projektu zmian w statucie Miasta wraz z dodatkowym dokumentem w postaci kodeksu etycznego Radnych Miasta Podkowa Leśna.
Zadecydowano o wprowadzeniu w projekcie statutu i rekomendowaniu Radzie Miasta zasady głosowania jawnego imiennego jako formy głosowania nad uchwałami.
VI. 26 listopada
– analiza Statutu i dalsze prace nad opracowaniem projektu.
VII. 3 grudnia
– analiza Statutu i dalsze prace nad opracowaniem projektu
Komisja zebrała uwagi oraz wnioski i przystąpiła do aktualizacji i ujednolicenia treści Statutu. Przewiduje się, że analiza i dostosowanie dotychczas obowiązującego Statutu, pod względem jego zgodności, do obowiązujących przepisów prawa i rozpatrywanie zgłoszonych do Statutu wniosków potrwa kilka miesięcy. Do końca grudnia 2012r opracowano wstępny Projekt Statutu oraz Projekt Kodeksu Etyki (bez rozdziału 4 tj „Prawo do informacji i zasad dostępu do dokumentów organów Miasta”).
Oba dokumenty przed przekazaniem do konsultacji radnym będą dopracowywane na styczniowych posiedzeniach Komisji. W 2013r Komisja przystąpi do opracowywania Regulaminów stanowiących załaczniki do Statutu (Regulamin Rady Miasta i Komisji Rewizyjnej). W 2013r przewiduje się zachowanie dotychczasowego trybu prac nad dokumentami.

Przewodnicząca Anna Łukasiewicz

Projekt uchwały

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2013 roku.

UCHWAŁA NR …………./2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………… 2013 r.

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane
w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2013 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, późn. zm.) w związku z art. 70 a ust 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm. ) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego
dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły,
wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych
kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) Rada Miasta
Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2013 rok następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, które będą
objęte dofinansowaniem:
1) studia uzupełniające magisterskie zgodne z wykształceniem lub potrzebami szkoły,
2) studia językowe – podyplomowe, magisterskie, licencjackie lub naukę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych – dające kwalifikacje do nauczania języków obcych w danym typie szkoły,
3)studia podyplomowe i doktoranckie nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami szkoły,
4) studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz zarządzania oświatą.

§ 2

1. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w 2013 roku w wysokości 70% ponoszonych przez nauczyciela opłat, nie więcej jednak niż 1.000,- zł za semestr.
2. Dofinansowanie o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest na wniosek nauczyciela
przez dyrektora placówki oświatowej.
3. Dyrektorzy placówek oświatowych zawierają umowy cywilno prawne z korzystającymi
z dofinansowania opłat, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 rok.

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych
prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2013

Zgodnie z zapisem art.70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przepisy wykonawcze do tego przepisu – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 marca 2002 r w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
( DZ.U. z 2002 r Nr 46, poz. 430)

Zgodnie z § 7 w/w rozporządzenia organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół
i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
Przedstawiona uchwała jest realizacją powyższego zapisu, została uzgodniona z dyrektorami
Miejskiego Przedszkola i Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.
Środki finansowe są zabezpieczone w planie na 2013r.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: plan 39444,- zł w tym:
na dofinansowanie dla nauczycieli za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach
kształcenia nauczycieli 5.000,- zł (nie wykorzystana kwota na w/w kształcenie zostanie
przeznaczona na inne formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli).

Dyrektor
/-/
Anna Markowicz

Projekt uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr 13/IV/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR …./……./2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………………….2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 13/IV/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diet za udział
w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmi) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 13/IV/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wysokość diet za pracę w Radzie Miasta Podkowy Leśnej
w następujących kwotach:
– dla Przewodniczącego Rady Miasta dieta miesięczna 1000 zł.
– dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta dieta miesięczna 625 zł.
– dla przewodniczących stałych i doraźnych komisji dieta miesięczna 570 zł.
– dla pozostałych radnych dieta miesięczna 440 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 24 lipca 2012 rok.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13/IV/2006
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diet
za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej

W związku z powołaniem w 2012 roku Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej oraz wyboru jej przewodniczącej, proponuję, aby w dietach za udział w pracach Rady uwzględnić również pracę przewodniczących doraźnych komisji Rady.
Wobec powyższego proszę o przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na partycypowaniu w kosztach realizacji budowy parkingu „Park & Ride”.

Projekt uchwały

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content