XXV sesja

6 grudnia 2012 r.

Projekt nr 130/2012

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.

Projekt nr 130/2012

Projekt nr 131/2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.

Projekt nr 131/2012

Projekt nr 132/2012

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień

Projekt nr 132/2012

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 130,131,132/2012

Projekt nr 133/2012

w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Projekt nr 133/2012

Projekt nr 134/2012

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2013 r.

Projekt nr 134/2012

Projekt nr 135/2012

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Miasta Podkowa Leśna

Projekt nr 135/2012

Projekt nr 136/2012

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy

Projekt nr 136/2012

Projekt nr 137/2012

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Projekt nr 137/2012

Projekt nr 138/2012

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Projekt nr 138/2012

Projekt nr 139/2012

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna

Projekt nr 139/2012

Projekt nr 140/2012

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content