XXIX sesja

w dniu 21 marca 2013 r.

Projekt uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013 – 2025

Projekt uchwały  Załącznik nr 1  Załącznik nr 2

Projekt uchwały

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok

Projekt uchwały  Załącznik nr 1  Załącznik nr 2

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na partycypowanie w kosztach realizacji budowy parkingu „Park & Ride”.

UCHWAŁA NR ……………….2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………………….

w sprawie wyrażenia zgody na partycypowanie w kosztach realizacji budowy parkingu „Park & Ride”.

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje.

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Porozumienia z WKD,
dot. Park&Ride przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna, w ramach którego Miasto poniesie koszty wycinki drzew i krzewów z działki nr ew. 1 obr. 11 w Podkowie Leśnej oraz we własnym zakresie wykona nasadzenia i pielęgnację drzew, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z decyzji Konserwatora Zabytków.

§ 2

Środki pieniężne na wykonanie prac opisanych w § 1 będą zagwarantowane w budżecie na 2013 r. w dziale 900, rozdz. 90004, § 4300.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Partycypowanie w kosztach budowy parkingu „Park&Rride przez WKD podyktowane jest ważnym interesem społecznym. Zgodnie z projektem do wycinki zakwalifikowano 33 drzewa ze względu na stan zdrowotny oraz dodatkowo 14 drzew, które kolidują z jezdnią manewrową. Ilość drzew do wycięcia zostanie zweryfikowana po uzyskaniu decyzji na wycięcie, wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Miasto dysponuje środkami w budżecie na wykonanie tych prac w dziale 900, rozdz. 90004, § 4300. Prace zostałyby wykonane w ramach rozstrzygniętego przetargu na utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta w 2013 r.
W mieście brakuje miejsc parkingowych. Budowa parkingu w centrum miasta przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna poprawi tę sytuację oraz wpłynie na bezpieczeństwo ograniczając niedozwolone parkowanie. Jest to inwestycja, która będzie służyła mieszkańcom Podkowy Leśnej korzystającym z punktów handlowych i usługowych w centrum miasta oraz pasażerom kolejki WKD, dojeżdżającym do pracy. Miasto nie dysponuje innym terenem, który mogłoby być przeznaczony pod budowę parkingu. Wykorzystanie do tego celu terenu kolejowego usytuowanego w centrum miasta jest optymalnym rozwiązaniem, a udział miasta w jego budowie w pełni uzasadniony.

Inspektor
/-/
Hanna Stefankiewicz

Projekt uchwały

w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA Nr ………..
RADY MIASTA ………..
z dnia ………..

w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. ) uchwala:
po zaopiniowaniu pozytywnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie i negatywnej opinii fundacji ochrony zwierząt i środowiska „Lex Nova”
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§1

Program ma zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych, to jest psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Miasta.
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. zwierzętach domowych (psach i kotach) – rozumie się przez to zwierzęta, będące
na utrzymaniu i pod opieką człowieka, przebywające wraz z człowiekiem w jego miejscu zamieszkania, w charakterze towarzysza;
2. bezdomnych zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe, które zostały porzucone przez właściciela, uciekły lub zabłądziły i nie jest możliwe ustalenie dotychczasowego opiekuna;
3. humanitarnym traktowaniu zwierząt – rozumie się przez to traktowanie, mające na uwadze potrzeby zwierząt, zapewniające mu ochronę i opiekę;
4. właściwych warunkach bytowania – rozumie się przez to opiekę nad zwierzęciem
i zapewnienie mu warunków niezbędnych do życia, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku.

§2

Program obejmuje:
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta, w szczególności poprzez:
1) miejsca w schronisku dla zwierząt w Milanówku ul. Brwinowska 48
(weterynaryjny numer identyfikacyjny 14058601 ) umowa GM/13/2013
z dnia 15 stycznia 2013 roku;
2) obligatoryjną kastrację i sterylizację zwierząt w schronisku w Milanówku
ul. Brwinowska 48 ( weterynaryjny numer identyfikacyjny 14058601 ), które we własnym zakresie zapewnia przedmiotową usługę ;
3) odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Podkowy Leśnej przez firmę AGOR- POMARZANY ul. Słowiańska 24 w Brwinowie ( 05-840), zgodnie z umową nr GM/12/2013 z dnia 15 stycznia 2013 oraz ewentualnym transportem do schroniska wskazanego w punkcie 1;
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) popularyzację i wprowadzanie mechanizmów zachęcających do dokonywania adopcji zwierząt (kastracja, sterylizacja psów i kotów oraz chipowanie psów).
2. Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych w szczególności poprzez:
1) sterylizację, kastrację psów i kotów;
2) dopuszczenie możliwości usypiania tzw. „ślepych miotów” kotów i szczeniąt psów,
w ciągu doby po urodzeniu, w przypadku, gdy posiadacz samicy z młodymi nie jest
w stanie zapewnić utrzymania nowonarodzonych zwierząt oraz nie jest w stanie zapewnić nowonarodzonym zwierzętom nowych opiekunów.
3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt zapewnia weterynarz Anna Laudańska, z którą Urząd Miejski w Podkowie Leśnej podpisał umowę z dnia 17 stycznia 2013 roku nr GM/14/2013 .

4. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie przez mieszkańców, po uprzedniej
sterylizacje lub kastracji na koszt Urzędu .
5. Nie wskazuje się gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z uwagi na brak zarejestrowanych siedzib stad zwierząt na terenie Podkowy Leśnej, jak również na brak gospodarstw rolnych.
6. Edukację mieszkańców Miasta w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.

§3

Funkcję koordynatora działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt pełni Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej poprzez pracowników Referatu Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta.

§4

Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą:
1. Referat Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Podkowy Leśnej, poprzez prowadzenie spraw związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt;
2. Schroniska dla zwierząt, w ramach podpisanej przez gminę umowy, które są zobowiązane do współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej i Lekarzami Weterynarii.
3. Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz.897 ze zm.)

§5

Współpraca podmiotów wymienionych § 4, ma na celu ograniczanie i zapobieganie bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez :
1. propagowanie ograniczania i kontrola rozrodczości zwierząt domowych, w tym psów i kotów;
2. propagowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, zwłaszcza kotów bezpańskich, posiadających opiekunów społecznych, jako najskuteczniejszych metod ograniczania bezdomności;
3. edukację mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania psów i kotów oraz obowiązków właścicieli wobec nich;
4. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Miasta, głównie poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt (adopcje).

§6

1.Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwalając budżet corocznie, będzie zapewniać środki
finansowe na realizację zadań Miasta związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.
2. Na rok 2013 zapewnia się środki w wysokości 53.000 zł brutto (dział 900 rozdz. 90013 § 4300).

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Podkowy Leśnej.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. ) Rada gminy wypełniając obowiązek, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W dniu 7 lutego 2013 roku ( wpływ na kancelarię18 lutego 2013 roku) został zaopiniowany pozytywnie program przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Podkowy Leśnej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie. W dniu 21 lutego pocztą elektroniczną wpłynął wniosek fundacji ochrony zwierząt i środowiska „Lex Nova‘’ opiniując negatywnie w.w. program.

Na rok 2013 zapewnia się środki w wysokości 53.000 zł brutto ( dział 900 rozdz. 90013 § 4300 ) w którym zwiera się :
– podpisana umowa ze schroniskiem w Milanówku na kwotę -21 900 zł brutto ;
– podpisana umowa z weterynarzem Panią Anną Laudańską na kwotę – 20 665 zł brutto ;
– podpisana umowa na wyłapywanie obezwładnianie i transport bezdomnych
zwierząt z terenu Podkowy Leśnej – na kwotę 9194,45 zł brutto;
– kwota 1240,55 zł brutto została przeznaczona na sprawy interwencyjne (dzikie zwierzęta).

Beata Piotrowska
Inspektor ds. zieleni i estetyki miasta

Projekt uchwały

w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2013 – 2015

UCHWAŁA Nr…………….
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia ……………

w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2013 – 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm./ Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Program Wspierania Rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2013 – 2015, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr……. Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia………

Program Wspierania Rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2013 – 2015

I. WSTĘP

Program Wspierania Rodziny wyznacza zespół planowanych działań mających na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w procesie przywracania zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania w szczególności poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach programu zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej.
Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do ukończenia 18 roku życia. Sprawowanie władzy rodzicielskiej polega na opiece i wychowaniu dziecka, dbałości o jego prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, umożliwieniu edukacji i rozwijaniu
talentów. Rodzice mają obowiązek chronić interesy dziecka, co w praktyce oznacza realizowanie zasady ochrony jego dobra. W sytuacji, gdy przez patologię w środowisku rodzinnym, nieudolność wychowawczą rodziców bądź pozostawanie w sytuacji kryzysowej, dobro to jest zagrożone, dziecko powinno być chronione przez władze publiczne.
Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny może zagrażać szereg czynników, wśród których istotną rolę odgrywają zjawiska patologiczne. Ich oddziaływanie czyni daną rodzinę dysfunkcjonalną, czyli taką, która nie potrafi sprostać swoim obowiązkom względem dzieci i innych członków rodziny oraz pomyślnie rozwiązywać problemów i sytuacji kryzysowych. Problemy występujące w takiej rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Alkoholizm, narkomania, przemoc, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, to główne problemy dezorganizujące życie rodzin, którym często towarzyszy również problem ubóstwa, czy długotrwałego bezrobocia.
Termin „rodzina niewydolna wychowawczo i społecznie” dotyczy tych rodzin, które nie radzą sobie z wypełnianiem funkcji rodzicielskich. Rodzice, którzy nie radzą sobie z wychowaniem dzieci, najczęściej stosują błędne przekonania dotyczące wychowania i opieki nad dzieckiem, nie rozumieją jego potrzeb. Przyczyn takiego stanu może być wiele: brak wzorców, wiedzy, umiejętności, niski poziom wykształcenia, deficyty intelektualne i emocjonalne, niekorzystna sytuacja zawodowa czy złe warunki materialno – bytowe. Rodzina niewydolna wychowawczo nie musi oznaczać patologii w sensie uzależnienia, przemocy czy zachowań kryminogennych.
W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi, moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Dlatego, jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawią się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. Rodziny takie wymagają stałego monitorowania przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników przychodni medycznych, policji, kuratorów sądowych oraz przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną.
Celem polityki prorodzinnej państwa z punktu widzenia ochrony dobra dziecka jest wspierania i pomoc ukierunkowana na przezwyciężenie trudności i usamodzielnienie poprzez wskazanie sposobów wyjścia z sytuacji kryzysowej i odpowiednie wsparcie.
Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy kierować się zasadą podstawowej roli rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcjach, należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie. Stąd założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej już na etapie, gdy problemy się zaczynają oraz eliminowanie sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę.

II. PODSTAWA PRAWNA

Program Wspierania Rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2013 – 2015 określa zadania własne gminy wynikające z:
1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.),
2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182)
3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),
4. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.),
5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124),
6. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),
7. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
8. Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Podkowa Leśna na lata 2007 – 2016.

III. CEL GŁÓWNY

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania.

IV. CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych poprzez:
a) wywiad środowiskowy w rodzinie przeżywającej trudności,
b) diagnozę mającą na celu rozpoznanie deficytów w zakresie pełnienia ról
rodzicielskich, zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w
rodzinie, środowisku szkolnym i rówieśniczym,
c) konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników mających wpływ
na dysfunkcjonalność rodziny.
2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez:
a) objęcie dożywianiem dzieci (w przedszkolu i szkołach),
b) monitorowanie zagrożeń dotyczących sytuacji zdrowotnej dzieci poprzez
kontakt i współpracę z placówkami służby zdrowia,
c) zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom.
3. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, zapewnienie
jej specjalistycznego poradnictwa i wsparcia poprzez:
a) umożliwienie rodzinom korzystania z pomocy asystenta rodziny, którego
zadaniem będzie korekcja zachowań, kształtowanie nowych nawyków oraz
wspieranie rodziny na każdej płaszczyźnie życia, mające na celu osiągnięcie
przez rodzinę podstawowego poziomu funkcjonalności i przywrócenie jej
umiejętności realizowania zadań na niej spoczywających,
b) umożliwienie rodzinom przeżywającym trudności korzystania z pomocy
rodzin wspierających, które przy wsparciu asystenta rodziny pomagają w opiece
i wychowywaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu
i wypełnianiu ról społecznych,
c) pomoc w dostępie rodzinom przeżywającym trudności do konsultacji i
specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego,
terapeutycznego, prawnego, itp.
4. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji
oraz rozwiązywanie już istniejących poprzez:
a) systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez
pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz
przedstawicieli innych zawodów kontaktujących się z rodziną,
b) motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz
ograniczenia bądź niwelowania własnych dysfunkcji, np. do współpracy z
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy Zespołem
Interdyscyplinarnym,
c) angażowanie i motywowanie rodzin oraz pomoc w dostępie do korzystania ze
specjalistycznego wsparcia dla rodziców w celu podniesienia umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności
za własną sytuację życiową czy dostarczenia wiedzy na temat prawidłowego
wypełniania obowiązków rodzicielskich,
d) współpracę z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym, w
szczególności ze szkołami, policją, placówkami służby zdrowia, sądem,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w celu poprawy sytuacji rodzinnej
pod względem zdrowotnym, materialnym i społecznym,
e) bieżące aktualizowanie strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w
Podkowie Leśnej w zakresie miejsc i form pomocy rodzinom będącym w
kryzysie.
5. Dążenie do reintegracji rodzin poprzez:
Pomoc rodzinie, z której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w
odbudowaniu odpowiedniego środowiska wychowawczego z poprawnymi
relacjami i rolami, pozwalającymi na powrót dzieci do rodziny naturalnej oraz
przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin, poprzez wsparcie asystenta
rodziny.

V. ADRESACI PROGRAMU

Rodziny wychowujące dzieci zamieszkałe na terenie Podkowy Leśnej dotknięte
przemocą, problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziny, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

VI. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki na realizację Programu będą pochodzić z budżetu miasta Podkowy Leśnej, dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

VII. REALIZATORZY PROGRAMU

Program Wspierania Rodziny będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej przy współpracy samorządu lokalnego, instytucji i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zajmujących się sprawami rodziny.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 ze zm./ do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich programów wspierania rodziny.

Podstawowym celem tej ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania rodziny. Nowy system ma za zadanie wzmocnić wsparcie rodzin dysfunkcyjnych, a w konsekwencji ograniczyć liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą lub innymi formami opieki. Celem szczególnym jest praca z rodziną naturalną, która powinna zapewnić dziecku stabilny rozwój w rodzinnym środowisku. Ustawa wprowadza na poziomie gminy nowe instytucje wsparcia rodziny, takie jak – asystent rodziny i rodzina wspierająca.

Program Wspierania Rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2013 – 2015, zakłada rozwój działań mających na celu wzmocnienie rodzin z grupy ryzyka; obecnie nie zakłada się powołania asystenta rodzinnego.

Kierownik OPS w Podkowie Leśnej
/-/
M.Matuszewska

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna.

Projekt uchwały

Projekt uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr 141/XXVIII/2013 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały

Projekt uchwały

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

UCHWAŁA NR ……/……/2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………. 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela pełnomocnictwa radcy prawnemu Jolancie Tarasiuk, wpisanej na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA 2638, do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi /imię i nazwisko strony zanonimizowano/ na bezczynność organu władzy publicznej: Rady Miasta/Burmistrza Podkowy Leśnej w przedmiocie wykonania wyroku – sygn. akt IV SA/Wa 95/13.

§ 2

Upoważnia Przewodniczącego Rady Miasta do wystawienia pełnomocnictwa radcy prawnemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 12 grudnia 2012 r. /imię i nazwisko strony zanonimizowano/ wystąpili do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą „na bezczynność organu władzy publicznej: Rady Miasta/Burmistrza Podkowy Leśnej w przedmiocie wykonania wyroku”. Skarżący zwrócili się do Sądu z prośbą „… o naznaczenie – na posiedzeniu niejawnym – terminu wykonania prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 1085/11.”. W cyt. wyroku WSA w Warszawie stwierdził nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „… w części tekstowej i graficznej w odniesieniu do ustaleń przyjętych dla działki o numerze ewidencyjnym 4 obręb 2 położonej przy ul. Gołębiej 1 a w Podkowie Leśnej, polegającej na oznaczeniu jej w planie symbolem 5ZP/UK, dla którego ustalenia określono w paragrafie 148 pkt 2 tej uchwały w związku z jej paragrafem 146 oraz paragrafem 147 ust. 1”.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekt uchwały

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę

Uchwała Nr ………………
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia ……….. 2013 r.

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Pani /imię i nazwisko strony zanonimizowano/

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z zm.) w zw. z art. 54 §2 Ustawy z dnia
30 sierpnia 200 2r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012, poz. 270 z zm.),

Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1

1. Postanawia upoważnić Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej do reprezentacji i zajęcia stanowiska (odpowiedzi) na skargę z dnia 18 lutego 2013 roku złożoną w dniu 25 lutego 2013 roku przez Panią /imię i nazwisko strony zanonimizowano/w sprawie uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej nr 85/XVII/2012 z dnia 09 lutego 2012 roku i uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej nr 98/XVIII/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

2. Treść odpowiedzi na skargę, o której mowa w ust. 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej do przekazania skargi wraz z aktami sprawy i niniejszą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ………… Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia …………………….

Podkowa Leśna …………. 2013 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
ul. Jasna 2/4
00-013 Warszawa

Skarżąca:
/imię i nazwisko strony zanonimizowano/
Organ: Rada Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna

Odpowiedź na skargę.

Działając na podstawie art. 54 §2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012r.; poz. 270 z zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142; poz. 1591 z zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej udziela odpowiedzi na skargę Pani /imię i nazwisko strony zanonimizowano/ z dnia 18 lutego 2013 roku (data otrzymania 25 lutego 2013 roku) dotyczącą uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej nr 85/XVII/2012 z dnia 09 lutego 2012 roku i uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej nr 98/XVIII/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej i wnosi o:
oddalenie skargi w całości na w/w uchwały.

Uzasadnienie.
W dniu 18 lutego 2013 roku (data otrzymania 25 lutego 2013 roku) Pani /imię i nazwisko strony zanonimizowano/ za pośrednictwem Rady Miasta Podkowy Leśnej złożyła skargę
do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Uchwałę nr 85/XVII/2012 z dnia 09 lutego 2012 r. Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej oraz na Uchwałę nr 98/XVIII/2012 Rady Miasta Podkowy z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
Na wstępie niniejszej odpowiedzi należy podkreślić, że skarżąca nie wezwała organu do usunięcia naruszenia prawa, które jej zdaniem zostało naruszone w w/w Uchwałach Rady Miasta Podkowa Leśna o czym mówi art. 101.1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r., Nr 142; poz. 1591 z zm.). Ustawodawca w cytowanym artykule mówi wprost, że najpierw organ naruszający prawo (czyjś interes) powinien być wezwany do dobrowolnego usunięcia naruszenia prawa. W niniejszym przepisie ustawodawca wskazuje, że skargę do Sądu Administracyjnego można wnieść dopiero po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.
Skarżąca naruszyła procedurę, polegającą na tym, że nie wezwała organu do usunięcia naruszenia prawa tylko bezpośrednio skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Odnosząc się do uzasadnienia skargi, zdaniem skarżącej w w/w uchwałach naruszone zostało prawo w sprawie zmiany przydziału lokalu mieszkalnego przez wprowadzenie współlokatora do pomieszczenia kuchennego przydzielonego skarżącej i nie udostępnienia łazienki do swobodnego korzystania.
W ocenie Rady Miejskiej argumenty przedstawione w skardze nie znajdują żadnego uzasadnienia.
Pismem Nr PiRM.7114.44.11 Urząd Miasta Podkowa Leśna zawiadomił skarżącą o komisyjnym otwarciu kuchni w lokalu nr 3 przy ul. Jaworowej 13 w Podkowie Leśnej w związku z podjęciem działań w celu udostępnienia ½ w/w pomieszczenia dla drugiej części lokalu. Z powodu braku użytkowania przedmiotowej kuchni od 18 lat przez skarżącą zaistniała także konieczność dokonania oględzin i określenia stanu technicznego. Obowiązkiem Miasta Podkowa Leśna jest zabezpieczenie i naprawa usterek, które mają wpływ na degradację lokali komunalnych w bezpośrednim sąsiedztwie drugiego lokalu, co uzasadnia podjęte przez Urząd działania.
Bezzasadne jest stwierdzenie skarżącej, że nigdy nie miała współużywalności kuchni – należy wyjaśnić, że kuchnia nigdy do tej pory nie była wspólnie użytkowana, lecz we wszystkich dokumentach istnieje zapis dotyczący wspólnej używalności kuchni, łazienki, wc, holu z lokalem sąsiednim (dec.II.GKM.41/43/75 z października 1975 r., umowa najmu Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Oddział Brwinów oraz przydziału lokalu przez Komendę Stołeczną.)
Ponadto należy z całą stanowczością podkreślić, że lokal nr 3 przy ul. Jaworowej 13 w Podkowie Leśnej nie jest lokalem służbowym – jak twierdzi skarżąca. Przedmiotowy lokal należy do zasobu mieszkaniowego Miasta Podkowy Leśnej. Miasto Podkowa Leśna utrzymuje budynek, pobiera czynsz i inne świadczenia. We wcześniejszym postępowaniu o czym doskonale wie skarżąca zostało to również potwierdzone przez Komendanta Powiatowego Policji.
Przedmiotem skargi było również wprowadzenie nowego lokatora po śmierci poprzedniego współlokatora. Na uwagę zasługuje fakt, że skarżąca nie jest upoważniona do decydowania o przydziale lokali w Mieście Podkowa Leśna. Są to kompetencje Burmistrza w oparciu
o opinie Komisji Mieszkaniowej.
Skarżąca w kierowanej skardze nie wykazała gdzie zostało naruszone prawo, przez organ. Wszelkie czynności dokonywane przez Miasto Podkowa Leśna były wykonywane
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Skarżąca o wszelkich działaniach Miasta Podkowa Leśna dotyczących spornego lokalu była korespondencyjnie z wyprzedzeniem zawiadamiana.
Organ w przedmiotowej sprawie nie naruszył prawa, natomiast skarżąca naruszyła procedury wynikające wprost z art. 101.1 Ustawy o samorządzie gminnym.
W tym stanie rzeczy wnoszę jak na wstępie.

Uzasadnienie

W dniu 25 lutego 2013 r. do Urzędu Miasta Podkowa Leśna wpłynęła skarga Pani /imię i nazwisko strony zanonimizowano/ kierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Rady Miasta Podkowa Leśna.
Zgodnie z art. 54 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012 r.,poz. 270 z zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej jest zobowiązana do przekazania przedmiotowej skargi właściwemu sądowi administracyjnemu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.
Stąd też podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Mecenas
/-/
Radosław Milczak

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony

Projekt nr 164/2013

UCHWAŁA NR / /2013
z dnia
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu w pasie 10m x 4m (40 m2) na działce nr 16/1 w obr. 3 w Podkowie Leśnej przy ul. Jaskółczej na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa polegającą na prawie posadowienia sieci gazowej DN 125 PE.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 92/XVIII/2012 z dnia 12 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2012 roku do Urzędu Miasta Podkowa Leśna wpłynęło pismo od Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o z prośbą o wydzierżawienie 10 m2 gruntu z działki 6/1 w obrębie 3 w Podkowie Leśnej przy ul. Jaskółczej.
Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy Warszawa planuje, na własny koszt, przebudowę gazociągu wraz z przyłączami i podziemnymi odcinkami instalacyjnymi, ze względu na zły stan techniczny sieci gazowej i zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji.
Dla prawidłowego przeprowadzenia powyższej inwestycji niezbędnym jest włączenie przebudowywanego gazociągu do istniejącej sieci gazowej na terenie dz. 6/1 w Podkowie Leśnej.
Rada Miasta w dniu 12 kwietnia 2012 r. podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat. W maju 2012 r. Mazowieckiej Spółce Gazownictwa został przekazany projekt umowy dzierżawy. Pismem z dnia 19 lipca 2012 r. MZG nie przyjęła umowy ze względu na zaproponowany przez Miasto czynsz dzierżawy (2400zł) i zaproponowała uznanie służebności przesyłu w zamian za opłatę jednorazową zgodną z wykonanym operatem szacunkowym. Pismem z 29 lipca 2012 Urząd Miasta zaproponował negocjacje w kwestii wysokości opłaty. W piśmie z 22 października 2012 r. MSG podtrzymała stanowisko w kwestii wykonania operatu szacunkowego nie zgadzając się z naszą opinią o zwyczajowej wysokości stawki za wydzierżawianie 1 m2 gruntu w wysokości od 10 zł/m do 20 zł/m2 i zaproponowała wykonanie operatu szacunkowego na ich koszt. 9 listopada 2012 r. UM Podkowy Leśnej przesłał pismo z prośbą o zaakceptowania wysokości opłaty za wykonanie operatu szacunkowego.
17 grudnia MSG sp. z o.o przysłała pismo, w którym wyraża zgodę na opłatę za służebność przesyłu w wys. 1000 zł + VAT.
9 stycznia U.M.P.L. potwierdził opłatę za służebność przesyłu w proponowanej przez MSG kwocie.
18 stycznia MSG poinformowała o zaistniałej pomyłce. Nie chodziło o opłatę za służebność przesyłu, tylko za wykonanie operatu.
Operat szacunkowy został zlecony, wykonany i przesłany MSG przez Urząd Miasta i ustanawia opłatę za służebność w wysokości 512 zł rocznie, bądź 6960 zł jednorazowo. W związku z powyższym proponuje się uchylenie uchwały o dzierżawie i podjęcie nowej w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.

Kierownik Referatu
Planowania i Rozwoju Miasta
/-/
M.Wdowiak-Wojtków

Projekt uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr 168/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna

Projekt 165/2013

UCHWAŁA NR …../……../2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………………….2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 168/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna

Na podstawie art.10 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się rozszerzyć współdziałanie pomiędzy Gminą Milanówek, Gminą Brwinów
i Gminą Podkowa Leśna, opisane w uchwale nr 168/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna – poprzez przystąpienie gminy Podkowa Leśna do realizacji umowy o partnerstwie dla realizacji projektu: pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzenie publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach działania na rzecz rozwoju miast przez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

§ 2

Wykonanie tej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 168/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna

W związku z planowanym udziałem Podkowy Leśnej wraz z Milanówkiem
i Brwinowem w konkursie w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” (w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014) i wiążącym się z tym przystąpieniem gminy Podkowa Leśna do realizacji umowy o partnerstwie dla realizacji projektu:
pn.: „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzenie publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w ramach działania na rzecz rozwoju miast przez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”
wnosi się o podjęcie przedmiotowego projektu uchwały.

Sekretarz Miasta
/-/
M. Górska

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content