XXIII sesja

27 września 2012 r.

Projekt nr 119/2012

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Projekt nr 119/2012

Projekt nr 120/2012

w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Projekt nr 120/2012

Projekt nr 121/2012

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Projekt nr 121/2012

Projekt nr 122/2012

w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe”

Projekt nr 122/2012  Załącznik do projektu nr 122/2012

Projekt nr 123/2012

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie miasta Podkowa Leśna

Projekt nr 123/2012

Projekt nr 124/2012

Stanowisko w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa

Projekt nr 124/2012

Projekt nr 125/2012

w sprawie ogólnodostępności kortu tenisowego w Podkowie Leśnej

UCHWAŁA INTENCYJNA
NR ……/…../…..
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………………

w sprawie ogólnodostępności kortu tenisowego w Podkowie Leśnej

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje dyrektora Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej do powszechnego udostępniania kortu tenisowego, który zostanie zrealizowany w ramach projektu pn.: „Budowa kortu tenisowego w Podkowie Leśnej” zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2012 r. wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, którym Miasto zostało zobowiązane do uzupełnienia w ciągu 14 dni wniosku w sprawie realizacji projektu pn.: „Budowa kortu tenisowego w Podkowie Leśnej” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata
2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Między innymi należy przekazać uchwałę intencyjną „zobowiązującą dyrekcję szkoły do powszechnego udostępniania kortu tenisowego”.
Podjęcie uchwały stanowi wymóg formalny przyznania pomocy finansowej.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content