XXII sesja

24 lipca 2012 r.

Projekt nr 116/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR …./…./2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………….. r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji
Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz § 37 ust. 9 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej
(zał. nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji – ……………………………………………..,”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z rezygnacją radnej Aliny Stenckiej z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej zachodzi konieczność wyboru nowej/-ego przewodniczącej/-ego tejże Komisji.
Wobec powyższego wnoszę o zmianę uchwały nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekt nr 117/2012

w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR …./…../2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………….r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady
dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz § 37 ust. 9 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej
(zał. nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Na przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej powołuje się radnego/-ą ………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z powołaniem przez Radę Miasta Podkowy Leśnej w dniu 28 czerwca 2012 r. Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej (uchwała nr 109/XXI/2012) radni wybierają przewodniczącego
ze składu osobowego niniejszej Komisji. Wybór przewodniczącego pozwoli rozpocząć prace Komisji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekt nr 118/2012

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Projekt nr 118/2012

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content