XXI sesja

28 czerwca 2012 r.

Projekt nr 110/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2011 rok

UCHWAŁA NR ……./………/2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………………2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2011 rok

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
W związku z powyższym wnoszę o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekt nr 111/2012

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok

UCHWAŁA NR ……./………/2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………………2012 roku

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2011 rok
2. sprawozdaniem finansowym za 2011 rok;
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;
4. informacją o stanie mienia Miasta Podkowy Leśnej;
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta należy
do wyłącznej właściwości rady gminy. W związku z powyższym wnoszę o podjęcie uchwały
w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady Miasta
B. Jestadt

Projekt nr 112/2012

w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR……../….. /…..
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………………………

w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Doraźną Komisję Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

§ 2

W skład Komisji wymienionej w § 1 zostali powołani radni :
1. …………………………………,
2. …………………………………,
3. …………………………………,
4. …………………………………,
5. …………………………………,
6. …………………………………. .

§ 3

Na Przewodniczącą /-ego Komisji powołuje się radną / radnego
……………………………………………….

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

W związku z potrzebą aktualizacji Statutu Miasta Podkowy Leśnej uchwalonego
w 2004 r. zachodzi konieczność powołania Doraźnej Komisji Rady, która m. in. powinna opracować regulamin pracy Rady. W związku z powyższym wnoszę o powołanie wyżej wymienionej Komisji.

Rady Miasta

Bogusłw Jestadt

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content