XX sesja

31 maja 2012 r.

Projekt nr 101/2012

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Uchwała Nr /XX/2012
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały;
2. Zmianie ulegają zapisy w tabeli nr 6 do uchwały budżetowej miasta na 2012 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
– w zakresie nazwy zadania w pkt 2 i 13,
– w zakresie planowanych nakładów w pkt. 6 i 13.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 21.751.375 zł, w tym:
– dochody bieżące bez zmian – 21.269.587
– dochody majątkowe bez zmian – 481.788
2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 26.046.323,17 zł, w tym:
– wydatki bieżące po zmianach – 19.870.282,17
– wydatki majątkowe bez zmian – 6.176.041,00
3. Deficyt budżetu miasta bez zmian wynosi 4.294.948,17 zł
4. Przychody budżetu miasta bez zmian wynoszą 4.662.873,17 zł, w tym:
– kredyty – 1.915.318,73
– wolne środki – 2.747.554,44
5. Rozchody budżetu miasta bez zmian wynoszą 367.925 zł, w tym:
– spłata kredytu – 367.925

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr /XX/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta:

– o 3.220 zł w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na wykonanie wyroku sądowego
w zakresie zapłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego;
– o 3.000 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” w związku z powierzeniem gminie nowych
zadań z zakresu realizacji ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej na opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka;

zmniejsza się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 6.220 zł w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” § 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”.

Pkt 2 Tabeli Nr 6 „Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku” do Uchwały Nr 79/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2012 r. otrzymuje brzmienie:

„Przebudowa ulic: 11-Listopada na odc. od Bukowej do Leśnej, remont chodnika na ul. Bukowej od Topolowej do 11 Listopada, budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Bukowej ze Wschodnią, remont chodnika na ul. Jeleniej na odc. od Króliczej do Myśliwskiej, przebudowa skrzyżowania ulic Bluszczowej, Parkowej i Kwiatowej bez zmiany nawierzchni jezdni ul. Bluszczowej, opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Kwiatowej na odc. od ul. Parkowej do granicy miasta z Owczarnią wraz ze zmianą organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Akacjowej na odc. od Wschodniej do Sosnowej i od Jana Pawła II do Świerkowej, wykonanie remontu ul. Akacjowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Wschodniej (nakładka asfaltowa)
(dział 600 rozdz. 60016 § 6050)”.

W Tabeli Nr 6 „Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku” do Uchwały Nr 79/XVI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2012 r. zmniejszono kwotę na zadanie inwestycyjne „Remonty w budynkach komunalnych” (pkt 6) o 45.000 zł i utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Budownictwo komunalne – budynek mieszkalny przy ul. Jaskółczej/Orlej” (pkt 13 tabeli). W 2012 roku za kwotę ok. 45.000 zł mają być wykonane prace przygotowawcze do realizacji inwestycji tj.: adaptacja projektu architektoniczno-budowlanego budynku mieszkalnego, mapy do projektowania, inwentaryzacja zieleni, badania geotechniczne gruntu opłata za wydanie warunków i przyłącze do sieci energetycznej.

W części opisowej do uchwały budżetowej zmieniono zapisy na str. 36 dotyczące remontów w budynkach komunalnych: Jaworowa 13 – wymiana instalacji wody zimnej, Jana Pawła II 29 – wymiana instalacji wod-kan, Akacjowa 39/41 – wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie więźby dachowej, Świerkowa 1 – podłączenie do kanalizacji miejskiej, remont
łazienek.
W części opisowej do uchwały budżetowej zmieniono zapisy na str. 37 dotyczące Studium: ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospod. Przestrzennego Miasta Podkowy Leśnej oraz zmiana w obowiązującym miejscowym planie m. Podkowa Leśna nie wymagające zmian w studium.

Projekt nr 102/2012

w sprawie zlecenia realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zadań wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Uchwała nr……
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia……

w sprawie zlecenia realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zadań wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 ze zm./ Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

§ 1

Zleca się Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do realizacji zadania wynikające z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 ze zm.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania.
Zadania pracy z rodziną zleca się Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

Projekt nr 103/2012

w sprawie przyjęcia Regulamin przyznawania dotacji w roku 2012 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej

Uchwała nr ……/……./2012
Rady Miasta w Podkowie Leśnej
z dnia ……………. 2012 r.

w sprawie przyjęcia Regulamin przyznawania dotacji w roku 2012 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.); Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Regulamin przyznawania dotacji w roku 2012 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1. do Uchwały nr …………/…………./2012 z dnia ……………. 2012r. Rady Miejskiej w Podkowie Leśnej

Regulamin przyznawania dotacji w roku 2012 w związku z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin dotyczący przyznawania dotacji na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej”, zwany dalej Regulaminem określa cele, zasady i tryb postępowania przy przyznawaniu i rozliczaniu środków finansowych na wykonanie zadania.

§ 2

1. Przedmiotem zadania jest pomoc Wnioskodawcom w realizacji przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu odpadów zawierających azbest które powstaną podczas wymiany pokryć dachowych budynków na terenie nieruchomości prywatnych zlokalizowanych na terenie Miasta Podkowa Leśna. Dotacje przyznawane na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmują koszty demontażu, transportu i przekazania odpadów do unieszkodliwienia.
2. Dotacje mogą być także przyznane w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zalegających na terenach prywatnych nieruchomości. W tych przypadkach dotacje przyznawane będą wyłącznie na prace związane z transportem i przekazaniem odpadów do unieszkodliwienia.
3. Dotacje mogą być także przyznane osobom fizycznym, które we własnym zakresie dokonały czynności demontażu lub transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
4. Dofinansowanie nie dotyczy kosztów związanych z zakupem i montażem nowych
pokryć dachowych oraz kosztów uzgodnień i sporządzania dokumentacji technicznej.
5. Zadania o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 realizowane będą przez wyspecjalizowaną firmę wyłonioną przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z zachowaniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zasady udzielania dofinansowania

§ 3

1. W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć stosowny wniosek. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji zadania stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
2. Wniosek podlega wstępnemu badaniu pod względem formalnym, które przeprowadza wyznaczony pracownik Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Za datę złożenia wniosku uważa się datę złożenia wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
3. Warunki przekazania dotacji w przypadku opisanym w §2 ust. 3:
1) złożenie wypełnionego wniosku (załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu)
2) przedstawienie przez wnioskodawcę faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych związanych z realizacją zadania oraz oświadczenie wnioskodawcy, że nie były i nie będą nimi rozliczane środki z innych źródeł dofinansowania,
3) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające wykonanie prac przez firmę posiadającą stosowne pozwolenia,
4) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające wykonanie prac objętych dofinansowaniem zgodnie z prawem na czas ich realizacji,
4. Refundacja poniesionych kosztów w przypadku opisanym w §2 ust. 3 dotyczy zwrotu kosztów obliczonych na podstawie wyszczególnionych ilości (m², MG) w dokumentach finansowych przedstawionych przez wnioskodawcę po stawkach oferowanych przez firmę o której mowa w §2 ust. 5.
5. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję w miarę posiadanych na ten cel środków przeznaczonych do wykorzystania w danym roku kalendarzowym. W przypadku braku środków na pokrycie zgłoszonego zapotrzebowania Komisja Zakwalifikuje wnioski do realizacji według kolejności wpływu.
6. Zadanie zostanie rozliczone w terminie do końca bieżącego roku.

Rozpatrywanie wniosku przez komisję.

§ 4

1. Najpóźniej w terminie do 4 czerwca 2012 r. zostanie przygotowana lista wniosków przeznaczonych do dofinansowania i przedstawiona do akceptacji Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

2. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z realizacji zadania do realizacji zadania zostaną zaproszeni Wnioskodawcy z listy rezerwowej.

§ 5

W przypadkach losowych dopuszcza się udzielenie dofinansowania w pierwszej
kolejności.

§ 6

Niniejszy regulamin zostanie zamieszczony na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowy Leśnej oraz na stronie internetowej miasta.

Załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania dotacji w roku 2012 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej

…………………….
Miejscowość i data
………………………………………..
Imię i nazwisko

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..
Adres

………………………………………..
Telefon
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna

Wniosek o demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej

Lokalizacja miejsca realizacji zadania ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Łączna wielkość zalegającego azbestu na nieruchomości:

Wielkość powierzchni przeznaczonej do odbioru w 2012 r. pokryć dachowych zawierających azbest występujących na posesjach:
1. zdemontowanych, zalegających na posesjach ……………………………….m²
2. do demontaży wywozu i utylizacji ……………………………….m²

Rodzaj wyrobu zawierającego azbest: (zaznaczyć „x”)

eternit falisty ……………..

eternit płaski ……………..

inny wyrób – (jaki?) …………………………
………………………………..
data i podpis wnioskodawcy

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej
w sprawie uchwalenia Regulamin przyznawania dotacji w roku 2012 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej

Mając na uwadze zapisy Planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Podkowa Leśna uchwalonego dnia 26 listopada 2009 r. przez Radę Miasta (Uchwała nr 145/XXXIII/2009) gmina ma obowiązek podejmować działania zmierzające do całkowitego usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 r. Jednocześnie plan zakłada realizację działań między innymi polegających na podjęciu działań w kierunku pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania.

Projekt nr 104/2012

w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego”

UCHWAŁA Nr ………………..
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia ……………….. r.

w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego.

§ 2

Załącznikiem do uchwały jest uzasadnienie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr….. z dnia ……… Rady Miasta Podkowy Leśnej

Uzasadnienie

Rada Miasta w Podkowie Leśnej uchwałą ……z dnia ……….opiniuje pozytywnie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego” przedłożony pismem z dnia 26 kwietnia 2012 roku WPN-I.6202.1.2012.AZ.

Proponowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie projekt zarządzenia w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego” jest zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym.

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Podkowy Leśnej opiniuje pozytywnie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego”.

Projekt nr 105/2012

w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna

U C H W A Ł A Nr …………………..
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia ………………………. 2012 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) .

Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Przystąpić do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna, zatwierdzonego Uchwałą nr 84/XIX/08 Rady Miasta z dnia 26 czerwca.2008r. , opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 50 poz. 1341 i 1342 z dnia 8.03.2004r

§ 2

Granicę obszaru objętego zmianą planu stanowi granica opracowania obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna, oznaczona na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały .

§ 3

Przedmiotem zmiany planu jest określenie nowych wskaźników intensywności zabudowy na terenach przeznaczonych w obowiązującym obecnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową oznaczonych symbolem MN i ML

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Po przeprowadzonej wnikliwej analizie wniosków mieszkańców w sprawie zmiany wskaźnika intensywności zabudowy na terenach ML i MN w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna uznano za zasadne przystąpienie do przeprowadzenie zmian zapisów planu w tym zakresie Obecnie obowiązujące w planie wskażniki. intensywności zabudowy nie uwzględniają w dostatecznym stopniu uwarunkowań stanu istniejącego, tj. istniejącej parcelacji na terenie miasta i mogą być zastosowane wyłącznie na terenach MN do działek o wielkości 1500 m2 i więcej / co stanowi 30% wszystkich działek MN w mieście / , a na terenach ML do działek o wiellkości 2000 m2 i więcej
/ co stanowi 40 % wszystkich działek ML na terenie miasta / Tak więc .obowiązujące ustalenia planistyczne w tym zakresie nie pozwalają zagospodarować racjonalnie około 60 % istniejących działek przeznaczonych po budownictwo mieszkaniowe. Przystąpienie do zmiany zapisów w planie w tym zakresie nie narusza ustaleń obowiązującego na terenie miasta studium zagospodarowania przestrzennego .
Sporządzenie zmiany planu umożliwi modernizację zabudowy wszystkim
właścicielom działek na terenie miasta i wpłynie korzystnie na podniesienie walorów
architektonicznych miasta – ogrodu.

Projekt nr 106/2012

w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

UCHWAŁA NR /…./2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………………2012 roku

w sprawie regulaminu głosowania w wyborach
ławników do sądów powszechnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070
z późn zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin głosowania w uzupełniających wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. zgodnie z brzmieniem załącznika
do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr 62/XIV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011 roku

Regulamin

głosowania w uzupełniających wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. przeprowadzonych na sesji w dniu ……………… 2011 r.

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

1. Radni, wybierają:
1) jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie;
2) jednego ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
2. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych 3-osobowa Komisja Skrutacyjna.

§ 2

1. Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania sporządzonych odrębnie dla każdego Sądu.
2. Kandydaci na ławników umieszczeni są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.
3. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, szczególnie pod kątem czy wszyscy kandydaci są na nich umieszczeni, opatruje karty pieczęcią Rady Miasta Podkowy Leśnej i rozdaje je radnym.

§ 3

Wyboru ławników dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, na sporządzonych według zasad niniejszego regulaminu wzorach kart do głosowania.

§ 4

1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania
i sporządza protokół.
2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.
3. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji.

Rozdział II
Zasady głosowania

§ 5

Karty do głosowania, sporządzone odrębnie dla każdego Sądu, według jednolitej formy, zawierają brzmienie: „Karta do głosowania w wyborach ławników do Sądu ……..
w ………….” oraz zamieszczone poniżej w kolejności alfabetycznej (nazwisko
i imię) zgłoszonych kandydatów na ławników. Obok, po imieniu każdego z kandydatów,
z prawej strony, w jednej linii umieszcza się jednakową kratkę.

§ 6

1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaków „x” w kratce, obok jednego nazwiska i imienia kandydata na ławnika, opowiadając się w ten sposób za jego wyborem.
2. Jeżeli radny, na karcie do głosowania:
1) nie postawił znaku „x” w kratce obok nazwiska i imienia żadnego kandydata;
2) postawił znak „x” przy większej liczbie nazwisk i imion kandydatów niż jedno
3) dokonywał skreśleń i poprawek
– jego głos uważa się za nieważny.
3. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Radę Miasta Podkowy Leśnej, są kartami nieważnymi.
4. Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę.

§ 7

1. Za wybranych na ławników uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów (znaków „x” w kratce przy nazwiskach i imionach tych kandydatów).
2. W przypadku, gdy w głosowaniu dwóch lub więcej kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów, przeprowadza się II turę głosowania spośród tych kandydatów.
3. W II turze głosowania Regulamin stosuje się odpowiednio jak przy I turze głosowania.
4. Jeżeli w II turze głosowania nie zostanie dokonany wybór ławnika poprzez uzyskanie większej ilości głosów jednego z kandydatów, Rada Miasta Podkowy Leśnej ponawia głosowanie dopóki nie dokona wyboru jednego z kandydatów.

§ 8

1. Komisja Skrutacyjna sporządza odrębne protokoły dla każdego Sądu,
w których określa co najmniej:
1) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;
2) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;
3) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;
4) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności);
5) liczbę kart nieważnych;
6) liczbę głosów nieważnych;
7) liczbę głosów ważnych;
8) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów
– a nadto stwierdza wynik wyborów.
2. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ
na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.
3. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika do Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Protokół
z ustalenia wyników głosowania w uzupełniających wyborach ławników do sądów powszechnych sporządzony na sesji w dniu ………………… 2012 r. na kadencję
od 2012 r. do 2015 r.

Komisja skrutacyjna w składzie:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny …………………………………………….;
(imię, imiona i nazwisko)
2) członek Komisji Skrutacyjnej – radny ……………………………………………………….;
(imię, imiona i nazwisko)
3) członek Komisji Skrutacyjnej – radny ……………………………………………………..
(imię, imiona i nazwisko)
po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:

1. Liczba radnych Rady Miasta Podkowy Leśnej obecnych na sesji uprawnionych
do głosowania: …………………….

2. Na ławników do Sądu ………………. w ……………… w zgłoszono kandydatury:
1) ………………………………………………;
(nazwisko i imię)
2) ………………………………………………;
(nazwisko i imię)
3) ………………………………………………;
(nazwisko i imię)
4) ……………………………………………….
(nazwisko i imię)

3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: …………….
4. Liczba kart wyjętych z urny: ………….. Różnica ilości kart wyjętych od liczby osób, którym wydano karty do głosowania powstała przypuszczalnie z powodu …………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Liczba kart nieważnych: …………….
6. Liczba głosów nieważnych …………….
7. Liczba głosów ważnych …………….
8. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów:

1) ……………………………………………… – oddano głosów …………….;
(nazwisko i imię)
2) ……………………………………….. ……. – oddano głosów …………….;
(nazwisko i imię)
3) ……………………………………………… – oddano głosów …………….;
(nazwisko i imię)
4) ……………………………………………… – oddano głosów ……………..
(nazwisko i imię)

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat/-ka:
………………………………………………………….;
(nazwisko i imię)

został/-a wybrany/-a na ławnika do Sądu ……………………… w ……………………………….

Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły/nie* zaszły następujące okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania: …………………………….
………………………………………………………………………………………………….

* W związku z tym, że kandydaci:
1) ………………………………………………………….;
(nazwisko i imię)
2) ………………………………………………………….;
(nazwisko i imię)
3) …………………………………………………………..; (…)
(nazwisko i imię)
uzyskali równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu ławnika, należy przeprowadzić II turę głosowania spośród tych kandydatów.

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat/-ka:

………………………………………………………….;
(nazwisko i imię)

został/-a wybrany/-a na ławnika do Sądu ……………………… w ……………………………….

Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły/nie* zaszły następujące okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania: ……………………………
………………………………………………………………………………………………….

* W związku z tym, że kandydaci:
1) ………………………………………………………….;
(nazwisko i imię)
2) ………………………………………………………….; (…)
(nazwisko i imię)
również w II turze głosowania uzyskali równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu ławnika, należy przeprowadzić kolejną turę głosowania zgodnie z procedurą przewidzianą w poprzednim głosowaniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ………………………
2) Członek Komisji Skrutacyjnej ………………………
3) Członek Komisji Skrutacyjnej ………………………
* – niepotrzebne skreślić

Projekt nr 107/2012

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie

Projekt ………/2012

UCHWAŁA NR …../……2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………… 2012 roku

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Na ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie w wyborach uzupełniających wybiera się:

………………………………………
(imię i nazwisko)

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie, najpóźniej do końca października 2011 r., niniejszej uchwały wraz z dokumentami ławnika, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

§ 3

Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASDNIENIE

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych zgłosił do Rady Miasta Podkowy Leśnej wniosek
o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r.
Rada Miasta Podkowy Leśnej wybiera 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Projekt nr 108/2012

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Projekt ………/2012

UCHWAŁA NR …../……2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………… 2012 roku

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Na ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyborach uzupełniających wybiera się:

………………………………………
(imię i nazwisko)

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania Prezesowi Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, najpóźniej do końca października 2011 r., niniejszej uchwały wraz z dokumentami ławnika, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

§ 3

Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych zgłosił do Rady Miasta Podkowy Leśnej wniosek
o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r.
Rada Miasta Podkowy Leśnej wybiera 1 ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content