XVIII sesja

12 kwietnia 2012 r.

Projekt Nr 93/2012

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Parkowej 19 w Podkowie Leśnej

UCHWAŁA NR / /2012
z dnia
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Parkowej 19 w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr ew. 66/1 i 66/2 w obr. 8, o numerze księgi wieczystej WA1G/00026057/0 przy ul. Parkowej 19 o pow. 1825 m2 wraz z budynkami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

UZASADNIENIE

Ze względu na zły stan techniczny budynku przy ul. Parkowej 19 całkowicie uniemożliwiający korzystanie z obiektu oraz konieczność natychmiastowego poniesienia znacznych nakładów finansowych na jego remont, których Miasto Podkowa Leśna nie posiada w Wieloletniej Prognozie Finansowej postanawia się o sprzedaży nieruchomości.
Tryb sprzedaży nieruchomości określa Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) a cena wywoławcza jest ustalona na podstawie operatu szacunkowego wartości nieruchomości wykonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Projekt Nr 94/2012

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat

UCHWAŁA NR / /2012
z dnia
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na wydzierżawienie bez przetargu Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. , na okres 25 lat, 10 m2 gruntu stanowiącego część nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 6/1 w obrębie 3, położonych przy ul. Jaskółczej w Podkowie Leśnej, będących własnością Miasta Podkowy Leśnej, celem wykonania wcięcia przebudowywanego rurociągu gazowego do istniejącego na terenie Podkowy Leśnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2011 roku do Urzędu Miasta Podkowa Leśna wpłynęło pismo od Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o z prośbą o wydzierżawienie 10 m2 gruntu z działki 6/1 w obrębie 3 w Podkowie Leśnej przy ul. Jaskółczej.
Mając na uwadze zapisy art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z dnia 4 czerwca 1997r.) Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy Warszawa planuje, całkowicie na własny koszt, przebudowę gazociągu wraz z przyłączami i podziemnymi odcinkami instalacyjnymi w Brwinowie ul. Wilsona, ze względu na zły stan techniczny sieci gazowej i zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji.
Dla prawidłowego przeprowadzenia powyższej inwestycji niezbędnym jest wcięcie przebudowywanego gazociągu do istniejącej sieci gazowej na terenie dz. 6/1 w Podkowie Leśnej.

Projekt Nr 95/2012

w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA Nr ………..
RADY MIASTA ………..
z dnia ………..

w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591ze zm), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. ) uchwala:
Po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie,
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§1

Program ma zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych, to jest psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Miasta.
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. zwierzętach domowych (psach i kotach) – rozumie się przez to zwierzęta, będące
na utrzymaniu i pod opieką człowieka, przebywające wraz z człowiekiem w jego miejscu zamieszkania, w charakterze towarzysza;
2. bezdomnych zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe, które zostały porzucone przez właściciela, uciekły lub zabłądziły i nie jest możliwe ustalenie dotychczasowego opiekuna;
3. humanitarnym traktowaniu zwierząt – rozumie się przez to traktowanie, mające na uwadze potrzeby zwierząt, zapewniające mu ochronę i opiekę;
4. właściwych warunkach bytowania – rozumie się przez to opiekę nad zwierzęciem
i zapewnienie mu warunków niezbędnych do życia, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku.

§2

Program obejmuje:
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta, w szczególności poprzez:
1) miejsca w schronisku dla zwierząt w Milanówku ul .Brwinowska 48
(weterynaryjny numer identyfikacyjny 14058601 ) umowa GM/10/2012
z dnia 13 stycznia 2012 roku;
2) obligatoryjną kastrację i sterylizację zwierząt w schronisku w Milanówku
ul. Brwinowska 48 ( weterynaryjny numer identyfikacyjny 14058601 ), które we własnym zakresie zapewnia przedmiotową usługę ;
3) odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Podkowy Leśnej przez firmę AGOR- POMARZANY ul. Słowiańska 24 w Brwinowie ( 05-840) zgodnie z umową nr GM/22/2012 z dnia 15 lutego 2012 oraz ewentualnym transportem do schroniska wskazanego w punkcie 1;
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) popularyzację i wprowadzanie mechanizmów zachęcających do dokonywania adopcji zwierząt (kastracja, sterylizacja psów i kotów oraz chipowanie psów).
2. Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych w szczególności poprzez:
1) sterylizację, kastrację psów i kotów;
2) dopuszczenie możliwości usypiania tzw. „ślepych miotów” kotów i szczeniąt psów,
w ciągu doby po urodzeniu, w przypadku, gdy posiadacz samicy z młodymi nie jest
w stanie zapewnić utrzymania nowonarodzonych zwierząt oraz nie jest w stanie zapewnić nowonarodzonym zwierzętom nowych opiekunów.
3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt zapewnia zleceniobiorca umowy na wyłapywanie i odławianie bezdomnych zwierząt
z terenu Podkowy Leśnej, zgodnie z umową z dnia 15 lutego 2012 roku nr GM/22/2012 ,
który zobowiązany jest do podpisania takiej umowy z weterynarzem ( umowa z dnia 02 stycznia 2012 roku z Panem Konradem Szymańskim lekarzem weterynarii prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych Lecznica dla zwierząt ul. Mszczonowska 20
w Nadarzynie 05-830).
4. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie przez mieszkańców, po uprzedniej
sterylizacje lub kastracji na koszt Urzędu .
5. Nie wskazuje się gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsc w cele zapewnienia
miejsca dla zwierząt gospodarskich z uwagi na brak zarejestrowanych siedzib stad zwierząt na terenie Podkowy Leśnej .
6. Edukację mieszkańców Miasta w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.

§3

Funkcję koordynatora działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt pełni Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej poprzez pracowników Referatu Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta.

§4

Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą:
1. Referat Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Podkowy Leśnej , poprzez prowadzenie spraw związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt;
2. Schroniska dla zwierząt, w ramach podpisanej przez gminę umowy, które są zobowiązane do współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej i Lekarzami Weterynarii.
3. Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz.2008 ze zm.)

§5

Współpraca podmiotów wymienionych §4, ma na celu ograniczanie i zapobieganie bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez :
1. propagowanie ograniczania i kontrola rozrodczości zwierząt domowych, w tym psów i kotów;
2. propagowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, zwłaszcza kotów bezpańskich, posiadających opiekunów społecznych, jako najskuteczniejszych metod ograniczania bezdomności;
3. edukację mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania psów i kotów oraz obowiązków właścicieli wobec nich;
4. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Miasta, głównie poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt (adopcje).

§6

1.Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwalając budżet corocznie, będzie zapewniać środki
finansowe na realizację zadań Miasta związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.
2. Na rok 2012 zapewnia się środki w wysokości 53.000zł. brutto (dział 900 rozdz.90013 § 4300).

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Podkowy Leśnej.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
do uchwały Nr ………./2012
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia ……………………2012r.

w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. ) Rada gminy wypełnia obowiązek, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W dniu 2 marca 2012 roku ( wpływ na kancelarię 09 marca 2012 roku) został zaopiniowany pozytywnie program przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Podkowy Leśnej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie.

Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej
Katarzyna Kowalewska

Projekt Nr 96/2012

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna.

UCHWAŁA NR ……………./2012 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ….. ………….. 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna.

Na podstawie przepisu art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się opłatę za 1m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna do odbiorców:
a) Taryfa I: woda dostarczona do odbiorców:
– cena za 1 m³ dostarczonej wody w wysokości: 2,20 zł plus obowiązujący podatek VAT.
b) Taryfa II: woda dostarczona do odbiorców korzystających z podliczników:
– cena za 1 m³ dostarczonej wody do spożycia i celów gospodarczych w wysokości: 2,20 zł plus obowiązujący podatek VAT,
– cena za 1 m³ dostarczonej wody wg wskazań podliczników w wysokości: 4,40 zł plus obowiązujący podatek VAT.

§ 2

Zatwierdza się opłatę za 1 m³ ścieków odprowadzonych do kanalizacji sanitarnej od odbiorców.
Taryfa za ścieki odprowadzone od odbiorców:
– cena za l m³ odprowadzonych ścieków w wysokości: 6,25 zł plus obowiązujący podatek VAT .

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ……………… 2012 r. i obowiązuje 1 rok.
2. Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków podlegają opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, na podstawie zasad określonych w art. 20 – 23 ustawy z dnia 7 czerwca.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2006r w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127/2006, poz. 886) po weryfikacji kosztów pod względem ich celowości przedkłada do zatwierdzenia taryfy.
Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne, ponieważ obowiązujące przepisy wymagają corocznego zatwierdzania nowych stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków komunalnych.
Opracowane taryfy będą obowiązywały na terenie miasta Podkowa Leśna po wejściu uchwały w życie przez 1 rok.

Projekt Nr 97/2012

w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym.

Projekt Nr 97/2012

Projekt Nr 98/2012

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. zgłoszonych w wyborach uzupełniających.

UCHWAŁA Nr ……./2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………2012 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. zgłoszonych
w wyborach uzupełniających.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
na kadencję od 2012 r. do 2015 r. zgłoszonych w wyborach uzupełniających w składzie:

1. ………………………………, przewodnicząca/-y Zespołu;
(imię, imiona, nazwisko)
2. ………………………………., sekretarz Zespołu;
(imię, imiona, nazwisko)
3. ………………………………., członek Zespołu;
(imię, imiona, nazwisko)
4. ………………………………., członek Zespołu;
(imię, imiona, nazwisko)
5. (…)

§ 2

Zadaniem Zespołu, którym mowa w § 1. jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta na sesji Podkowy Leśnej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r., w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.).

§ 3

Zespół działa do czasu dokonania wyboru ławników przez Radę Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Obsługę techniczna i administracyjną Zespołu zapewnia Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. zgłoszonych w wyborach uzupełniających.

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej o dokonanie wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r.:
– 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie,
– 1 ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Sądu Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych.
Uprawnioną do dokonania wyboru ławników do sądów powszechnych jest rada gminy. Procedura wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych jest taka sama
jak podczas wyborów, które odbywały się do końca października 2011 r.
Zadaniem rady gminy jest powołanie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników do sądów powszechnych, który oceni zgłoszenia kandydatów na ławników
w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Do 2 marca 2012 r. do Rady Miasta Podkowy Leśnej wpłynęły 4 zgłoszenia kandydatów na ławników, tj. Ewy Jankowskiej, Grażyny Wizner, Elżbiety Wolskiej-Zdunek
i Romana Zdunek.

Projekt Nr 99/2012

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.

UCHWAŁA Nr …/…/2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………/…….2012 r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji
o kandydatach na ławników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 162 § 9 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.
Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zasięga się od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję
od 2012 r. do 2015 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.):

1. Ewa Jankowska
2. Grażyna Wizner
3. Elżbieta Wolska-Zdunek
4. Roman Zdunek

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej do przesłania,
do Komendanta Stołecznego Policji łącznie z uchwałą danych osobowych o kandydatach o których mowa w ust. 1:
a) imię (imiona) i nazwisko;
b) nazwisko panieńskie;
c) imiona rodziców;
d) data i miejsce urodzenia;
e) miejsce zamieszkania;
f) nr PESEL.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji
o kandydatach na ławników.

W związku z w wyborami uzupełniającymi ławników do sądów powszechnych
na kadencję od 2012 r. do 2015 r. rada gminy przed dokonaniem wyboru zasięga
od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach, uzyskanej i sporządzonej
na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego. Do 2 marca 2012 r. wpłynęły 4 zgłoszenia kandydatów na ławników, które Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych Rady Miasta Podkowy Leśnej oceni w zakresie spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content