XLIV sesja

17 lipca 2014 r.

Projekt uchwały

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok

Projekt uchwały  Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Załącznik nr 3

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia gotowości wsparcia finansowego realizacji projektu.

Projekt uchwały

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR 207/XLIV/2014
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 17 lipca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Skargę mieszkańca miasta z dnia 23 czerwca 2014 r. dotyczącą: „Braku nadzoru nad pracą Referatu Gospodarki Miejskiej w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym
w Podkowie Leśnej oraz niewłaściwą gospodarką miejscami” uznaje się za bezzasadną,
z przyczyn określonych w uzasadnieniu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Podkowy Leśnej, zobowiązując ją do przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 207/XLIV/2014
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 17 lipca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Nawiązując do pisemnego wyjaśnienia Pani Burmistrz Małgorzaty Stępień-Przygody
z dnia 14.07.2014 r. odnoszącego się do skargi mieszkańca miasta z dnia 23 czerwca 2014 r. Komisja Rewizyjna stwierdza, że w zakresie braku nadzoru nad Referatem Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Podkowa Leśna skarga jest bezzasadna.

Jednocześnie odnosząc się do skargi na „niewłaściwą gospodarkę miejscami” na cmentarzu komunalnym w ocenie Komisji Rewizyjnej wymagałoby przeprowadzenia postępowania kontrolnego, zależnego od decyzji Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Załącznikiem do uzasadnienia jest pismo Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14.07.2014 r.

Anna Łukasiewicz
/-/
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 3 lipca 2014 r.

STANOWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ Z POSIEDZENIA
W DNIU 3 LIPCA 2014 ROKU

W dniu 23 czerwca 2014 roku do Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna p. Aliny Stenckiej wpłynęła skarga mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta. Przedmiotem skargi jest brak nadzoru Burmistrza Miasta nad pracą Referatu Gospodarki Miejskiej w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym w Podkowie Leśnej oraz niewłaściwa gospodarka miejscami.

Rozpatrzenie tak sformułowanej skargi wymaga przeprowadzenia postępowania kontrolnego.

Według wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Referatu Gospodarki Miejskiej Pani K. Kowalewskiej i Sekretarza Urzędu Miasta Pani M. Górskiej kontrola zarządcza prawowana jest przez Burmistrza Miasta w oparciu o Zarządzenia Nr 3/2011 z dnia
7 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej oraz Zarządzenia Nr 11/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej.

Z Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej wynika, że zarządzanie cmentarzem komunalnym podlega Referatowi Gospodarki Miejskiej.
W Urzędzie Miasta zatrudniony jest pracownik, w którego zakresie obowiązków znajdują się sprawy związane z bieżącym zarządem cmentarzem komunalnym. Od 2008 r. prowadzona jest przez Urząd Miasta księga elektroniczna sporządzona na podstawie spisu z natury.
Na cmentarzu komunalnym obowiązuje Regulamin cmentarza.

Komisja po zapoznaniu się ze skargą oraz wyjaśnieniami urzędników Urzędu Miejskiego, sformułowała następujące wnioski:

1.) Komisja prosi o sprawdzenie pod względem zgodności z obowiązującym stanie prawnym Uchwały nr 22/VII/2003 z dnia 11.04.2003 r. w sprawie opłat oraz ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej oraz Uchwały nr 175/XXXVII/2010 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej.

2.) Komisja prosi o zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych, w Biuletynie Miasta oraz na stronie internetowej informacji o zarządzaniu cmentarzem miejskim, w tym szczególnie o wprowadzonych w 2003 r. zmianach w numeracji grobów.

Jednocześnie Komisja zwraca się z prośbą o opinię prawną czy możliwy jest wtórny obrót miejscami pochówku na cmentarzu w Podkowie Leśnej, tj. odsprzedaż lub przekazanie praw do grobu innej osobie fizycznej.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.

_____________________________________

Dokumenty przeglądane na posiedzeniu:

Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia
7 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej

Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Uchwała nr 22/VII/2003 z dnia 11.04.2003 r. w sprawie opłat oraz ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej

Uchwała nr 175/XXXVII/2010 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej

Anna Łukasiewicz
/-/
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Odpowiedź Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do Komisji Rewizyjnej

Odpowiedź Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do Komisji Rewizyjnej

Stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 3 lipca 2014 r.

STANOWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ Z POSIEDZENIA
W DNIU 3 LIPCA 2014 ROKU

W dniu 23 czerwca 2014 roku do Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna p. Aliny Stenckiej wpłynęła skarga mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta. Przedmiotem skargi jest brak nadzoru Burmistrza Miasta nad pracą Referatu Gospodarki Miejskiej w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym w Podkowie Leśnej oraz niewłaściwa gospodarka miejscami.

Rozpatrzenie tak sformułowanej skargi wymaga przeprowadzenia postępowania kontrolnego.

Według wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Referatu Gospodarki Miejskiej Pani
K. Kowalewskiej i Sekretarza Urzędu Miasta Pani M. Górskiej kontrola zarządcza sprawowana jest przez Burmistrza Miasta w oparciu o Zarządzenia Nr 3/2011 z dnia
7 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej oraz Zarządzenia Nr 11/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej.

Z Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej wynika,
że zarządzanie cmentarzem komunalnym podlega Referatowi Gospodarki Miejskiej.
W Urzędzie Miasta zatrudniony jest pracownik, w którego zakresie obowiązków znajdują się sprawy związane z bieżącym zarządem cmentarzem komunalnym. Od 2008 r. prowadzona jest przez Urząd Miasta księga elektroniczna sporządzona na podstawie spisu z natury.
Na cmentarzu komunalnym obowiązuje Regulamin cmentarza.

Komisja po zapoznaniu się ze skargą oraz wyjaśnieniami urzędników Urzędu Miejskiego, sformułowała następujące wnioski:

1.) Komisja prosi o sprawdzenie pod względem zgodności z obowiązującym stanie prawnym Uchwały nr 22/VII/2003 z dnia 11.04.2003 r. w sprawie opłat oraz ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej oraz Uchwały nr 175/XXXVII/2010 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej.

2.) Komisja prosi o zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych, w Biuletynie Miasta oraz na stronie internetowej informacji o zarządzaniu cmentarzem miejskim, w tym szczególnie o wprowadzonych w 2003 r. zmianach w numeracji grobów.

Jednocześnie Komisja zwraca się z prośbą o opinię prawną czy możliwy jest wtórny obrót miejscami pochówku na cmentarzu w Podkowie Leśnej, tj. odsprzedaż lub przekazanie praw do grobu innej osobie fizycznej.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.

_____________________________________

Dokumenty przeglądane na posiedzeniu:

Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia
7 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej

Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Uchwała nr 22/VII/2003 z dnia 11.04.2003 r. w sprawie opłat oraz ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej

Uchwała nr 175/XXXVII/2010 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej

Anna Łukasiewicz
/-/
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content