XL sesja

3 kwietnia 2014 r.

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025

Projekt uchwały  Załącznik nr 1 do projektu uchwały  Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Projekt uchwały

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Projekt uchwały

Projekt uchwały

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Projekt uchwały

Projekt uchwały

zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

Projekt uchwały

Projekt uchwały

trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji

Projekt uchwały

Projekt uchwały

zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Grodzisk Mazowiecki a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Projekt uchwały

Projekt uchwały

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2014 r.

Projekt uchwały

Projekt uchwały

konsultacji projektu Statutu Miasta Podkowa Leśna z mieszkańcami Miasta Podkowy Leśnej

Projekt uchwały

Projekt uchwały

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna

Projekt uchwały  Wykaz poprzednich stawek  Analiza kosztów dostarczania wody do odbiorców i analiza kosztów odprowadzania ścieków

Projekt uchwały

zmiany uchwały nr 109/XXI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Projekt uchwały

Projekt uchwały

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

Projekt uchwały

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content