IX sesja

dnia 30 czerwca 2011 r.

Projekt nr 38/2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok.

Projekt nr 38/2011

Projekt nr 39/2011

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok

Projekt nr 39/2011

Projekt nr 40/2011

w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego.

Projekt nr 40/2011  Do projektu 40/2011 ekspertyza dendrologiczna

Projekt nr 41/2011

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Projekt nr 41/2011

Projekt nr 42/2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2016

Projekt nr 42/2011

Projekt nr 43/2011

w sprawie zawarcia porozumienia samorządowego w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

Projekt nr 43/2011

Projekt nr 44/2011

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025

Projekt nr 44/2011

Projekt nr 45/2011

w sprawie zmian w budżecie miasta

Projekt nr 45/2011

Projekt nr 46/2011

w sprawie nabycia przez Miasto Podkowa Leśna prawa użytkowania wieczystego działki nr ew. 66/2 w obr. 8 wraz z naniesieniami

Projekt nr 46/2011

Projekt nr 47/2011

w sprawie zmiany uchwały nr 202/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna

Projekt nr 47/2011

Projekt nr 48/2011

w sprawie zmiany uchwały nr 203/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmian opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna

Projekt nr 48/2011

Projekt nr 49/2011

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Projekt nr 49/2011

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content