II sesja

13 i 20 grudnia 2010 r.

5/2010

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR ……/II/2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………..2010 roku

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz § 39 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej (zał. nr 3 do uchwały Nr 66/VIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że powołano następujące stałe komisje Rady Miasta:

1. Komisję Rewizyjną,

2. Komisję …………………………………………………………………..,

3. Komisję …………………………………………………………………..,

4. Komisję …………………………………………………………………..,

5. Komisję …………………………………………………………………..,

6. Komisję ……………………………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9/2010

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

UCHWAŁA NR ……/II/2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………..2010 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej – Pani Małgorzaty Stepień-Przygody w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 5.900 zł,
2) dodatek funkcyjny – 1.900 zł,
3) dodatek specjalny – 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 3.120zł.

2. Ponadto Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały nr ……/II/2010
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Ustalenie wysokości uposażenia burmistrza jest wyłączną kompetencją rady gminy. Wysokość wynagrodzenia burmistrza określona jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dn. 8 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398).
Wynagrodzenie burmistrza składa się obligatoryjnie z:
– wynagrodzenia zasadniczego
– dodatku funkcyjnego
– dodatku specjalnego
– oraz dodatku za wysługę lat.

Proponujemy ustalenie wynagrodzenia dla Pani Małgorzaty-Stępień Przygody w wysokości:

Wynagrodzenie zasadnicze – 5.900 zł
Dodatek funkcyjny – 1.900 zł
Dodatek specjalny – 3.120 zł

9/2010

w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

UCHWAŁA NR …./……/2010
z dnia ……………2010 roku
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) w zw. z § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania
do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne w wysokości 300 km.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały

w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

Ryczałt samochodowy przysługuje pracownikowi gminy z tytułu używania własnych pojazdów – tu samochodów osobowych do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy. Koszty używania przez Burmistrza Miasta w celach służbowych do jazd lokalnych prywatnego samochodu pokrywa pracodawca.

6/2010

w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR ……/II/2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………..2010 roku

w sprawie powołania składów osobowych komisji
Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 37
i 39 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta (zał. nr 3 do uchwały
Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się składy osobowe komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej:

1. do Komisji Rewizyjnej
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. do Komisji …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. do Komisji ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. do Komisji …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

5. do Komisji …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

6. do Komisji …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7/2010

w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR …/II/2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………….. 2010 r.

w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji
Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz § 37 ust. 9 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej
(zał. nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej następujących radnych:

1. Komisji Rewizyjnej
…………………………………………………………………………………………………

2. Komisji …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

3. Komisji ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

4. Komisji …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

5. Komisji …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

6. Komisji …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content