XXXVI sesja Rady Miasta dnia 25 lutego 2010 roku

Projekt 142/2010

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2010

Uchwała Nr /2010
z dnia 2010 roku
Rady Miasta Podkowy Leśnej

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2010, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2010
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 2010 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Podkowy Leśnej na rok 2010

Głównym celem programu jest propagowanie modelu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogu, uzależnień i przemocy poprzez oddziaływanie profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzież oraz działania skierowane do osób dorosłych uzależnionych od alkoholu.

I. Program obejmuje cztery obszary działań:
1. profilaktyka – działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna
i zapobiegawcza,
2. pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu,
3. przeciwdziałania przemocy i agresji w rodzinie i w środowisku lokalnym,
4. ograniczanie dostępności napojów alkoholowych na terenie miasta.

II. Realizacja programu:

1. Profilaktyka – działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna
i zapobiegawcza, realizowana poprzez:
• wdrażanie profilaktyki, opartej o kształtowanie dojrzałych postaw i wartości oraz uzupełnianie szkolnych programów nauczania o wiedzę nt. szkodliwości alkoholu,
• prowadzenie punktu odrabiania lekcji dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
• organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
• wspieranie inicjatyw kulturalno – sportowych propagujących zdrowe spędzanie czasu wolnego,
• współdziałanie z sąsiednimi gminami, organizacjami społecznymi, szkołami i parafią św. Krzysztofa w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
• szkolenie własnej kadry realizatorów programów profilaktycznych (nauczyciele, instruktorzy),
• propagowanie regionalnych i ogólnopolskich programów i kampanii na rzecz ograniczania spożywania napojów alkoholowych,
• prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na rzecz profilaktyki uzależnień od alkoholu na terenie gminy oraz
w sąsiednich gminach i powiecie grodziskim.

2. Pomoc terapeutyczna realizowana poprzez:
• współpracę z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów
alkoholowych, pomocą psychospołeczną i prawną osobom uzależnionym (placówki odwykowe, poradnie uzależnień, grupy wsparcia, kuratorzy sądowi, placówki oświatowe, GKRPA gmin sąsiednich),
• wspieranie inicjatyw tworzenia grup samopomocowych osób i rodzin zagrożonych problemem alkoholowym poprzez finansowanie zajęć edukacyjnych, integracyjnych i rekreacyjnych,
• kierowanie osób uzależnionych na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu, kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawach obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

3. Przeciwdziałanie przemocy i agresji w rodzinie realizowane poprzez:
• koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę z:
1. Komisariatem Policji,
2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
3. przedstawicielami służby zdrowia,
4. poradnią uzależnień,
5. Sądem Rejonowym,
6. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim,
7. Gminnym Ośrodkiem Pracy z Rodziną w Brwinowie,
8. Domem dla Bezdomnych Matek z Dziećmi Wspólnoty „Chleb Życia” w Brwinowie (w przypadku konieczności udzielenia szybkiej pomocy) oraz szkołami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej,
• organizowanie wypoczynku dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie poprzez finansowanie kosztów turnusów wypoczynkowych i terapeutycznych,
• powszechne udostępnianie informacji o możliwościach uzyskania pomocy w najbliższych ośrodkach pomocy terapeutycznej.

4. Ograniczanie dostępności napojów alkoholowych realizowane poprzez
regularne (minimum 3 razy w roku) kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

III. Realizatorami programu są:

1. w zakresie profilaktyki – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeszkoleni pedagodzy szkolni, organizacje i podmioty posiadające udokumentowane kwalifikacje do przeprowadzania zajęć,
2. w zakresie prowadzenie punktu odrabiania lekcji – Zespół Szkół w Podkowie Leśnej,
3. w zakresie przeprowadzania rozmów motywujących do podjęcia leczenia – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnie Uzależnień,
5. w zakresie wydawania opinii o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6. w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – burmistrz miasta,
7. w zakresie ograniczania dostępności napojów alkoholowych – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

IV. Zasady finansowania programu:

1. Finansowanie realizacji zadań programu będzie dokonywane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia burmistrza miasta.
2. Zadania realizowane w ramach niniejszego programu mogą być również finansowane z dotacji celowych Wojewody Mazowieckiego, Ministra Sportu, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także darowizn, zapisów i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.

V. Zasady wynagradzania członków GKRPA

Ustala się miesięczną dietę dla przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 120 zł. (sto dwadzieścia zł.) brutto, a dla członków komisji w wysokości 100 zł. (sto zł.) brutto.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) rada gminy uchwala corocznie gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który określa sposób realizacji zadań gminy w tym zakresie.

Projekt 143/2010

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok.

UCHWAŁA NR …/…../2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……….. 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 a ust.1, 3 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm,) oraz § 40 ust. Statutu Miasta Podkowa Leśna – załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1999), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2009 rok stanowiące załącznik nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się Komisję Rewizyjną do przedkładania Radzie pisemnych protokołów
i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 144/2010

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok.

UCHWAŁA NR …/…../2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……….. 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 a ust.1, 3 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm,) oraz § 40 ust. Statutu Miasta Podkowa Leśna – załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1999), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2009 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 145/2010

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok.

UCHWAŁA NR …/…../2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……….. 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 a ust.1, 3 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 40 ust. Statutu Miasta Podkowa Leśna – załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1999), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2009 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza się plan pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 146/2010

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok.

UCHWAŁA NR …/…../2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……….. 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 a ust.1, 3 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 40 ust. Statutu Miasta Podkowa Leśna – załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1999), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2009 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza się plan pracy Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 147/2010

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok.

UCHWAŁA NR …/…../2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……….. 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 a ust.1, 3 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 40 ust. Statutu Miasta Podkowa Leśna – załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1999), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych
i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym Rady Miasta Podkowy Leśnej Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2009 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza się plan pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych
w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym Rady Miasta Podkowy Leśnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 148/2010

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

UCHWAŁA NR ……/……/2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia…………….. 2010 roku

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Nadać honorowe obywatelstwo Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Marii Iwaszkiewicz-Wojdowskiej – córce Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, wnuczce Stanisława Lilpopa – za kontynuację tradycji obywatelskiej aktywności, przekazywanej na rzecz społeczności podkowiańskiej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 149/2010

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

UCHWAŁA NR ……/……/2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia…………….. 2010 roku

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Nadać honorowe obywatelstwo Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Teresie Markowskiej – córce Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, wnuczce Stanisława Lilpopa – za kontynuację tradycji obywatelskiej aktywności, przekazywanej na rzecz społeczności podkowiańskiej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 150/2010

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

UCHWAŁA NR ……/……/2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia…………….. 2010 roku

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Nadać honorowe obywatelstwo Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – Krystynie Michałowskiej – córce Tadeusza Baniewicza – za kontynuację tradycji obywatelskiej aktywności, przekazywanej na rzecz społeczności podkowiańskiej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 151/2010

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

UCHWAŁA NR ……/……/2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia…………….. 2010 roku

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Nadać honorowe obywatelstwo Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – Jerzemu Regulskiemu – synowi Haliny i Janusza Regulskich – za kontynuację tradycji obywatelskiej aktywności, przekazywanej na rzecz społeczności podkowiańskiej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna