XXXV sesja Rady Miasta dnia 4 lutego 2010 roku

Projekt 135/2010

w sprawie zmiany Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r.w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok

UCHWAŁA Nr / /2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 04 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 151/XXXIV/2009
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia
2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r. zmianie ulega podstawa prawna podjęcia uchwały, która otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 )”.

§ 2

§ 15, pkt 4 Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r. otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

„4. udzielania w roku budżetowym 2010 pożyczek do łącznej kwoty 30.000 zł.”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2010
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 04 lutego 2010 r.

Dot. § 1 uchwały:
W podstawie prawnej podjęcia Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r. przywołuje się nową ustawę o finansach publicznych.

Dot. § 2 uchwały:
Zapis pkt 4 § 15 Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia
17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r. ulega skreśleniu, gdyż wymienione tam upoważnienia dla Burmistrza Miasta zapisane są w ustawie
o finansach publicznych jako ustawowe kompetencje organu wykonawczego w zakresie zmian budżetu i nie trzeba ich ponownie uchwalać.
Natomiast w to miejsce wchodzi zapis upoważniający Burmistrza Miasta do udzielania pożyczek. Możliwość taką przewiduje art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. I ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 za zm.) i art. 262 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). Pożyczki mogą być udzielane na zadania związane z realizacją zadań własnych gminy.

Projekt 136/2010

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Otwarty umysł” oraz zabezpieczenia środków na jego realizację w budżecie gminy.

Projekt nr……..
UCHWAŁA NR …./……./2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………… 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Otwarty umysł” oraz zabezpieczenia środków na jego realizację w budżecie gminy.

Na podstawie: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Miasto Podkowa Leśna wyraża wolę realizacji przez Urząd Miasta oraz Zespół Szkół w Podkowie Leśnej projekt pt. „Otwarty umysł” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
2. Projekt polega na organizacji cyklu zajęć pozalekcyjnych (z j. angielskiego, informatyki, historii, przyrody, matematyki, nauk humanistycznych, astronomii
i chemii dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2010/2011).
3. Ogólna wartość projektu wynosi 144.972 zł (sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote), w tym dotacja z funduszy UE wynosi 140.621 zł (sto czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych). Wkład własny do projektu wynosi 4.351 zł (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych)
4. Miasto Podkowa Leśna przewiduje zabezpieczenie środków na realizację projektu w budżetach Miasta na lata 2010 i 2011 w odrębnych uchwałach budżetowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e
do projektu Uchwały nr ………

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Otwarty umysł” oraz zabezpieczenia środków na jego realizację w budżecie gminy.

Urząd Miasta Podkowy Leśnej oraz Zespół Szkół Samorządowych złożył 25 maja 2009 r. wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W dniu ……….. otrzymał pismo z Mazowieckiej Jednostki Wdrażanie Programów Unijnych w Warszawie informujące o możliwości zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pt. „Otwarty umysł” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Tylko przy wsparciu środków stanowiących dotację z UE oraz zadeklarowanie wkładu własnego możliwa jest realizacja ww. projektu. Przyjęcie uchwały stanowi wymóg formalny zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie gminy oraz jest warunkiem wymaganym do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Projekt 137/2010

w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej.

UCHWAŁA NR …../………./2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………… roku

w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej.

Na podstawie przepisu art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996r. (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 4 ) Rada Miasta uchwala co następuje :

§ 1

Miejsce w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej może zostać sprzedane osobom zamieszkałym na terenie Podkowy Leśnej, Żółwina, Tereni, Owczarni, Kopani.

§ 2

Miejsce w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej może zostać sprzedane tylko w przypadku zgonu osób wymienionych w § 1.

§ 3

Ustala się opłatę za wykupienie 1-go miejsca w istniejącym kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej w kwocie 2 500 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Projekt 138/2010

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr ………..
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia………………..

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna

Na podstawie przepisu art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust 1-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity : Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm. ) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala co następuje :

§ 1

Zatwierdza się opłatę za 1m³ wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna, zużywaną dla celów gospodarstw domowych, instytucji użyteczności publicznej oraz podmiotów gospodarczych.

a) Taryfa I : woda dostarczona do gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej
– cena za 1m³ dostarczonej wody w wysokości: 2,50 zł. plus VAT 7% = 2,68zł.

b) Taryfa II : woda dostarczona do gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej korzystających z podliczników

– cena za 1 m³ dostarczonej wody do spożycia i celów gospodarczych w wysokości:
2,50zł. plus VAT 7% = 2,68zł,
– cena za 1 m³ dostarczonej wody wg wskazań podliczników w wysokości:
4,00.plus VAT 7% = 4,28zł.

c) Taryfa III : woda dostarczona do podmiotów gospodarczych

– cena za 1 m³ dostarczonej wody w wysokości: 3,50zł. plus VAT 7% = 3,75zł.

§ 2

Zatwierdza się opłatę za 1m³ ścieków odprowadzonych do kanalizacji sanitarnej z gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej oraz podmiotów gospodarczych.

a) Taryfa I : ścieki odprowadzone z gospodarstw domowych i instytucji użyteczności
publicznej
– cena za 1m³ odprowadzonych ścieków w wysokości: 4,50 zł. plus VAT 7% = 4,82zł.
b) Taryfa II: ścieki odprowadzone od podmiotów gospodarczych
– cena za 1m³ odprowadzonych ścieków w wysokości: 5,50 zł. plus VAT 7% = 5,89 zł.

§ 3

Opłaty w wysokości ustalonej w § 1 i 2 obowiązują przez 1 rok od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 4

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od daty podjęcia uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie : zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
w mieście Podkowa Leśna.

Podjęcie uchwały jest konieczne, ponieważ obecne przepisy wymagają zatwierdzania co roku nowych stawek, z mocą obowiązywania na 1 rok.

Projekt 139/2010

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat

UCHWAŁA NR / /2010
z dnia
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu z panią Marią Domańską na okres pięciu lat, lokalu o powierzchni 84,69 m2 wraz z tarasem o powierzchni 33 m2 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 38 w obrębie 11 przy ul. Jana Pawła II 3a w Podkowie Leśnej, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 24716 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim – w celu prowadzenia przez najemcę małej gastronomii i klubo-kawiarni. Rada Miasta Podkowy Leśnej wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dotychczasowa umowa najmu zawarta została po przeprowadzeniu przetargu i obowiązuje do dnia 7 sierpnia 2010 r.
Pani Maria Domańska pismem z dnia 05 listopada 2009r. zwróciła się do Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z prośbą o przedłużenie czasu obowiązywania umowy najmu zawartej w dniu 9 sierpnia 2005r. i trwającej do 7 sierpnia 2010 r. na okres kolejnych 5 lat. Prośba dotychczasowego najemcy o podjęcie uchwały przed czasem wygaśnięcia dotychczas obowiązującej umowy wiąże się z koniecznością poczynienia kolejnych inwestycji w budynku. Lokal wymaga odnowienia i dalszej modernizacji. Ponoszenie kolejnych nakładów, bez posiadania gwarancji wynajmu wiąże się dla najemcy z bardzo dużym ryzykiem, którego nie chce ponieść.
Wynajęty lokal zaadoptowany został na potrzeby kawiarni. Lokalizacja kawiarni w centrum miasta, w bliskiej odległości od przystanku kolejki WKD spełnia oczekiwania mieszkańców Podkowy Leśnej. Szeroka oferta kulinarna i cenowa zaspokaja potrzeby osób o zróżnicowanych dochodach. Jest miejscem spotkań towarzyskich i kulturalnych mieszkańców, którzy w miłej atmosferze wraz z rodziną i przyjaciółmi mogą spędzić czas – szczególnie, że kawiarnia sąsiaduje z ogrodem „Matki i dziecka” gdzie matki doglądając swoje bawiące się pociechy spędzają czas przy herbacie. Działalność „Werandy & Cafe” jest pozytywnie oceniana prze znaczną część mieszkańców naszego miasta.
Ważnym jest również ekonomiczny aspekt dalszej kontynuacji funkcjonowania tego lokalu. Jest tam obecnie zatrudnionych ok. 10 pracowników – mieszkańców Podkowy Leśnej. Są to osoby z grup społecznych szczególnie narażonych na bezrobocie – w wieku 20-25 lat oraz w wieku przedemerytalnym.
Mając na uwadze dobrą współpracę z panią Marią Domańską i korzyści z niej wynikające wnosimy o podjęcie uchwały na wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu na kolejne pięć lat w trybie bezprzetargowym. Wydanie takiej zgody zwiększa stabilność ekonomiczną, pozwala na rozwinięcie działalności, co skutkuje uzyskaniem pewności przy zapłacie czynszu i zwiększeniu wpływów podatkowych.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna