XXXIX sesja Rady Miasta dnia 29 kwietnia 2010 roku

Projekt 161/2010

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok

UCHWAŁA NR ……. /……/2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………………2010 roku

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249 poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z wykonania budżetu na 2009 rok oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna za 2009 rok,

Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej na rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium
z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta, należy do wyłącznej właściwości rady gminy. W związku z powyższym na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2009 r. wnoszę o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Projekt 162/2010

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2010 roku.

UCHWAŁA NR …………./2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………… 2010 r.
w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych
prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2010 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, późn. zm.) w związku z art. 70 a ust 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm. ) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego
dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły,
wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych
kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) Rada Miasta
Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na 2010 rok następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, które będą
objęte dofinansowaniem:
1) studia uzupełniające magisterskie zgodne z wykształceniem lub potrzebami szkoły,
2) studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub
prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami szkoły.

§ 2

1. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w 2010 roku w wysokości 70% ponoszonych przez nauczyciela opłat, nie więcej jednak niż 1.000,- zł za semestr.
2. Dofinansowanie o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest na wniosek nauczyciela
przez dyrektora placówki oświatowej.
3. Dyrektorzy placówek oświatowych zawierają umowy cywilno prawne z korzystającymi
z dofinansowania opłat, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej i Dyrektorom
placówek oświatowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 rok.

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych
prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2010

Zgodnie z zapisem art.70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przepisy wykonawcze do tego przepisu – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 marca 2002 r w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
( DZ.U. z 2002 r Nr 46, poz. 430)

Zgodnie z § 7 w/w rozporządzenia organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół
i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
Przedstawiona uchwała jest realizacją powyższego zapisu, została uzgodniona z dyrektorami
Miejskiego Przedszkola i Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.

Projekt 163/2010

w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XXV/2008r z dnia 18 grudnia 2008r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne.

UCHWAŁA Nr ……./…………/10
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………… 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XXV/2008r z dnia 18 grudnia 2008r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne.

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm) – Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 109/XXV/2008r z dnia 18 grudnia 2008r w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych
i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne wprowadza się następujące zmiany :

1. Rozdział 4 otrzymuje brzmienie :” Tryb rozliczania i kontroli udzielonej dotacji”.
2. § 7 ust. 1 lit. „a” otrzymuje brzmienie: „liczbie uczniów w każdym miesiącu otrzymania dotacji za okres od początku do końca minionego roku kalendarzowego oraz informacja o wykorzystaniu dotacji”,
3. załącznik nr 2 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. w § 7 dodaje się ust. 6-18 w następującym brzmieniu:
„ ust. 6 Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Podkowy Leśnej, zwani dalej „kontrolującymi”, mogą dokonywać kontroli w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach, zwanych dalej „kontrolowanymi”, obejmującej:
1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach,
2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi
w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy.
ust.7 Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.
ust.8Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające:
1) numer upoważnienia;
2) imię i nazwisko kontrolującego;
3) nazwę i adres kontrolowanego;
4) temat kontroli;
5) termin ważności upoważnienia.
ust.9Upoważnienie, o którym mowa w ust. 8, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.

ust.10 Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
ust.11Protokół kontroli zawiera:
1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz
imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3) imiona i nazwiska kontrolujących;
4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych
nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;
6) opis załączników do protokołu;
7) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń
i składania wyjaśnień do protokołu;
8) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu;
9) parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.
Ust.12 Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o których mowa w ust. 14.
Ust.13 Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
Ust.14 W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 13, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
Ust.15 W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.
Ust.16 Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.
Ust.17 O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.
Ust.18 Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 3

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr……………… z dnia………….

* ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA
PODKOWA LEŚNA ZA …………………………….ROK
Nazwa i adres szkoły/placówki uprawnionej do otrzymywania dotacji
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Część A
Wyszczególnienie
I II III
IV V VI VII VIII IX X XI XII
Liczba uczniów
zgłoszona do przekazanej
dotacji
Faktyczna liczba
uczniów w danym miesiącu
Różnica
( +, -)
Kwota dotacji na jednego ucznia
Dotacja przekazana za
dany miesiąc
Dotacja należna za dany miesiąc
Różnica
( +, -)

Rozliczenie …………roku

Dotacja przekazana ……………………………….

Dotacja należna ……………………………….

Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości …………………………

Zobowiązania miasta Podkowa Leśna z tytułu uzupełnienia dotacji …………………..

Część B
Informacja o wykorzystaniu dotacji
Kwota otrzymanej dotacji
Ogółem ……………………….. (słownie: ……………………….………………………………………………………………………)
Wykorzystanie dotacji (w rozbiciu na rodzaje wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji)
L.p. Rodzaje wydatków finansowanych w ramach dotacji (dotyczy tylko wydatków związanych z działalnością dotowanej szkoły lub placówki) Wysokość poniesionych wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji
1 Wynagrodzenia pracowników
2 Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)
3 Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii
4 Zakupy wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych
5 Remonty
6 Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń
7 Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych, przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej
Ogółem
Kwota niewykorzystanej dotacji
Ogółem …………………..……….. (słownie: ………………………………………………………………………………………….)
Część C
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 114).
Czytelny(e) podpis(y) składającego(ych) informację

Miejscowość, data

………………………………………………………………………
(podpis i pieczątka upoważnionej osoby)

*Termin składania rozliczenia do dnia 15 stycznia.

Projekt 164/2010

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

Uchwała nr ………..
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia …………………..

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się podział miasta Podkowa Leśna na 2 stałe obwody głosowania, określając ich numery i granice, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Miasta Podkowy Leśnej nr 203/XII/2006 z dnia
7 września 2006 r. w sprawie zmian opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

Projekt uchwały ma charakter porządkujący i jest zgodny z zaleceniami Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie. Zmiana w uchwale polegać ma jedynie na wykreśleniu adresów siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. Rada Miasta w uchwale dokonuje podziału na stałe obwody głosowania, a te pozostają bez zmian.
Informację o wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych dla danych wyborów podaje burmistrz w formie obwieszczenia. W planowanych wyborach w 2010 r. nie przewiduje się zmian siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w Podkowie Leśnej. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

Projekt 165/2010

U C H W A Ł A N R ……… /2010 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia ………………………………… 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację dokumentacji projektowej budowy parkingu
„ park & ride ”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Porozumienia z WKD, w ramach którego Miasto Podkowa Leśna wykona z własnych środków projekt parkingu przy stacji kolejki WKD – Podkowa Leśna Główna.

§ 2

Środki na wykonanie projektu są zagwarantowane w budżecie Miasta Podkowa Leśna w dziale 600 rozdz. 60016 § 4270.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr………/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia ……………………… 2010 r.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna po przeprowadzeniu wstępnych rozmów z przedstawicielami Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. uzgodnił przeprowadzenie wspólnej inwestycji polegającej na budowie parkingu „PARK & RIDE” na gruntach, będących własnością WKD w okolicach przystanku Podkowa Leśna Główna, w ramach porozumienia.

Zawarcie porozumienie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z Zarządem Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. będzie określało warunki współpracy dotyczące planowanej inwestycji.

Koncepcja w/w inwestycji powstała w wyniku konieczności rozwiązania problemów komunikacji na terenie miasta Podkowa Leśna. Planowany parking znacznie odciąży ruch samochodowy w centrum miasta i poza jego granicami umożliwiając dalszą komunikację drogą kolejową. Konsekwencją powyższych działań będzie ochrona środowiska przyrodniczego w naszym mieście, zabezpieczenie większego bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podniesienie komfortu życia mieszkańcom Podkowy Leśnej.

Projekt 166/2010

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat

UCHWAŁA NR / /2010
z dnia
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu z firmą ESKAR Sp. Jawna Sklep Spożywcz0-Przemysłowy Stefania, Kinga, Robert Pluta na okres powyżej trzech lat, gruntu o powierzchni 220 m2 pod istniejącym pawilonem handlowym stanowiącym część działki o numerze ewidencyjnym 36 w obrębie 11 przy ul. Jana Pawła II 3 w Podkowie Leśnej, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 24716 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na handlu detalicznym. Rada Miasta Podkowy Leśnej wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna